Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-­testületének 2011. február 17-én megtartott üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati
eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester többek között beszámolt a
Csömörön szolgáltatást (pl. élelmiszerlánc, kalandpark, telekommunikáció)
tervező vállalkozásokkal folytatott egyeztetésekről, valamint aBudapest XVI.
kerületi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnökével folytatott
megbeszélésről, mely során az M0-s melletti véderdő kialakítása, a Majorszegi
erdő és a Simándy-patak védelme került szóba.

 

2.) Pályázat kiírása Csömör Nagyközség Önkormányzata jegyzői
álláshelyére

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy Mladoniczki
Mihály decemberben nyugdíjazását kérte, ezért szükségessé vált a jegyzői
álláshely meghirdetése.

 

3.) Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma kép­viselő
tagjainak lemondása és új képviselő tagok választása

A képviselő-testület zárt ülésen Tormay-Lesták
Máriát, Dr. Szarka Zsuzsannát és Kósa Istvánt választotta meg a Csömöri
Kulturális Közalapítvány Kuratóriumi tagjává.

 

4.) Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma Alapító
Okiratának módosítása

Az érvényes Alapító Okirat szerint az önkormányzat által a
Kuratóriumba delegált képviselők kuratóriumi tagsága 5 évre szól, és nincs
tekintettel arra, hogy ha egy képviselő mandátuma lejár, akkor már nem tudja
megfelelően és számon kérhetően képviselni az önkormányzatot a Kuratóriumban. Fábri
István ezért előterjesztésében javasolta, hogy a képviselők kuratóriumi
tagsága automatikusan szűnjön meg képviselői mandátumuk megszűnésével. A
képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

5.) 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadása és 6.) 2010. évi költségvetési rendelet
előirányzat módosítások

Fábri István köszönetet mondott a Pénzügyi
Bizottságnak, valamint a Pénzügyi Osztálynak a költségvetés előkészítéséért.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak a teljes évi költségvetéssel megegyező
adósságállománya van. Ennek ellenére nem megszorításokkal, hanem általános
takarékossággal és a pazarlás megszüntetésével igyekeztek egyensúlyba hozni a
költségvetést, és ezt a racionalizálást hosszú távon is szándékoznak
fenntartani. Az év közben felmerülő plusz bevételeket fejlesztésre kívánják
fordítani. Sajnos a kormány egyes már meghozott vagy tervezett intézkedései is
kedvezőtlenül befolyásolják a helyi pénzügyeket (közmun­kaprogram támogatásának
jelentős csökkentése; iparűzési adó esetleges elvonása; az önkormányzati
hatáskörök szűkítése; illetve közvetve az agglomerációs törvény is, amely
behatárolja az újabb ipari-kereskedelmi területek kijelölését). A Csömöri Civil
Egyesület választási ígéretei számos pontban tetten érhetők a költségvetésben:
pl. az óvodai férőhelyek bővítése, a bölcsődés korúak támogatása, az
erdőterületek megőrzése és szerzése, buszmegállók építése, közlekedési
beruházások, sportfinanszírozás átalakítása. Klacsán István, a
Községgondnokság vezetője ismertette a közmunkaprogram változásának hatásait.
Sajnos a korábbi létszám felét sem tudják foglalkoztatni, ugyanakkor a korábbi
közmunkások közül átszervezések révén 4 főt tudnak majd foglalkoztatni a
korábbi közmunkások közül. Ezzel az állománnyal már fenn tudja tartani a
korábbi színvonalat a Községgondnokság. Az önkormányzat ugyanakkor számos
fejlesztést a Községgondokság révén kíván megoldani, például azÖsszefogás Ipari
Szövetkezet melletti járda kivitelezését, parkosítási feladatokat, a mobil
óvoda alapozását stb. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói
Bizottság elnöke a költségvetés kapcsán ismertette, hogy a bevételi oldalon két
rendkívül bizonytalan tényezővel kell számolni: a tervezett iparűzési
adóbevételek, valamint az uniós támogatások befolyásával. A hitelállomány
törlesztésére az idei költségvetésben 374 millió forintot kellett elkülöníteni.
A kiadási oldalon elsősorban a korábban rendkívül pazarló működési kiadásokból
igyekeztek jelentős mértékben lefaragni. Csak a Polgármesteri Hivatal működési
kiadásait sikerült 80 millió forinttal csökkenteni, és a többi önkormányzati
intézmény esetében is hasonlóan takarékos gazdálkodást irányoztak elő. A
nehezen megteremtett költségvetési egyensúly még kisebb mértékű fejlesztés
betervezését is lehetővé tette: (mobil óvoda, buszmegállók). A többi
fejlesztési kiadás mindegyikét „megörökölte” a jelenlegi vezetés, ami jelentős
mértékben korlátozta a lehetőségeket.Marosi Éva pénzügyi osztályvezető
ismertette, hogy rendkívül törékeny a költségvetési egyensúly, amelyet nagy
nehézségek árán sikerült megteremteni, és csak úgy vészelhető át ez az év, ha a
kiadási elemeket szigorúan betartják. Szerencsére azintézmények egyenként nem fogják jelentősen érzékelni a működési
kiadások csökkentését, mégis sikerült összesen 3%-kal mérsékelni az intézményi
kiadásokat. A hitelállomány miatt fejlesztésre idén alig jut, ugyanakkor egy
minimális tartalékot sikerült betervezni. Tormay-Lesták Mária módosítási
indítványt fogalmazott meg: egy sérült csömöri gyermek iskolába járása nem
megoldott, ezért csak magántanulóként valósulhat meg oktatása a helyi általános
iskola tanárainak közreműködésével. Az oktatási bizottság elnöke javasolta,
hogy az iskola túlórakeretét növeljék meg 300 ezer forinttal és járulékaival. A
testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Dr. Szarka Zsuzsanna
jelezte, hogy problémásnak érzi, hogy a Népjóléti Bizottság által javasolt
összeghez képest 10 millió forinttal kevesebbet szán az önkormányzat szociális
kiadásokra, mivel a közmunkaprogramból kiszorult személyek vélhetően a szociális
ellátási rendszerbe fognak idén bekerülni. Fábri István felhívta a
testület figyelmét, hogy a környező településeken érdemben kisebb segélykeret
áll rendelkezésre, és személy szerint a segélyezés helyett az aktív
szociálpolitikát szorgalmazza. Kósa István jelezte, hogy még így is
nagyon magasnak tartja a segélykeretet, amely évek óta folyamatosan emelkedik,
és úgy véli, immáron gátat kell szabni ennek a folyamatnak. A Népjóléti
Bizottság tagjai a segélykeret 2 millió forinttal történő emelését javasolták.
A javaslatot a testület (4 igen, 5 nem szavazattal) elutasította. Tihanyi
Ferenc a Csömöri Ifjúságért Alapítvány 500 ezer forintos támogatásának 700
ezer forintra való emelését javasolta, amit azonban a képviselő-testület (4
igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett) elvetette. A 2011. évi költségvetési
rendeletet a képviselő-testület 7 igen szavazattal (1 ellenszavazat és 1
tartózkodás mellett) elfogadta.

 

7.) Reklámtáblák
díjszabása 2011. évre

Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokon nevezetesen a Béke téri egészségház
kerítésén elhelyezett rek­lámtáblák kihelyezése nem rendezett. Számos
hirdetésért egyál­talán nem fizettek, más hirdetések pedig régen lejártak. A
hirdetési felületek árát 1000 Ft/m2/hó árban javasolta meghatározni. A lejárt
hirdetésekre a korábban érvényes díjat visszamenőleg javasolja kivetni. A
testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A képviselők javaslatai alapján Fábri
István felvetette, hogy ál­talánosságban kellene rendezni a közterületi
reklámozást és az üz­leti célú hirdetések kihelyezését az önkormányzati intézmé­nyekben.

 

8.) Helyi
iparűzési adó rendelet módosításának elfogadása

Eigler Tamás
javasolta a rendelet megfogalmazásának pontosítását, mivel a korábbi rendelet
nem rögzítette egyértelműen az adó mértékét. A Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság javaslata szerint az ideiglenes jelleggel végzett ipari
tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft. A javaslatot a testület
egyhangúlag elfogadta.

 

9.) Középhegyi
Építő Közösség támogatási kérelme

Eigler Tamás
ismertette a kérelmet, amely szerint az építőközösség kéri az önkormányzatot,
hogy 3 fő részére 400 ezer Ft/fő kamatmentes kölcsönt biztosítson, az
építőközösség számára pedig 2 800 000 Ft kölcsönt, melyet az építő­közösségbe
be nem lépő ingatlantulajdonosok fizetnének vissza. A kölcsön a Középhegyi
út–Meredek utca részen megépített szennyvíz-csatorna-hálózat kifizetésére
szolgálna. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság a kérelem
elutasítását javasolta, mivel úgy vélik, hogy az építőközösség megfelelő
fedezet nélkül vágott bele a beruházásba, és nem várhatják el az egyébként is
nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzattól annak kifizetését. Mladoniczki
Mihály ismertette, hogy az előző testület részéről valóban született
szóbeli ígéret a kölcsönre, ám a költségvetésbe korábban sem tervezték be. Fábri
István felhívta a figyelmet, hogy hasonlóan alakult a Bence utcai
építőközösség ügye, ahol az önkormányzat adott hitelt, amelynek túlnyomó részét
az ingatlantulajdonosok azóta sem fizették vissza. A kérelmet a testület 8
igen, 1 nem szavazattal elutasította.

 

10.) Petőfi Sándor
Művelődési Ház 2010. évi beszámolója

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság elnöke elfogadásra
javasolta a beszámolót. Eigler Tamás, a bizottság tagja ugyanakkor
megjegyezte, hogy véleménye szerint a művelődési ház jelentősen túlterhelt, a
programokat nem a meglévő személyi háttérre és infra­struktúrára
méretezték.  A művelődési ház
beszámolóját a testület 8 igen szavazattal, egy ellenszavazat mellett
elfogadta.

 

11.) és 12.) Sinka
István Községi Könyvtár 2010. évi beszámolója és 2011. évi munkaterve

Az Oktatási-, Sport és Kulturális Bizottság elfogadásra
javasolta a beszámolót és munkatervet. Eigler Tamás hozzátette, hogy a
könyvtár átköltöztetésével az ott dolgozók hatalmas feladatot vállaltak
magukra, ráadásul több milliót spóroltak az önkormányzatnak azzal, hogy maguk
végezték a költöztetést. Ez a felelősségteljes intézményvezetői magatartás
példaértékű. Fábri István úgy véli, fontos a könyvtár funkciójának
meghatározása, hiszen az elmúlt évben megvalósult beruházással egy többfunkciós
intézmény létrehozását vállalták. Ugyanakkor a művelődési házzal együttműködés
kialakítása, profiltisztítás is szükséges, hiszen vannak átfedések a két
intézmény tevékenysége között. A könyvtár beszámolóját és munkatervét a
testület egyhangúlag elfogadta.

 

13.) Lakossági
kérelem a 0207/2 és 0207/3 hrsz. ingatlannal kapcsolatos adminisztratív
problémák korrigálására

Biró Attila
alpolgármester ismertette, hogy a területet az 1980­as évek elején a tanács
belterületbe vonta, ám a nevezett két ingatlan bizonyítottan adminisztrációs
hiba folytán nem került átminősítésre, annak ellenére, hogy azóta is
belterületi ingatlanként kezelte a hivatal, és építési engedélyt is eszerint
kaptak a tulajdonosok. A két ingatlan belterületi lakóövezetbe sorolását a
testület egyhangúlag támogatta.

 

14.) A Pest Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízott­jának törvényességi észrevétele a
Képviselő-testület alakuló üléséről

Mladoniczki Mihály jegyző ismertette, hogy a képviselő­testület alakuló ülésével
kapcsolatosan a felügyelő szerv hiányosságokat tapasztalt, mivel úgy vélik,
hogy a testület által használt elektronikus szavazórendszer nem alkalmas titkos
szavazásra; valamint kifogásolták, hogy a bizottságok összetételét nyílt ülésen
tárgyalta a testület. A jegyző magára vállalta az egyeztetés lefolytatását az
ügyben.

 

15.) Csömör, 0105
hrsz. út elnevezése

Biró Attila
ismertette a korábban már tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatos javaslatát,
mely szerint a Levendula utca folytatásában található út szintén a Levendula
utca nevet kapja, ám az itt található két tanyaépület házszámozása nem
lehetséges, mivel a Levendula utca ellentétes számozású. Ezen az útszakaszon
tehát továbbra is helyrajzi számra történő bejelentkezés lehetséges, ami a
tulajdonosok számára semmiféle hátránnyal nem jár. A testület 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

16.) Képviselők
bejelentése
i

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy az
önkormányzatnak jelentős mértékű (64 M Ft iparűzési és 63 M Ft gépjármű)
adókintlévősége van, majd egyenként kérte ki képviselőtársai véleményét arra
vonatkozóan, hogy milyen álláspontot képviseljen a hivatal. Mladoniczki
MihályKósa István a képviselői fogadóórák kérdését vetette fel. A
polgármester jelezte, hogy a következő testületi ülésen kívánja tárgyalni a
falu területekre osztását, így minden képviselő egy­egy településrészért lesz
majd felelős. Ezzel egyidejűleg a képviselői fogadóórák rendjét is ki kell
alakítani. ismertette, hogy már a határozott felszólítás is jelentős
eredménnyel járt, többen egy összegben befizették a tartozást, vagy
részletfizetést kértek. További lehetőségként az iparűzési adó esetében az
inkasszó, a gépjárműadó esetében pedig a forgalmi engedély bevonása merül fel.
Több képviselő kifejtette, hogy a rendesen adózó polgárokkal szemben is úgy
tisztességes, ha akár radikális módszerek révén a polgármesteri hivatal mindent
elkövet a kintlevőségek behajtására. A név szerinti véleménynyilvánító
szavazáson a képviselők egyöntetűen az adóhátralékok behajtása mellett tették
le voksukat.

Megszakítás