Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 9-i üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Az alakuló ülés utáni első, rendes ülését a képviselő-testület teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.
Az ülésen meghívott vendégként részt vett Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok és Farkas Imre rendőr alezredes.

1.) Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetői kinevezésének támogatása – Bozsó Zoltán r. dandártábornok

Előadó: Fábri István,
polgármester

 

Bozsó Zoltán bemutatkozása után ismertette a rendőrkapitánysághoz
tartozó terület, azon belül Csömör bűnügyi statisztikáit, valamint a jövő évi európai
uniós soros elnökséggel összefüggő teendőiket. Ezt követően Farkas Imrével, a kistarcsai
rendőrkapitányság vezetőjével együtt válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre.
Eigler Tamás képviselő a Majorszegi
ligetben történő járőrözésről, Lukács
Lászlóné
óvodavezető az Ovizsaru-programba való bekapcsolódás lehetőségéről
érdeklődött.

A képviselő-testület 9 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatta Bozsó
Zoltán
r. dandártábornok kinevezését.

 

2.) Tájékoztató az elmúlt
időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Előadó: Fábri István,
polgármester

 

A polgármester ismertette az
önkormányzati vezetés elmúlt hónapban végzett tevékenységét. Tájékoztatása
szerint az önkormányzat átadás-átvétele megtörtént, ami egyrészt biztosítja a
tisztánlátást a folyamatban lévő ügyekben, másrészt megalapozza a további
munkát. Megkezdődött az egyeztetés a különféle intézményekkel, cégekkel. Külön
kiemelte a Csömörön víz- és csatornaszolgáltatást végző DMRV Zrt.-vel, a
közbeszerzéseket író és menedzselő cégekkel, valamint a hulladéklerakót
üzemeltető KER-HU Kft.-vel folytatott megbeszélések fontosságát.

Az Összefogás Ipari Szövetkezet
előtti szilárd út és járda megépítésére építési terv kiegészítését és
költségkalkuláció elkészítését rendelte el. Az új vezetés helyszíni szemlét
tartott, és megállapították, hogy a már korábban elkészült tervet ki kell bővíteni
annak érdekében, hogy egy, a mozgáskorlátozottak számára alkalmas járda is
megépülhessen, és ehhez földterületek kisajátítása is szükséges.

Az önkormányzati médiumok
átalakítása is elkezdődött, aminek eredményeként a korábbi propagandisztikus
arculattal szemben tárgyilagos, tájékoztató jellegű kommunikáció lesz a
meghatározó, ahol a csömöri polgárok javaslatai, véleménye is helyet kapnak.

Az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről Fábri István elmondta,
hogy sajnálatos módon likviditási problémákkal vették át az előző vezetéstől az
önkormányzatot. A korábbi testület által megszavazott 150 milliós hitelből
egyelőre csupán 35 millió Ft érkezett meg, de a teljes összeget is lényegében
már előre „elköltötték”. Tovább súlyosbítja az önkormányzat pénzügyi helyzetét,
hogy az eddig befolyt iparűzési adó lényegesen (hozzávetőlegesen 45 millió
forinttal) alacsonyabb a tervezettnél, így rulírozó hitel felvétele is
szükségessé vált. A hitelfelvétel mellett az önkormányzat minden területen
takarékossági intézkedéseket vezetett be, ezt azonban a pénzügyi helyzettől
függetlenül is kívánatosnak tartja.

Biró Attila alpolgármester azzal egészítette ki az elhangzottakat,
hogy az önkormányzati képviselőket számos kérdésben keresték már meg (például a
Középhegy útjavítási munkái, valamint az Ulicska Petőfi utcai lépcsőjének
ügyében). Elmondta, hogy számos egyeztetésen vett részt, többek között egy új
agglomerációs szövetség létrehozása ügyében, ami véleménye szerint minden
eddiginél hatékonyabb lehet.

 

3.) Polgármester
helyettesítése a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulásában

Előadó: Fábri István,
polgármester

 

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy a kistérségi
társulásban az alpolgármester nem helyettesítheti automatikusan a polgármestert,
a helyettes személyéről testületi határozat szükséges. A testület egyhangúlag
megszavazta, hogy a Gödöllői Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásában
a polgármester akadályoztatása
esetén Biró Attila alpolgármester, utóbbi
akadályoztatása esetén pedig Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói
Bizottság
elnöke legyen jogosult a polgármesteri teendők
helyettesítésére.

 

4.) Krammer Teréz Zeneiskola
térítési díjairól és tandíjairól szóló rendelet módosítása

Előadó: Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
elnöke

 

A zeneiskola térítési díjait a törvényi előírásoknak megfelelően
határozta meg a bizottság, figyelembe véve az intézményvezető javaslatát,
valamint az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság véleményét. A bizottság a
javaslatok alapján minimális mértékű emelésről döntött a 6–18 éves, valamint a
18–22 éves korosztály számára. Az éves díj ezekben a korosztályokban 1 000-1 000
Ft-tal emelkedett. A 6 éven aluliak és 22 éven felüliek térítési díja
változatlan maradt.

Tormay-Lesták Mária bizottsági elnök hozzátette, hogy a
térítési díjakból lehetőség van kedvezmények igénybevételére, valamint létezik
tandíjmentesség is az intézményben.

Fábri István arról érdeklődött, hogy a csömöri
zeneiskola térítési díjai milyen magasnak számítanak más, környékbeli
zeneiskolák térítési díjával összehasonlítva.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető, valamint Eigler
Tamás
elmondták, hogy a zeneiskola vezetője tájékozódott a környező
települések zeneiskoláinak térítési díjairól, és a most megállapított térítési
díjak hasonlóak, többnyire alacsonyabbak azoknál.

A zeneiskolai térítési díjak módosítását a testület 8 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

5–8.) A Mátyás Király
Általános Iskola, a  Krammer Teréz
Zeneiskola, a Nefelejcs Művészeti Óvoda 2010/2011. évi munkaterve
, valamint a Krammer Teréz Zeneiskola 2010/2011. tanév tantárgyfelosztása

Oktatási, Sport- és Kulturális
Bizottság

Előadó: Tormay-Lesták Mária, bizottsági elnök

 

A bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy az előző bizottsági ülésen tárgyalták az önkormányzati
fenntartású intézmények munkatervét, valamint a zeneiskola tantárgyfelosztását,
és elfogadásra javasolják azokat.

Eigler Tamás képviselő hozzátette, hogy a bizottsági ülésen
javaslatot tett arra, hogy a Mátyás Király Általános Iskola tantestülete hozzon
létre egy külön munkacsoportot annak érdekében, hogy erősítsék a nyelvoktatás
tantestületi támogatottságát.

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő a kisebbségi tagozatbővítés
lehetőségét vetette fel, például a német kisebbségi önkormányzattal
együttműködve.

A felvetésre Dunavölgyi Illésné Konczer Piroska, a német kisebbségi önkormányzat
elnöke helyben reagált, és elmondta, hogy az együttműködés kialakítása folyamatban
van a XVI. kerületi német kisebbségi önkormányzattal a nemzetiségi nyelvű oktatás
megszervezése kapcsán.

Az óvoda munkatervéhez kapcsolódván
a képviselők kérdéseket intéztek Lukács
Lászlóné
óvodavezetőhöz. Kósa István
és Eigler Tamás az intézményben
történt személyi változások okát firtatták. Pásztor
Sándor
arról érdeklődött, hogy minden gyermek rendelkezik-e állandó csömöri
lakóhellyel az óvodában. Eigler Tamás
és Biró Attila a korosztályi
összetétellel kapcsolatosan fogalmaztak meg észrevételt, a homogén csoportok
mellett foglalván állást. Kósa István arról is érdeklődött, hogy milyen
az óvoda kapcsolata az iskolával, kapnak-e visszajelzést a tanítóktól a
gyermekek felkészültségére vonatkozóan.

A Mátyás Király Általános Iskola
és a Krammer Teréz Zeneiskola munkatervét, valamint a Krammer Teréz Zeneiskola
tantárgyfelosztását a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta. A Nefelejcs
Művészeti Óvoda munkatervét 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással a testület
szintén elfogadta.

 

 

9.) Az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Fábri István,
polgármester

 

Fábri István előadta, hogy a képviselő-testület létszámának 13
főről 8 főre csökkentése számos többletfeladatot ró a képviselőkre, emellett
pedig a korábbinál lényegesen aktívabb munkát fog végezni az új önkormányzat
(például a településrészi felelősök kinevezése révén), ezért a törvény adta
kereteken belül 15-20%-os emelést javasolt a képviselők juttatását illetően, a
külső bizottsági tagok tiszteletdíjának tekintetében pedig az eddigi jelképes
összeghez képest még nagyobb növekedést. Ezzel együtt még így is lényegesen
kevesebb havi költséget jelent a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági
tagok díjazása (ez szeptemberben 1 384 180 Ft összeget tett ki, a javaslat
alapján azonban 984 000 Ft/hó-ra csökken).

A képviselői díjazás a javaslat
szerint a következőképpen alakul majd:

1 bizottsági tagság: bruttó 70 000
Ft/hó

2 vagy több bizottsági tagság: bruttó
90 000 Ft/hó

bizottsági elnökség: bruttó 105 000
Ft/hó

2 vagy több bizottsági elnökség: bruttó
120 000 Ft/hó

tanácsnok: bruttó 90 000 Ft/hó

tanácsnok és bizottsági tag: bruttó
100 000 Ft/hó

nem képviselő bizottsági tag: bruttó
28 000 Ft/hó

 

A törvény lehetőséget ad arra,
hogy a kötelezettségüket megszegő képviselők járandóságát 25%-kal csökkentsék. Mladoniczky Mihály jegyző ismertette az
erre vonatkozó törvényt és a határozati javaslatot, amely szerint a testületi
ülés napján 10 óráig jelezhetik a képviselők a polgármesternek, ha nem tudnak
részt venni az ülésen, ez esetben a hiányzás igazoltnak minősül.

A képviselők közül többen
aggályaikat fejezték ki ezzel kapcsolatosan és kérték, hogy a tervezetet
módosítsák úgy, hogy elég legyen 1 órával a testületi ülés előtt jelezni a
hiányzást.

Fábri István közölte, hogy bár rugalmasan áll a kérdéshez,
ugyanakkor elvárja, hogy mindenki számára a testületi ülés legyen prioritás.

A módosító javaslatot 9 igen
szavazattal a testület elfogadta.

A képviselők tiszteletdíjáról
szóló határozatot a testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

 

10.) Pályázat kiírása Csömör
Községgondnokságának vezetői álláshelyére

Előadó: Fábri István, polgármester

 

Mivel a községgondokság jelenlegi
vezetőjének megbízatása lejár, ezért új pályázat kiírása vált szükségessé. A
képviselők közül többen pontosítást javasoltak a pályázati kiírás szövegében. Fábri István azon az állásponton volt,
hogy a pályázatot úgy kell megfogalmazni, hogy a törvény adta lehetőségeken
belül a lehető legtöbb jelölt közül lehessen választani, de a beérkezett
pályázatok elbírálása során a testület preferálhassa például a magasabb
végzettséget, a helyismeretet, a vezetői tapasztalatot.

A testület a határozati
javaslatot az indítványozott módosításokkal 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.

 

11.) Belterületi
csapadékvíz-elvezetés pályázati önrészének kiegészítése

Előadó: Biró Attila, alpolgármester

 

Az alpolgármester ismertette,
hogy a Csalogány, Sármány, Körmendi, Vágóhíd, Rigó utcák
csapadékvíz-elvezetésére az önkormányzat által korábban beadott pályázattal
kapcsolatosan a kiíró hiánypótlási felhívással élt, ez alapján az
önkormányzatnak a korábban vállalt 7 millió Ft-on felül további 4 millió Ft-os
önrészt kell biztosítania. A képviselők kérdésére Biró Attila elmondta, hogy a beadott pályázat műszaki tartalma már
nem módosítható, ugyanakkor a pályázat rendkívül kedvező lehetőséget kínál,
amelyet nem szabad elszalasztani. Az önrész a jövő évi költségvetést terheli
majd.

Eigler Tamás kifejtette, hogy támogatja a javaslatot, mert ár-érték
arányban Csömör sokat kaphat a pályázat révén, ugyanakkor szerette volna
részletesebben is megismerni a pályázati anyagot.

Biró Attila azzal indokolta ennek hiányát, hogy a hiánypótlási
határidő miatt rendkívül gyorsan kellett döntést hozni, de bízik az előző
testület előkészítő munkájában.

A pályázati önrész kiegészítését
a testület 9 igen szavazattal elfogadta.

 

12.) Fedett buszmegállók
kiépítésének ütemterve

Előadó: Biró Attila, alpolgármester és

Kósa István, képviselő

 

Az alpolgármester elmondta, hogy a választási kampány során rendkívül
nagy lakossági igény mutatkozott a fedett buszmegállók kivitelezésére, ezért a
testületnek kötelessége elsők között foglalkozni a kérdéssel. A korábbi vezetés
részéről ugyan született határozat a kivitelezésre, ám az mégsem valósult meg.
Akkor csak 7 fedett buszmegálló szerepelt a tervekben, ezt szeretnék kibővíteni
12-re, és a faluképhez jobban illeszkedő buszmegállókat kívánnak építeni. A
tervek szerint a lakosság két fordulóban (lakossági fórumokon és az interneten)
véleményezheti a terveket. A kivitelezés körülbelül 10-12 millió forintba kerül
majd, a kiválasztott tervtől függően. Az utasforgalomra vonatkozóan a
községgondnokság által végzett felmérést alapul véve a különböző megállókban
különböző méretű és kivitelezésű megállókat terveznek, a helyi adottságokat is
figyelembe véve.

Kósa István ismertette, hogy az általa bekért
ajánlatokban rendkívül nagy eltérés mutatkozott, ugyanakkor közepes árfekvésben
már rongálásbiztos buszmegállók kivitelezése is lehetséges.

Boross Jenő javasolta, hogy a kivitelezésre lehetőség
szerint helyi vállalkozók kapjanak megbízást.

Fábri István kifejtette, hogy bizonyos összeghatár
felett közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Hozzátette, hogy a Weekendbus
Zrt.-t is be kívánják vonni a finanszírozásba, mivel a koncessziós szerződés
szerint a kapcsolódó szolgáltatásokat nekik kellene biztosítani. Szeretnék
például elérni, hogy a Laki sarki végállomáson a busztársaság kiszolgáló
helyiséget hozzon létre, ahol a jegy- és bérletárusítást megoldanák, valamint WC-
és mosdó helyiség kerülne kialakításra.

A fedett buszmegállók kivitelezésének előkészítésére vonatkozó
határozati javaslatot a testület 9 igen szavazattal elfogadta.

 

13.) Javaslat
településfejlesztési fórum létrehozására

Előadó: Biró Attila, alpolgármester

 

Az alpolgármester tájékoztatása
szerint a településfejlesztési fórumnak két célt kell szolgálnia: egyrészt
erősíteni azt a demokratikus törekvést, hogy az önkormányzati döntések a lakosság
akaratával összhangban szülessenek meg; másrészt egyfajta workshopként szolgál,
ahol különféle ötletek születnek. A településfejlesztési fórum tagjait aszerint
kell kiválasztani, hogy minél nagyobb közvetlen és közvetett elérést
biztosítson a lakosság irányába, ezért lényeges, hogy hány tagja van, és ők
hogyan tartják a kapcsolatot a lakossággal. Nemzetközi tapasztalatok alapján 14–18
fős létszám az ideális. Szükséges olyan szakemberek bevonása is, akiknek van
már tapasztalata a hasonló workshopok szervezésében és állandó működtetésében.

A testület 8 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadta a településfejlesztési fórum létrehozására vonatkozó
javaslatot.

 

14.) Futapest-Crossfutás
rendezvény lebonyolításának biztosítása

Oktatási, Sport- és Kulturális
Bizottság

Előadó: Tormay-Lesták Mária, bizottsági elnök

 

A bizottsági elnök ismertette a Futapest
Klub kérését, amely szerint a Csömöri Crossfutás elnevezésű rendezvényhez az
önkormányzat elvi támogatásáért folyamodnak. Mladoniczky Mihály jegyző hozzátette, hogy az elvi támogatás a
gyakorlatban azt jelenti, hogy az önkormányzat infrastruktúrát biztosít, tehát
a sportcsarnokban vagy az iskolában öltözési lehetőséget nyújt a versenyzők
számára.

Az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság azzal a kitétellel
kívánja felajánlani a támogatást, hogy Csömör szerepeljen a rendezvény
sajtómegjelenéseiben. Eigler Tamás képviselő
örvendetesnek tartja, ha Csömör bármilyen tömegsporteseménynek otthont ad,
ezért javasolta, hogy anyagilag is támogassák a rendezvényt.

Fábri István azonban kifejtette, hogy minden pénzt „meg kell fogni”,
ezért – mivel a Futapest Klub nem kérte – ezúttal nem javasolja az anyagi
támogatást, egyébként pedig a felajánlott infrastruktúra sem ingyenes.

Tihanyi Ferenc sport ügyekért felelős bizottsági tagként vállalta,
hogy az esetleges egyéni felajánlásokat koordinálja, és a helyszínen segíti a
szervezők munkáját.

A képviselő-testület egyhangúlag
(9 igen szavazattal) döntött a Csömöri Crossfutás támogatása mellett.

 

15.) Tájékoztató a szociális
segélyekről és támogatásokról

Népjóléti Bizottság

Előadó: Dr. Szarka Zsuzsanna, bizottsági elnök

 

A népjóléti bizottság elnöke
ismertette a bizottság eddigi munkáját, valamint a különböző segélytípusokra
fordított összegeket. Elmondta, hogy megnövekedett az igény a rendszeres
nevelési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt, valamint
lakásfenntartási támogatásra is egyre többen nyújtanak be kérelmet, ezért a
bizottságnak a rendelkezésre álló keretösszegen belül átcsoportosítást kellett
végrehajtania.

 

16.) Vörösiszap károsultjainak
támogatása

Népjóléti Bizottság

Előadó:  Dr. Szarka Zsuzsanna,
bizottsági elnök

 

Bátovszki György részéről lakossági előterjesztés érkezett arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat hozzon létre pénzalapot a vörösiszap
károsultjainak megsegítésére. Dr. Szarka
Zsuzsanna
tájékoztatta a testület tagjait, hogy a bizottság az
előterjesztést elutasította azzal az indokkal, hogy a külön alap létrehozása csak
lassítaná a felajánlások összegének eljuttatását a károsultakhoz, a csekkek
kibocsátása pedig felesleges többletköltséget jelentene. Ehelyett a bizottság
úgy döntött, hogy csatlakozik a nemzeti kármentő alap felhívásához, és minden
önkormányzati médiumban felhívja a lakosság figyelmét a támogatási
lehetőségekre. Hozzátette, tudomásuk van róla, hogy a csömöri polgárok
egyénileg és szervezett formában (például az egyházi gyülekezetek révén,
intézményi jótékonysági akciók formájában) eddig is számos felajánlást tettek
már a vörösiszap károsultjainak javára.

A testület 9 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatta a bizottság javaslatát.

 

17.) Képviselők bejelentései, javaslatai

 

Boross Jenő képviselő tájékoztatta a testület tagjait, hogy a
polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségével fel kívánja venni a kapcsolatot
a legjelentősebb csömöri vállalkozásokkal. Célja, hogy olyan együttműködés
alakuljon ki, amely elősegíti a munkahelyteremtést, valamint a helyi
rendezvények anyagi támogatását.

Bemutatta továbbá az
energiatakarékos LED-es közvilágítási módszert mint lehetőséget. Eigler Tamás – aki végzettségét tekintve
villamosmérnök – azonban türelemre intette a képviselőket, mivel elmondása
szerint a technológia még nem forrott ki kellőképpen. Boross Jenő elfogadta képviselőtársa érvelését.

Ezt követően további
lehetőségekre is felhívta a képviselők figyelmét, például egy helyi aszfaltozó
vállalkozással egyeztetett a hatékonyabb kátyúzás érdekében, valamint bemutatta
a Szedervölgyi Oktatási és Szabadidőközpont projektvázlatát.

 

Eigler Tamás bejelentette, hogy a képviselővé választását úgy
kívánja meghálálni a lakosoknak, hogy igyekszik minél többet tenni
lakókörnyezetéért, ezért minden képviselőként eltöltött hónapja után közterületen
elültet egy fát. Ez ügyben egyeztetett már Onhausz
Erzsébet
tájtervező mérnökkel, aki komplex fásítási tervet dolgozott ki a
település egészére. Fábri István polgármester
jelezte, hogy ő maga is csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, és erre szólítja
fel képviselőtársait is, de a munkát célszerű minél előbb – még a hideg beállta
előtt – megkezdeni.

Kósa István a fák későbbi gondozása kapcsán felvetette, hogy a
lakosság nevezzen ki utcamestereket, akik az adott utca képének fenntartása
érdekében összefogják a lakókat, például megszervezik az ároktisztítást, vagy
az utcák gyommentesítését.

Horváth Oszkár, a műszaki osztály vezetője elmondta, hogy Onhausz Erzsébet terve olyan fafajtákat
tartalmaz, amelyek nem igényelnek különösebb gondozást, ugyanakkor gyorsan nőnek.

 

Pásztor Sándor a Nagy Sándor utca és a Szabadság út sarkán
található magasra nőtt növényzet közlekedést veszélyeztető voltára, valamint a
Major úton – vélhetően szabálytalanul – elhelyezett betontömbök településképet
romboló voltára hívta fel a figyelmet.

Mladonickzy Mihály jegyző és Horváth
Oszkár
, a műszaki osztály vezetője vállalták, hogy utánanéznek a kérdéses
ügyeknek.

 

A képviselő-testületi fórum nyílt
része ezzel lezárult, a testület három további ügyet zárt ülés keretében tárgyalt: a Népjóléti Bizottság külső tagjainak megválasztásáról, a KER-HU Kft.-vel
folytatott aznapi tárgyalás eredményéről, valamint egy csömöri lakos idősek
otthonába történő elhelyezését vitatta meg.

 

 

Megszakítás