Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 23-ai üléséről

2024 június 04. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztatás átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke több, a bizottság hatáskörébe utalt fejlesztés elindításáról tájékoztatta a testület tagjait. Ennek alapján felújítják a Gorkij utcai kispálya betonszegély burkolatát, mellyel a legkedvezőbb árat adó KM Road Kft-t bízták meg 3,8 M Ft értékben. Kivitelezőt választottak a Knipfer Tibor utca II. ütemének első szakaszára, melyre a beérkezett négy árajánlattevő közül a legkedvezőbb árat adó Úttengely Kft-t választották 13,8 millió forint értékben.

3.) Javaslat Csömör, Széchenyi u. 129. 384/8. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére és a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 37/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Fábri István polgármester ismertette, hogy a változtatási tilalom miatt településrendezési szerződés megkötése szükséges az új építésű ingatlanok esetében is. Ezen az ülésen egy lakossági beadványt tárgyaltak, melyet már korábban véleményezett a tervtanács, és engedélyezésre javasolta. A képviselők7 igen és 1 tartózkodás mellett  elfogadták a javaslatot az érintett ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséről.

4.) 2023. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló és értékelés elfogadása Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy minden év május végéig el kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik értékelését. Az érintett intézmények, SZAK, óvodák, iskola, illetve a helyi védőnők és gyermekorvosok  az igazgatási osztály számára megküldték a beszámolójukat, melyet a népjóléti bizottság megtárgyalt és egyhangúlag elfogadásra javasolt. Az értékelő beszámolót a képviselők egyhangúlag elfogadták.                

5.) A védőnői szolgálat átadás-átvételével kapcsolatos megállapodások elfogadása                     

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a védőnői rendszer államosítával kapcsolatos 2023. évi szerződést, mely az Észak-Pesti Centrumkórház irányítása alá helyezte a csömöri védőnői ellátás irányítását, több ponton is kifogásolta a testület, ezért további egyeztetést folytattak az ügyben, mely idén április végén megtörtént. Ennek részleteit a népjóléti bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A képviselők egyhangúlag elfogadták a megállapodást, mely a védőnői feladatok ellátásában érintett  önkormányzati  ingó és ingatlan használatára, valamint a költéségfelosztásra vonatkozik.                                

6.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása     

Pásztor Sándor képviselő, a CSÖTESZ felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy a 2023. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót a felügyelő bizottság szabályszerűnek ítélte és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  Mivel a CSÖTESZ feladatkörét idén az önkormányzat átszervezte, a korábbi tevékenységre kapott, de fel nem használt támogatást a kft-nek vissza kell fizetnie. Az egyszerűsített éves beszámolót 24 418 000 forintos eszközök és források egyező végösszegével , valamint  40 ezer forintos veszteséggel egyhangúlag elfogadták, míg a támogatási elszámolás pozitív különbözetét, 10 millió forint önkormányzathoz való visszafizetését szintén egyhangúlag fogadták el.

7.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezése -vagyonkezelési szerződés megvitatása

Pásztor Sándor képviselő, a CSÖTESZ felügyelőbizottságának elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a CSÖTESZ korábbi feladatait idén tavasztól a Községgondnokság látja el. A CSÖTESZ  új hatáskörébe utalta a horgásztó önkormányzati működésbe vett területeinek karbantartását, a közösségi épület üzemeltetését, valamint a Természetismereti park, a korábbi  „Agél telep”, a Csömöri Vendégház, illetve a Vörösmarty 2. sz. önkormányzati tulajdonban lévő  épület karbantartását, működtetését, melyhez vagyonkezelési szerződés megkötése szükséges. A testület egyhangúlag támogatta a szerződés megkötését.                                            

8.) Helyi közlekedésről és közterületek használatáról szóló rendelet módosítása – behajtási engedélyezés változtatása                    

Pásztor  Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben jelentősen megnőtt a településen megjelenő tehergépjármű forgalom, mely nagy terhelést jelent Csömör közútjaira. Ennek megoldására egy új szabályozás nyújt lehetőséget, mely szigorításokat vezet be egyes utcáknál. Ennek alapján több utcába csak célforgalom esetén lehetne behajtani, és lesznek olyan útszakaszok, ahova 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel nem lehet majd behajtani. A bizottság egyhangúlag támogatja a tehergépjármű-behajtások szigorítását. A testület szintén egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

9.) Közlekedésbiztonsági fejlesztések – trafibox beszerzése                        

Pásztor  Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a gyorshajtások megakadályozása érdekében -a Gödöllői rendőrkapitánysággal együttműködve – trafiboxot helyeznének el. A készülékhez egy vandálbiztos speciális oszlop elhelyezése szükséges, melyet a rendőrség által elfogadott Metalcom Zrt. telepíthet egyedül, bruttó 7 millió forint értékben.  Mivel mástól nem kérhet be az önkormányzat ajánlatot, így a testület  7 igen, egy nem és egy tartózkodás mellett támogatta  a trafiboxhoz szükséges speciális oszlop költségének biztosítását.

10.) A Csömöri Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének   módosítása — térfigyelő kamerarendszer                                                                       

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy a tehergépjármű forgalom növekedése miatt szükségessé vált a térfigyelő-kamerarendszer napközbeni figyelése, melyet eddig csak éjszaka figyelt a Csömöri Polgárőr Egyesület az önkormányzattal megkötött szerződés alapján. A kamerák napközbeni figyelésére azonban új szerződés megkötése, és plusz költség,  3 millió forint biztosítása szükséges. A testület egyhangúlag támogatta a plusz költség biztosítását a kamerák napközbeni figyeléséhez.

11.) Általános Iskolai kerékpáros nap támogatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatást nyújtott arról, hogy az általános iskola azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a gyerekek számára kerékpáros napot szeretnének szervezni. Ehhez kért az iskola 190 ezer forint támogatást. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

12.) Holló utca és Héja utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása                                          

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat fejlesztési terve szerint haladva a Héja és Holló utca aszfaltozására kértek be kivitelezői ajánlatokat. A beérkezett négy árajánlat közül  a KM Road Kft-é bizonyult a legkedvezőbbnek, így a testület egyhangúlag döntött a cég megbízásáról és a mintegy 8,7 millió forintos önkormányzati önerő biztosításáról.

13.) Tücsökdomb utca aszfaltozási munkái – lakossági önerős útépítési határozat módosítása

Rajnai Henrik, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a testületet arról, hogy a Tücsökdomb utca (75%-os lakossági, 25%-os önerős) aszfaltozási munkálatai jelenleg azért nem tudnak elkezdődni mert még nem érkezett be a lakossági önerőt biztosító összeg az önkormányzathoz, miután két ingatlantulajdonos nem kötötte meg a szerződést. Mindezek mellett hat lakos részletfizetési lehetőséget kért az önkormányzattól. Az önkormányzat a részletfizetéseket befizetettnek tekinti, melyhez plusz költség biztosítása szükséges azok visszatérítéséig. Ennek megfelelően a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 3,8 millió forintot biztosít a lakossági részletfizetések előfinanszírozására.

14.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása

Fábri István polgármester ismertette, hogy Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló kérelmet nyújtott be a 2024. évi Párizsi Olimpiai Játékokra való felkészülésének támogatására. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 300 ezer forinttal támogatja a sportolót.

15.) A Közösségi tér- és közterület-fejlesztési    programterv (2023—2027. év) módosításai      

Fábri István polgármester a 2023-27-ig terjedő időszak elfogadott Közösségi tér és közterület-fejlesztési program kiegészítésére tett javaslatot, és a következő fejlesztések beemelését kérte:  Kacsóh P. utcai óvoda mobilépületének fejlesztése;  Corvina tér felújítása, parkosítása; a  Mókus utca átjárójánál  közvilágítás kiépítése;  a település teljes közvilágításának fejlesztése az okoslámpa projekt keretében;  illetve az Edloman terület útfelújítása és közvilágításának kiépítése.            A testület egyhangúlag elfogadta a módosítási javaslatot.                                                                          

16. Közterület rendezése Mókus utca- Csömöri út

Csömör Nagyközség Önkormányzata az 53/2024.(II.22.) Kt. számú határozatával adás-vételi szerződést köt a Csömör belterület 3304 hrsz.-ú kivett út megjelölésű ingatlanból. Az ingatlant az önkormányzat bruttó 1.565.600 Ft összegért értékesítette a határozat szerint, azonban a tulajdonos jelezte, hogy egyösszegben nem tudja kifizetni az ingatlant és a vételár kiegyenlítésére részletfizetést kér. A testület 6 igen és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy hozzájárulnak a részletfizetéshez úgy, hogy az adás-vételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül egyenlő részletekben fizeti meg a vételárat a vevő. Az ingatlan vételárának teljes kifizetéséig az önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja

Zárt ülés

1.) Javaslat az „Év pedagógusa” díjra

A képviselő-testület a javaslatok alapján két pedagógus számára ítélte oda az önkormányzat által biztosított  díjat. Ennek alapján idén az  ÉV pedagógusa elismerést  Kocsis Judit, a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda, valamint Rozbora Ádám, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa kapta meg.

2.) Hatósági ügyben hozott fellebbezés megtárgyalása — szabálytalan külterületi ingatlanhasználat

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke  ismertette, hogy egy  külterületen, szántónak minősülő telken a tulajdonos teherautókat, lakókocsikat, reklámtáblákat és építőanyagot tárol, illetve autómentő tevékenységet hirdet. Az önkormányzat már korábban jelezte a tulajdonos felé, hogy szántónak minősülő területen ilyen jellegű tárolást, tevékenységet nem szabad folytatni, hiszen ezek környezetkárosító hatása jelentős. Az önkormányzat már korábban felszólította a tulajdonost, hogy szállítsa el a fenti anyagokat, hiszen a terület MK/1 jelű, mezőgazdasági rendeltetésű kertes övezetben, a kiskertes növénytermesztést kiszolgáló, gyümölcs-, és szőlőgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági rendeltetésű építmények helyezhetőek csak el. A Polgármesteri Hivatal márciusban már kérte a tulajdonost a rendezésre, ami ellen fellebbezést a tulajdonos nyújtott be. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a fellebbezést, és egyhangúlag úgy döntött, hogy elutasításra javasolja azt. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a terület mezőgazdasági besorolása miatt a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy elutasítja a fellebbezést.                                                                                                

3.) Közterület használatára vonatkozó önkormányzati döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy egy tulajdonos 2 kapubeállóra és 1 személybejáratra kapott közútkezelői hozzájárulást az önkormányzattól, azonban az illető három kapubeállót szeretne kialakítani. A műszaki osztály, mivel nem látta indokoltnak a nagy számú autós kapubeálló létesítését, nem javasolta annak engedélyezését. Az ügyet a környezetvédelmi bizottság is tárgyalta, a tervtanács véleményét is figyelembe véve továbbra is indokolatlannak találta a három beálló létesítését. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy fenntartja a korábbi közútkezelői hozzájárulást, és csupán két kapubeállót és egy személybejárat kialakítását engedélyezi.

Megszakítás