Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 17-i üléséről

2022 december 14. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása kapcsán lezajlott államigazgatási és partnerségi egyeztetés lezárása — Mókus utca és a gyalogos átjáróval határos ingatlanok

Károlyfi Levente főépítész ismertette, hogy az eljárásban Budapest, XVI. önkormányzata nem javasolta az út szélességének csökkentését, mivel az a későbbiekben közlekedési kapcsolatot jelenthet Csömör és a XVI.  kerület között. Tekintve azonban, hogy Csömör nem szeretne átmenő forgalmat a két település között, ezért a főépítész javasolja a változtatás nélküli elfogadást és az állami főépítész hatáskörébe utalni a döntést. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 

3.) Önkormányzati és hivatali honlap megújítása

Miklós Daniella kommunikációs vezető tájékoztatta a képviselőket, hogy Csömör honlapja elévült, az egyedi programozású oldalon már nem tudnak frissítéseket tenni, így bizonytalanná vált a honlap működése, az elmúlt időszakban volt, hogy napokra leállt. Mivel a fejlesztő cég, mely 10 évvel ezelőtt készítette a jelenlegi oldalt már nem tud frissítést biztosítani, ezért javasolt új honlap készítése, amely mobiltelefonra is optimalizálva lesz. A korábbi struktúra megmaradna, ám a kornak megfelelő arculattal készülhetne el a weboldal, illetve néhány, az ügyfelek kényelmét szolgáló fejlesztést is végrehajtanak A benyújtott árajánlatok közül a honlap elkészítésére Balázs-Farkas Gergő Ákos egyéni vállalkozó ajánlata volt a legkedvezőbb bruttó 2 375 000 Ft-os áron. A képviselők egyhangúlag támogatták a vállalkozó megbízását.

 

4.) Közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlások

 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület korábban elvi döntést hozott arról, hogy az osztatlan közös tulajdonú erdőkben minél nagyobb tulajdoni hányadot szerez a tulajdonostársaktól és ennek érdekében vételi ajánlatot tesz. A megkeresésre számos eladási és ajándékozási nyilatkozat érkezett. Az önkormányzat a tulajdonrészekért a Nemzeti Földügyi Központ által meghatározott minimum összeget kínálta fel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a 073/4 hrsz. alatti ingatlanban az alábbi tulajdoni hányadrészt vétel jogcímén, a 023/7 hrsz-ú erdő 41/2249 tulajdoni hányadának megvásárlását 83.394 Ft összegért. A képviselők 8 igen, 1 nem szavazattal döntöttek a 012/1 hrsz. alatti ingatlanban 398/1588 tulajdoni hányad megvásárlásáról 434.616 Ft összegért.

A képviselő-testület emellett egyhangúlag támogatta a 028 hrsz.-ú, véderdő besorolású Kálvária-erdőben 3906/162324 arányú tulajdoni hányad megvásárlását 763.404 forintért.

 

 

5.) Medicopter Alapítvány támogatási

Varga Virág igazgatási osztályvezető felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogatja a Medicopter Alapítványt. Ezúttal az alapítvány vérmelegítő készülék vásárlására kért támogatást. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy 40.000.- Ft támogatást biztosítanak erre a célra.

 

6.) Az orosz katonai támadások által sújtott Ukrajna háborús károsultjainak támogatása

Fábri István polgármester felidézte, hogy Csömör az ukrajnai háború kitörése óta lehetőségeihez mérten támogatja a megtámadott ország lakosságát. Tekintve, hogy a háború továbbra is dúl, ráadásul az utóbbi hetekben az ország infrastruktúráját érték súlyos támadások, ezért továbbra is szükség van a támogatásra. A polgármester javasolta 150.000 Ft biztosítását. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

  1. A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. telephelye előtti útszakasz felújítása

Fábri István polgármester felidézte, hogy reményei szerint a telephely idővel el fog költözni, ám jelenleg rendkívül rossz állapotban van az útszakasz, elengedhetetlen a felújítása.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beérkezett ajánlatokat és a beruházás műszaki tartalmát. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy Állomás utcai telephely előtti útszakasz felújításával az Útkellene Holding Kft-t bízza meg bruttó 13.316 Ft-os szerződés szerinti négyzetméterárral.

 

8.) Beszámoló az önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztéseiről

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az energetikai szakértő vizsgálatát követően 10 millió forintos költségkeretet határoztak meg a legszükségesebb beruházások elvégzésére, amelyek révén megtakarítás érhető el.

A szakértő javasolta több önkormányzati épület padlófödém-szigetelését, emellett pedig jelentős megtakarítás érhető el a fűtési és melegvíz-rendszerek beállításának optimalizálásával, a csövek szigetelésével is. A sportcsarnok esetében a melegvízellátás biztosításához célszerű a meglévő napelemeket használni.

 

 

9.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének általános vitája — költségvetési koncepció

Fábri István polgármester ismertette, hogy a bizottságok több alkalommal tárgyalták az adórendelet módosítását. A település pénzügyi helyzetének változásai miatt reális az adóemelés. Az összegeket a környező települések adórendeletének megvizsgálása után állapították meg, a  meglévő lakóingatlanokat továbbra sem terheli. A cégekre vonatkozó telekadó mértékének növekedését indokolja, hogy az ingatlanok értéke is nőtt. Emellett az önkormányzat új adónem bevezetését tervezi az új építésű lakóingatlanokra.

Az új adórendelettől az önkormányzat évi 200 millió többletbevételt vár. A képviselők 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a költségvetés tervezésénél célszerű minden szabad forrást energetikai beruházásokra fordítani.

Fábri István polgármester elmondta, hogy a következő évben a rendezvények is jóval visszafogottabbak lesznek a korábbiakhoz képest, mivel minden területen igyekeznek spórolni.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a közétkeztetést végző cég árkorrekciót kért, így a közétkeztetésben 30%-os emelést határoztak meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Eigler Tamás javaslatot terjesztett be, hogy a polgármester 3 havi javadalmazásának megfelelő jutalomban részesüljön, mivel a település a nehézségek ellenére is jól működik. A képviselők – az érintett távollétében – egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola 2022/2023. évi munkatervének megvitatása

Bátovszky János, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola igazgatója ismertette az intézmény munkatervét. Az igazgató elmondta, hogy a tanárhiány súlyosan érinti a csömöri iskolát, főként matematika szakos és napközis tanárok hiányoznak. Utóbbiakat pedagógiai asszisztensekkel pótolták, illetve nyugdíjasokat foglalkoztatnak vissza. Ugyancsak hiányzik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátni hivatott utazó gyógypedagógus, ezért az iskola saját fejlesztői révén igyekszik biztosítani ezeknek a gyermekeknek az ellátását. A tehetséggondozást ugyancsak akadályozza a tanárhiány. Az úszásoktatást a tankerület megszüntette. A központosítás akadályozza a beszerzést, az iskola bútorai elavultak, de nincs mód a cseréjükre. Sajnálatos módon a diákok körében egyre gyakoribb az agresszió, amelyet kezelni szükséges.

 

12.) A II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy dr. Hülitzer Katinka háziorvos egészségi állapota miatt a szakellátásban folytatja tovább hivatását. A praxis hat hónapig elidegenítheti, utána visszaszáll az önkormányzatra. Az átmeneti időszakban az önkormányzatnak helyettesítésről kell gondoskodnia.

Dr. Fodor Anna háziorvos elmondta, hogy a 2018 óta helyettesít dr. Hülitzer Katinka praxisában, ahol nagyon jól érzi magát és szívesen vállalja a helyettesítést az átmeneti időszakban.

 

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a hétvégén kerül sor Esztergály Előd református lelkipásztor beiktatására, mivel a csömöri református gyülekezet önállóvá válik.

Eigler Tamás a Boglárka utcai útépítés folytatásáról érdeklődött. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy várhatóan az idei évben elkészül az út.

Onhausz Erzsébet újra érdeklődött a Konrád Daru melletti terület parkolási helyzetéről. Fábri István tájékoztatta a képviselőt, hogy a CSÖTESZ-szel egyeztetve a területet fásítani fogják.

 

Zárt ülés

 

1.) Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére pályázók meghallgatása és a beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testület a pályázók meghallgatása után úgy határozott, hogy a döntést elnapolja.

 

 

2.) A II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása – döntés a helyettesítő orvos személyéről

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig dr. Fodor Anna háziorvos-szakorvost bízza meg a 2. számú körzet felnőtt háziorvosi feladatok helyettesként történő ellátásával.

Az asszisztensek megbízására vonatkozó döntést a képviselő-testület további információk beszerzésééig elnapolta.

 

3.) A Palotai utca 2. szám alatti szociális bérlakás szerződésének meghosszabbítása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Palotai út 2. szám alatti önkormányzati szociális alapú bérlakás határozott idejű bérleti szerződését a vonatkozó rendeletben meghatározott bérleti díjért, 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig meghosszabbítja.

 

 

 

Megszakítás