Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 18-ai üléséről

2024 január 23. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

A Helyi Építési Szabályzat módosítása – az építési helyet meghatározó előírások felülvizsgálata az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan

Dr. Katona Péter jegyző a napirend elnapolását javasolta, mert további egyeztetések szükségesek a döntéshez. A képviselők egyhangúlag elfogadták a napirend elnapolásáról szóló javaslatot.

2. A Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsődével kapcsolatban módosított szakmai-nevelési program elfogadása

A Magyar Bölcsődék Egyesülete a működési engedély kiadásához még hiánypótlást kért, ezeket  beépítették a szakmai programba, melyet a testületnek el kell fogadnia.  A képviselők egyhangúlag elfogadták az bölcsőde módosított szakmai-nevelési programját.

3.) Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosításának megvitatása – jogellenesen hulladékot elhelyező személyek szankcionálása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy az érvényben lévő rendelet szerint aki a közterületen és az önkormányzat tulajdonában lévő területen jogellenesen hulladékot helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján közigazgatási bírsággal sújtható. A rendelet 9. §-a egészülne ki azzal a ponttal, amely kimondja, hogy közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki közterületen, illetve az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában álló ingatlanon jogellenesen hulladékot helyez el, amely szankcionálható.  Szántóné Hermányos Mária a szankcionálás mértékéről érdeklődött. Vadász László ügyintéző válaszában elmondta, hogy a büntetés természetes személynél 200 ezer, jogi személynél 1 millió forinttal büntethető. A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosítást.

4.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 25.) és A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 20/2021 (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása – zöldterülettel foglalkozó szervezet meghatározása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a korábbi CSÖTESZ feladataihoz kapcsolódó rendeleteket – miután a CSÖTESZ feladatai és munkatársai 2024. január 1-jétől a Községgondnoksághoz kerültek -, módosítani kell, hogy a rendeletben is a Községgondnokság szerepeljen, mint az adott feladatot ellátó intézmény. A testület egyhangúlag elfogadta a fenti rendeletek formális módosítását.

5.) Mogyoródra tervezett magántulajdonú komposztáló üzemmel  kapcsolatos állásfoglalás   

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a  Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a DeerGarden Kft. komposztáló üzemet szeretne létesíteni Mogyoródon a 0252/110. hrsz-ú telken. Ez az ingatlan közvetlenül Kistarcsa és Csömör határában helyezkedik el, szemben a KER-HU Kft hulladéklerakójával. Egy kistarcsai lakos beadványt küldött az önkormányzatnak, amelyben kifejtette, hogy nem szeretné, ha megvalósulna a beruházás a várható kellemetlen szagok miatt.  Kistarcsa Város Önkormányzata is megküldte a testületi határozatát, amelyben több pontban kifogásolta a komposztáló telep létesítését, elsősorban a szagok és a közúti forgalom növekedése miatt. A Kormányhivatal a panaszokra tekintettel meghosszabbította a környezetvédelmi eljárás határidejét.       

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tagjainak álláspontja szerint a komposztáló üzemből kiáradó szagok keveredhetnek a KER-HU Kft. telephelyéről kijövő depónia gázzal, amely még kellemetlenebb szaghatásokat idézhetne elő. A részben csömöri kezelésben lévő Határ út forgalmának növekedése további állapotromlást eredményezhet a közút felületén, ezért a  bizottság nem javasolja a komposztáló telep létesítését. Onhausz Erzsébet hozzátette, hogy a komposztálás, bár jó dolog, és fontos, azonban a DeerGarden nem adta meg a tervezett üzem műszaki paramétereit. A terület nagyon közel van Csömörhöz, ezért a Csömörön élők nyugalmának megőrzése miatt a  képviselő asszony sem támogatja az üzem létesítését.  Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy ugyan ügyféli státuszban van a helyi önkormányzat ennél az ügynél, érdemi beleszólása még sincs, tehát a Kormányhivatalnak nem kell figyelembe vennie a csömöri önkormányzat nemleges véleményét. 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a DeerGarden Kft. Mogyoródra tervezett komposztáló telep létesítését nem támogatja, mivel nem ismert annak technológiája. Egyúttal felkéri a beruházó céget, hogy a beruházással érintett települések: Csömör, Nagytarcsa, Kistarcsa, Mogyoród, Kerepes lakossága számára szervezzen közös tájékoztatót. Mindezek mellett az önkormányzat ügyfélként kezdeményezi  a Pest Megyei Kormányhivatalnál a beruházással kapcsolatos releváns dokumentumokat megtekintését.

6.) 04/3 hrsz.-ú külterületi út elnevezése

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint Csömör közigazgatási területéhez tartozó minden belterületi közterületet el kell nevezni és minden olyan külterületi közterületet el lehet nevezni, amely elősegíti a külterületen való tájékozódást. E rendelet a Képviselő-testület hatáskörébe utalta a közterületek elnevezését.  A 04/3. hrsz-ú út a Híd utca felett helyezkedik el, és a Határ úti ipartelepekhez, és a bevásárló központ felé vezet. A jobb tájékozódás érdekében szükséges ennek az útszakasznak nevet adni.  A bizottság tagjai azt javasolták, hogy a 04/3 hrsz. utcát Bokor, Vessző, Csemete vagy Egyenes utcának nevezzék el.

 A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tagjai a 2024. január 9-én tartott ülésén öt igen szavazattal úgy döntöttek, hogy javasolni fogja a Képviselő-testületnek, hogy e négy elnevezés közül válasszon nevet a 04/3. hrsz-ú útnak. A képviselők 7 igen és 1 tartózkodás mellett az Bokor utca név mellett döntöttek.

7.) Csömör, Szedervölgyi u. 78. sz. 0119/3 hrsz. utca lakossági önerős aszfaltozási munkáihoz önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás

Fábri István polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Szedervölgyi utca egyik ingatlanának tulajdonosa lakossági önerős útépítést kezdeményezett az ingatlana előtti útszakaszra, melyre hozzájárulást kért az önkormányzattól. Az útépítést a lakos saját maga finanszírozná. Az útépítés részleteit a műszaki osztály megvizsgálta, és megfelelőnek találta. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megadja az útépítéshez való hozzájárulást.

8.) Költségkeret biztosítása a 2023. év második felében aszfaltozott utcák forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági fejlesztéséhez                                         

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy az elmúlt hónapban több út felújításai is megtörtént, melyeknél közúti táblázások és forgalomlassító berendezések elhelyezése is szükséges, erre a lakosok is igényt tartanak, melynek részleteit a bizottság már megtárgyalta, így jelenleg a költségkeret biztosítása van még hátra, melyhez 4,3 millió forintra van szükség. Az összeg a nagyobb forgalmú, – Árpádföldi út,  Vízműsor utca,  Szedervölgy utca és  Páskom utca – újonnan aszfaltozott utcáira kihelyezendő   figyelmeztető táblák, útkiemelések, és forgalomlassító virágládák kihelyezését fedezné. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

9.) Javaslat a Híd utca telekrendezésére és a terület infrastrukturális fejlesztésére

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az előző évi önkormányzati a Közösségi tér- és közterületfejlesztési program szerint előkészítették a Híd utca infrastrukturális fejlesztését. Ennek két fő eleme a szennyvízcsatorna kiépítése és az utca aszfaltozása (vízelvezetési problémák megoldásával együtt). Ugyanakkor kiderült, hogy több ingatlantulajdonos hosszú évekkel ezelőtt nagyobb részt kerített le magának, (közterületből kerítettek le a lakók), a DMRV Zrt. pedig emiatt leállíttatta a tervezési munkát. Az önkormányzat saját geodéziai felmérése is hasonló eltéréséket mutat az ingatlanoknál. Ez kb. legalább két évtizedes probléma, ami eddig ismeretlen volt, és minden a tényleges, ám nem jogszerű állapot szerint zajlott: közvilágítási oszlopok elhelyezése; valószínűleg a víz és a gáz gerincvezeték lefektetése, úthasználat, illetve az önkormányzati útkarbantartás. Szükségessé vált ennek az állapotnak a rendezése.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a Híd utca telekrendezését célzó településrendezési szerződést, és felkérte a polgármestert az érintett gazdasági övezet ingatlan tulajdonosaival történő egyeztetésekre és a szerződés aláírására, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges intézkedések megtételére. 

A testület felkéri a polgármestert arra, hogy készítse el a Híd utca HÉSZ-módosítását és telekrendezését tartalmazó szerződés tervezetét és tegyen javaslatot a terület infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására jogi, műszaki és finanszírozási szempontból egyaránt, és az ehhez szükséges egyeztetéseket folytassa le a DMRV Zrt.-vel és az érintett üdülőterület ingatlantulajdonosaival.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

10.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ) átszervezéséhez szükséges döntések meghozatala

Fábri István polgármester január 1-jétől a Községgondnokság veszi át a CSÖTESZ feladatait azzal, hogy a korábbi CSÖTESZ munkatársak már átkerültek a Községgondnokság állományába. Jelenleg zajlik a Községgondnokság vezetői állásának pályáztatása. A kft-t azonban nem szünteti meg az önkormányzat, hanem a vendégház, a horgásztó és közösségi ház, a természetismereti park, a Laky-kúria pincehelyisége, a meglévő két raktárépületek, illetve a Vörösmarty u. 2. sz alatt létrehozandó közösségi gasztro-kulturális hely működtetése, kezelése kerülne be a kft alá. A kft-hez a tevékenységi kör változása miatt új  szakmai vezetőt kell felvenni, melyre Szőke Balázs csömöri lakost javasolnák. Ugyanakkor a CSÖTESZ feladatköre az alábbiakra módosul: szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, ingatlan üzemeltetés, hasznosítás, ingatlankezelés, fenntartás, kulturális rendezvények szervezése. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

11.) Kivitelező kiválasztása közösségi célú önkormányzati ingatlanok felújításáról, átépítéséről Laky kúria pince, Vörösmarty u. 2.

Fábri István polgármester ismertette, hogy ezen a napirenden belül két közösségi célú ingatlan felújításának részleteiről  kell dönteni. A Vörösmarty u. 2 sz. alatti ingatlant az önkormányzat közösségi célokra szeretné hasznosítani, ezért vásárolta még évekkel ezelőtt meg az önkormányzat.  A tetőfelújítása már megtörtént, azonban az épület végső befejezéséhez még kivitelező választása szükséges (festés, burkolás, fűtésszerelés, villanyszerelés, egyéb munkák).

A Laky-kúria pince részt az önkormányzat szintén közösségi célokra tervezi átalakítani, melyre árajánlatokat kértek be.  Mindkét ingatlan felújításához rendelkezésre áll az önkormányzati forrás. A beruházások mielőbbi elindítása miatt a kivitelezők kiválasztását a testület egyhangúlag a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe utalta. 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása

A képviselők egyhangúlag elfogadták a 2024. évi költségvetési rendeletet, melynek részleteit a tavasszal megjelenő költségvetési különszám tartalmazza majd. A rendelet a www.csomor.hu oldalon is megtalálható. A nagyközség ideit tervezett éves költségvetési bevétele és kiadása egyaránt 3,8 milliárd forint. Azoknál az intézményeknél, ahol nem biztosított a központi bérrendezés (vagyis az óvodát leszámítva minden intézménynél, illetve nonprofit gazdasági társaságnál), ott az önkormányzat 20%-os béremelést gazdálkodik ki teljesen saját forrásból minden dolgozó számára és növeli a cafeteria keretet is, mindezt az önkormányzati költségvetés terhére. Hitelfelvétel továbbra sem terheli Csömör nagyközség költségvetését, a fejlesztéseknél pályázati forrásokra és az – ugyan a központi elvonások miatt egyre csökkenő – önkormányzat saját bevételeire támaszkodik a Képviselő-testület.

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester elmondta, hogy az önkormányzati bölcsőde vezetője számára, aki Debrecen mellől érkezett Csömörre, az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. Jelenleg az önkormányzati szolgálati lakások mindegyike foglalt, ezért bérelhető ingatlant keresett számára az önkormányzat, melyhez Gödöllőn találtak megfelelő lakást. A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy az önkormányzat idén év végéig, határozott időtartamra kibérli Dede Mariann intézményvezető számára az ingatlant 180 000 Ft/hó áron azzal, hogy a 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet szerint bérleti díjként 32 500 Ft/hó bérleti díjat fizet meg, a különbözetet pedig az önkormányzat biztosítja. Mindezeken felül a bérlőt terheli az ingatlan rezsiköltsége.

Pásztor Sándor a Kossuth- Tinódi utca sarkánál lévő építkezésre hívta fel a figyelmet, a felújított járdát teljesen széttörték, kéri a műszaki osztályt, hogy szólítsák fel az építőt vagy a tulajdonost, hogy hozza rendbe a kárt.

Megszakítás