Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 24-i üléséről

2022 április 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

 

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően ötévente pályázatot  kell kiírni a művelődési ház intézményvezető álláshelyére. A pályázat tartalmának megismerését követően a képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

3.) Csömöri Nefejelcs Művészeti Óvoda beiratkozási hirdetménye a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan, és az óvodai csoportok számának meghatározása 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a két csömöri óvoda beiratkozását egy időpontra szervezik. 

Böde Julianna intézményvezető tájékoztatta a képviselőket ennek részleteiről. A beiratkozást április 25–28 tartják, az óvoda honlapján lehetőség van előzetes online időpontfoglalásra.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens arról számolt be, hogy nem történt törvényi változás, ezért az elmúlt évhez képest változatlan feltételekkel lehet az új óvodai csoportokat indítani.

 

4.) Csömöri Községgondnokság intézményvezetői megbízásának meghosszabbítása

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a Községgondnokság jelenlegi vezetőjét, Sinkó Pétert két évre nevezete ki az önkormányzat pályázat nélkül, mivel a pandémia miatt nem volt lehetőség az álláspályázat lefolytatására. A megbízás tartalmazta, hogy sikeres együttműködés esetén a megbízás további három évre meghosszabbítható. 

Sinkó Péter, a Csömöri Községgondnokság intézményvezetője bemutatta a képviselőknek a Csömör TV által készített kisfilmet, amely összefoglalja az intézmény munkáját.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az intézményvezetői megbízás meghosszabbítását.

 

5.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az előző napirendi pontban ismertetett helyzet áll fenn a CSÖTESZ esetében is. Epres Csilla, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy az elmúlt két év élete legnehezebb, ám egyben legváltozatosabb időszaka volt. Fábri István polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy mindkét cég nehéz munkaerő-piaci helyzetben működik, amelyben akár egy alkalmazott hiánya is érződik.

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Epres Csilla megbízását további három évvel meghosszabbítják.

 

6.) Szerződéskötés a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti ellátására

Onhausz Erzsébet, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az önkormányzat 2019. január 1-től ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel a krízishelyzetbe került családok átmeneti otthonára vonatkozó szolgáltatásra. A segélyszervezet évi 600.000 Ft-ért biztosította az erdőkertesi családok átmeneti otthonában fogadták az otthontalanná vált szülőket annak érdekében, hogy a gyermekeket ne kelljen kiemelni a családjukból. Az átmeneti otthon biztosítása az önkormányzat számára önként vállalt feladat. Az együttműködés bevált, a krízishelyzetbe került családokat lehetőség van megfelelő távolságban elhelyezni a krízishelyzet helyszínétől, ezért a bizottság javasolta a szerződés meghosszabbítását. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a megállapodást további három évvel történő meghosszabbítását.

 

7.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása – ápolási díjak

Varga Virág igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a rendeletet a jogszabályi változások alapján szükséges módosítani. Emellett a rendelet tartalmazta az idősek számára a zöldhulladék-zsákok biztosítását, ez azonban időközben okafogyottá vált, hiszen minden háztartás ingyenesen jut hozzá az egész éves mennyiséghez. A képviselők egyöntetűen támogatták a rendelet módosítását.

 

8.) Térítésmentes tulajdonjog átruházási megállapodás a Magyar Állam nevében eljáró BMSK Zrt.-vel 16 osztályos új iskola építése céljára 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a tárgyalások eredményeképpen sikerült olyan garanciákat beépíteni a szerződésbe, mely szerint, amennyiben az iskola építése három éven belül nem kezdődik meg, akkor az ingatlan tulajdonjoga – melyet az önkormányzat erre a célra vásárolt meg és jelölt ki – visszakerül az önkormányzathoz és visszaállítják az eredeti állapotot. Emellett számos egyéb pontosítás történt a szerződésben.

Onhausz Erzsébet arról érdeklődött, hogy szerepel-e a szerződésben az ingatlan területén található kút megőrzése. Dr. Katona Péter válaszában jelezte, hogy bár a kútra a szerződés nem tér ki, annak biztonságos működtetéséről más jogszabályok rendelkeznek. A képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a szerződéstervezetet.

 

9.) Széchenyi u. – Rozmaring u. – Vadkerti Zs. u közötti terület településrendezési szerződés módosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy a korábbi településrendezési szerződéshez képest az elkészült tervek eltérőek, ám ezek a módosítások kedvezőek. Az utak és járdák az eredeti elképzelésekhez képest szélesebbek, a csapadékvíz részbeni elvezetése helyett az összes csapadékvizet a területen belül szikkasztják, továbbá a Rozmaring utca felől kizárólag gyalogos forgalmat biztosítanak, autós közlekedés ebből az irányból nem valósul meg. A tulajdonosok képviselői kérték, hogy a szerződés tartalmazza azt is, hogy a településrendezési szerződésben vállalt feltételeket a tulajdoni lapokra be lehessen jegyezni, így továbbértékesítés esetén az új tulajdonosok is tudatában lesznek az előírásokkal.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosításokat.

 

10.) Bölcsőde létrehozása Csömörön VEKOP-6.1.1-21 pályázati forrás felhasználásával –  Közbeszerzési eljárás közbenső döntés

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta  képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás első szakaszában 14 cég jelentkezett. Három céget hiánypótlásra szólítottak fel, ezt kettő teljesített is, így 13 cég jogosult részt venni az ajánlattételi eljárásban, amelynek lezárása mintegy 2 hónap múlva várható.

A képviselők úgy határoztak, hogy a részvételi szakasz lezárását az ügymenet gyorsítása érdekében a polgármesterre ruházzák át.

 

11.) Tinódi utca 061/1 hrsz-ú ingatlan rendezésével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötése

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy a kérdéses ingatlan helyzetét többször tárgyalta a testület. A Tinódi utca egy szakasza a fenti hrsz-ú ingatlanhoz tartozik, ám a kialakult állapot alapján útként használják. A korábbi megállapodás arról szólt, hogy a helyzetet egy ingatlancserével rendezik, ám ez nem valósult meg. A tulajdonosok ezért most azt kérik, hogy egy gépkocsi-tároló megépítése érdekében az utcai előkert méretét csökkentsék 5 méterről 4 méterre, cserébe felajánlják a Tinódi utca területén lévő kb. 59 négyzetméteres területet az önkormányzat számára. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal  és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

12.) Vörösmarty u. 2. sz. önkormányzati ingatlan felújítása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a művelődési ház szomszédságában lévő, az önkormányzat által megvásárolt épület felújításra szorul. Kétféle elképzelés alapján készült költségbecslés és árajánlatkérés. Az egyik elképzelés szerint csak a tető állagmegóvási munkálatait végeznék el, melynek várható költsége bruttó 1.505.000 Ft. A másik elképzelés a tető teljes felújítása mellett az ingatlan részletes felújítását is tartalmazza bruttó 11.054.780 Ft összegben. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy egyelőre az első – a tető állagmegóvására vonatkozó – verziót valósítják meg. 

 

13.) Önkormányzati támogatási keret elkülönítése a lakosság számára biztosítandó szelektív gyűjtő edény (kuka) beszerzése céljából

Fábri István polgármester felidézte, hogy a lakosság számára biztosított ingyenes szelektív gyűjtő zsákok rendszere megszűnt. Ez egyrészt plusz anyagi terhet ró a lakosokra, másrészt a településkép szempontjából a szállítási napokon kihelyezett zsákok nem túl szerencsések. Mindezek miatt más településekhez hasonlóan felmerült annak a lehetősége, hogy a lakosok önkormányzati beszerzésben és támogatással szelektív hulladékgyűjtő edényeket vásároljanak. A bekért árajánlat alapján a DTKH nagy tételű beszerzés esetén 8.200 Ft + ÁFA áron tudja biztosítani a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő kukákat az önkormányzat számára. Az előzetes elképzelések szerint a lakosság kedvezményesen, önkormányzati támogatással vásárolhatná meg a hulladékgyűjtőket. A cégek és a szociálisan rászorulók számára külön konstrukciót alakítanának ki. Emellett a zsákos rendszer is elérhető maradna azok számára, akik csak kis mennyiségben, alkalmanként gyűjtenek szelektív hulladékot, vagy a tárolóedény kapacitásán felül szeretnének kihelyezni.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy első körben 1500 szelektív kukát vásárol és megbízta a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságot a támogatási konstrukció kidolgozásával.

 

14.) A háború sújtotta Ukrajnában élő emberek vagy az onnan hazánkba érkező kárpátaljai magyar és más ukrajnai állampolgárok megsegítését szolgáló önkormányzati kezdeményezéshez önkormányzati pénzügyi felajánlás

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat számos területen támogatja az Oroszország által megtámadott Ukrajnában élő embereket, valamint az onnan érkező menekülteket. A SZAK koordinálásával adománygyűjtést szerveztek. Megszervezik a Csömörre érkező menekültek elszállásolását, étkezését, egészségügyi és egyéb ellátását, a gyermekek oktatását. Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, rendkívül eltérő, hogy a menekült családok milyen mértékű és jellegű támogatást igényelnek, illetve fogadnak el. Jelenleg 35 fő van az önkormányzat látókörében, ám nagy többségük csak átmenetileg maradna. A hazánkban letelepedni szándékozók számára munkát is tudnak biztosítani, jelenleg is foglalkoztatnak részmunkaidőben a Községgondokságnál ukrajnai menekültet.

Fábri István polgármester elmondta, hogy bár az állam folyamatos adatszolgáltatást kér a menekültekről, idáig semmivel nem járult hozzá a támogatásukhoz.

A polgármester beszámolt arról is, hogy az erre a célra elkülönített adománygyűjtő számlára a jóérzésű csömöri polgárok eddig 567.000 Ft-ot fizettek be. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat egészítse ki ezt az összeget 600.000 Ft-tal.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

15.) A COVID világjárvánnyal kapcsolatban a pedagógusoknak nyújtandó támogatás 2022 – a megbetegedés kapcsán kieső jövedelmek pótlására, amennyiben az állam nem juttatja a 100%-os táppénz ellátást

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a kormány a pedagógusok számára a koronavírus megbetegedés esetére 100%-os táppénzt ígért. Az eljárások rendkívül lassan zajlanak a kormányhivataloknál, és több esetben előfordult, hogy adminisztratív vagy egyéb okokból elutasították az érintett pedagógusok igényét, nem kapták meg a nekik járó összeget. A csömöri intézményekben dolgozó pedagógusok számára az önkormányzat létrehozott egy keretet erre a célra, amelynek összege 2021-ben 3.000.000 forint volt. Az alpolgármester javasolta, hogy 2022-re azonos összegű keretet hozzanak létre, melyet a korábban már bevezetett feltételek mellett és módszerek alapján használnának fel. 

Fábri István polgármester javasolta, hogy mivel a világjárvány lecsengeni látszik, a keretösszeget 1.000.000 Ft-ra csökkentsék.

A képviselők 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el a módosított javaslatot.

 

16.) A Csömöri-patak láprét melletti szakaszának mederrendezésére forrás biztosítása

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok tájékoztatta a képviselő-testület, hogy szakemberek javaslata alapján a CSÖTESZ munkatársai a patak lápréti szakaszán fából készült gátakat építettek a meder alján a meder megemelése és a feltöltődés elősegítése céljából. Eredetileg a patakmeder két oldalán, néhány helyen tervezték megnyitni a depónia által létrehozott kétoldali töltést, ám a Gödi Víztársulás szakemberei javasolták, hogy a patak vize ideiglenesen kivezethető a láprétre és a kivezetés ideje alatt a szabálytalanul felhalmozott depónia jelentős része betölthető a mederbe, ezáltal a mederszint feljebb kerülne, és a patak talajvízelszívó hatása csökkenne. A beavatkozás a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival egyeztetve március közepén megkezdődött. A patak elterelésének ideje alatt egy további szakasz feltöltése is megtörténhetne, ám erre a Községgondnokság gépei nem alkalmasak, szükség lenne bérelni. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a munkálatokra 2.540.000 Ft keretösszeget állapít meg és három árajánlatot kér be a munkálatok mielőbbi megvalósítására.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tihanyi Ferenc képviselő javasolta, hogy a korábban közkedvelt „Tiszta udvar, rendes ház” táblák mintájára vezessék be a „Tiszta udvar, rendes utca” táblák adományozását azok számára, akik az ingatlanuk előtti közterületet is rendben tartják. 

A képviselők támogatták a javaslatot és a részletek kidolgozása mellett döntöttek.

 

Zárt ülé

1.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása – fapótlás megvitatása, elhanyagolt ingatlan rendbetétele

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a módosított 20/2021. (VII.12) önkormányzati rendeletet figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal 363-3/2022. sz. 2022. január 19-én kelt határozatát megváltoztatja és az abban szereplő 29 darab fa pénzbeli megváltási összegét 717.000 Ft-ra módosítja. Ugyanezen okból a Polgármesteri Hivatal 419-2/2022. sz. 2022. január 17-én kelt határozatát szintén megváltoztatták, és az abban szereplő 30 darab fa pénzbeli megváltási összegét 833.000 Ft-ra módosították.

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 508/2022. sz. 2022. január 12-én kelt határozattal kapcsolatos fellebbezést elutasítja, a határozatot hatályában megtartja.

 

2.) Lakhatási támogatási kérelem elbírálása

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy elnapolja a döntést az egyik védőnő lakhatási kérelemének elbírálásával kapcsolatban.

Megszakítás