Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

1.) Országgyűlési képviselők bemutatkozása

A testületi ülésen bemutatkozott Bertha Szilvia, a Jobbik parlamenti képviselője. A képviselő asszony beszámolt eddigi tevékenységéről, kiemelve, hogy sajnos nincs érdemi kapcsolat a körzetben élő országgyűlési képviselői között. Ezután válaszolt a képviselők kérdéseire.

 

 

2.) Külső bizottsági tagok eskütétele

Az ülésen bemutatkoztak és esküt tettek a bizottságok külső tagjai: dr. Hülitzer Katinka háziorvos és Cserhátiné Dula Ilona védőnő, a Népjóléti Bizottság tagjai; dr. Király Edina ügyvéd, és Perlaki Attila nyugalmazott rendőr ezredes, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjai; valamint Borsi Árpád pedagógus és dr. Sajó Tamás művészettörténész, az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság külső tagjai.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy elsődlegesen a szakmai alkalmasságot tartották szem előtt a kiválasztás során. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságnak egyelőre nincsenek külső tagjai, még keresik a megfelelő személyeket.

3.) Csömör Községgondnokság vezetői álláshelyére pályázók meghallgatása

Az álláshelyre összesen 7 pályázat érkezett, melyek közül egyet tartalmi és formai hiányosságok miatt érvénytelennek nyilvánítottak. Egy pályázó nem jelent meg a személyes meghallgatáson. A testületi ülésen a képviselő-testület meghallgatta az öt pályázó (Nagy Károly András, Koncz Csaba, Hugyi József, Vigh Antal, Klacsán István – utóbbiét kérésre zárt ülés keretében) bemutatkozását, szakmai elképzeléseit.

4.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy személyes egyeztetéseket folytatott a Weekendbus Zrt. vezérigazgatójával. A cég együttműködési készséget tanúsított, így remélhetőleg a jövőben várható a szolgáltatás színvonalának javulása több területen. Egyeztetések folynak a helyi nagypályás labdarúgó csapat megalakításának lehetőségeiről, továbbá egy Csömört, Kistarcsát és Nagytarcsát összekötő kerékpárút-hálózat kialakításáról is.

 

5.) A 2011. évi költségvetési koncepció általános vitája

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy a jövő évi költségvetésben általános takarékosságra törekednek, a közpénzekhez a korábbiakhoz képest egészen más viszonyulást kíván meghonosítani Csömörön. Egyes támogatásokat visszafognak, ám emellett szükséges a bevételek növelése, aminek egyik lehetséges módja az új vállalkozások településre történő települése. A racionalizálási folyamat megkezdődött, a közeljövőben az Önkormányzat összes szállítói szerződését felül fogják vizsgálni. A különböző működési területek közti arányok vállalhatóak, ugyanakkor az egyes kategóriákon belül átcsoportosítások várhatóak.

A képviselők ezt követően kifejtették véleményüket, megfogalmazták javaslataikat a költségvetési koncepcióval kapcsolatban.

A költségvetési koncepciót a testület egyhangúlag elfogadta.

 

6.) Önkormányzati intézmények helyiségbérleti díjainak megállapítása

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatot tett az intézmények helyiségbérleti díjainak emelésére. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7.) Junior Zrt. konyhabérleti díjának megállapítása

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatot tett a Junior Zrt. konyhabérleti díjának és kiegészítő bérleti díjának 6%-os emelésére, valamint az ehhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díjának emelésére. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

8.) Vincent Auditor Kft. könyvvizsgáló belső ellenőrzési terve

A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás keretében Csömör Önkormányzatának lehetősége van meghatározott időkereten belül könyvvizsgáló szolgáltatást igénybe venni, melyet a Vincent Auditor Kft. biztosít. A rendelkezésre álló időkeret terhére a testület a Nefelejcs Művészeti Óvoda 2010. évi normatív állami támogatásának ellenőrzését és egy 2010. évi közbeszerzési eljárás szabályszerűségének ellenőrzését jelölte ki.

 

9.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatot tett az ipari területek építményadójának a korábbi évek gyakorlata alapján történő megemelésére, ugyanakkor a telekadót nem javasolják megemelni. Fábri István polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy minden területen az infláció követését tartja kívánatosnak. Eigler Tamás bizottsági elnök támogatta a módosítást, így a nem lakás céljára szolgáló építmények adója 735 Ft/nm-re emelkedett. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

10.) Az iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

A rendelet módosítását törvényi változás indokolja, ugyanakkor a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság nem tartja elképzelhetőnek az iparűzési adó mértékének módosítását, mivel az 500 ezer Ft-os éves bevétel felett meghatározott 2%-os mértékű iparűzési adó a törvényi maximum. A kisebb cégek adóztatása továbbra sem indokolt. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

11.) Önkormányzati közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság tájékoztatása szerint a DMRV Zrt. 2011. évre vonatkozó díjjavaslatában 3,68%-os díjemelést kíván érvényesíteni, ugyanakkor a vízterhelési díj 26 Ft-ról 15 Ft-ra csökken. Figyelembe véve a környező településeken tapasztalható tendenciákat, a képviselő-testület 10%-os csatornadíj-emelést javasolt, amelyet teljes egészében a koncessziós díj terhére, a szennyvíztisztítóra fordítana. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

12. Utólagos rácsatlakozás esetén fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás rendelet módosítása

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslata alapján az utólagos közműfejlesztési hozzájárulás nettó összegét módosította a testület.

13.) A Széchenyi út felújítása TEUT támogatásának fel nem használt része

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a tervezett 35 millió Ft helyett a beruházás 20 millió Ft-ból valósult meg, a fel nem használt összegről való – az előírások szerint szükségszerű – lemondás érdekében képviselő-testületi határozat szükséges.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

14.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a rendelet módosítására a jogszabályi változások, valamint díjváltozás miatt volt szükség. Mint elmondta, a szociális bérlakások esetében az árváltozás nem követheti a piaci árat. Eigler Tamás a pénzügyi bizottság elnöke hozzátette, hogy a bérbeadásból az Önkormányzatnak nem származik jelentős bevétele.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

15.) Szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályiról szóló rendelet módosítása

A helyi szociális rendelettervezet elfogadását a törvényi változások indokolják. A számos módosítás miatt a bizottság új rendeletet alkotott, a korábbi rendeletet pedig visszavonta.

A rendeletet a testület egyhangúlag elfogadta.

16.) A 073/36., 37. hrsz. ingatlanok övezeti besorolására vonatkozó kérelem elbírálása

Biró Attila alpolgármester tájékoztatása szerint az ingatlanok beépítése megtörtént. Építéshatósági szempontból a jelenleg építési engedély nélkül kialakult állapot legalizálása történne meg az övezet módosításával. A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította a belterületbe vonási kérelmet.

17.) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kérelmének elbírálása az M0-s autóút csömöri szakaszán parkolóhely építésére (területi szabályozási terv és a szabályozási terv módosítása)

Biró Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a NIF Zrt. szálloda, pihenőpark céljára kívánja hasznosítani területet. Ugyanakkor a NIF Zrt.-nek jelenleg még számos adóssága van Csömörrel szemben, így annak érdekében, hogy az ígért beruházások megvalósuljanak, az Önkormányzat vezetése további tárgyalások folytatását tartja szükségesnek.

A testület egyhangúlag megbízta a polgármestert és az alpolgármestert, valamint Eigler Tamást – aki a Majorszegi településrész képviseletében kíván részt venni a tárgyalásokon -, hogy folytassanak további egyeztetéseket a NIF Zrt.-vel.

18.) Egyéb kérdések

Fábri István polgármester a testület állásfoglalását kérte az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi jutalmazásának kérdésében. Mint elmondta, az intézményvezetők megkeresték azzal, hogy a korábbi évekhez hasonlóan szeretnének jutalomkeretet meghatározni dolgozóik számára. A testület tagjai mindannyian kifejtették, hogy bár szívesen fordítanának jutalmazásra, még a jelképes összegű jutalom is jelentősen megterhelné az önkormányzati kasszát, amit jelenleg csak hitelből tudnának fedezni.

19.) Képviselők bejelentései

A képviselők közül Kósa István, Tihanyi Ferenc és Boross Jenő fogalmaztak meg észrevételeket, javaslatokat.

20.) Csömör Községgondnokság vezetői álláshelyére beérkezett pályázók elbírálása

A testület zárt ülés keretében bírálta el a beérkezett pályázatokat. Az első szavazás nem hozott eredményt. A második fordulóban 5-4 arányban Klacsán István szavazták meg a posztra, aki így újabb öt évre kapott megbízatást.

Megszakítás