Üdvözöljük!

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott üléséről

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

1.) Tájékoztató az
elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban
folytatott tárgyalásokról, egyeztetésekről (többek között: XVI. kerületi
önkormányzat; Weekendbus Zrt., Csömöri Gazdaszövetkezet). Beszámolt továbbá a településen
szervezett jelentős eseményekről, valamint a településfejlesztési kérdések
állásáról (Kálvária-erdővel kapcsolatban folytatott tárgyalások; falurendezési,
parkosítási tervek; közlekedésbiztonsági fejlesztési tervek).

 

2.) Javaslat nonprofit
sport kft. létrehozására

A képviselő-testület január
20-i döntése alapján megkezdődött a Csömöri Sport Kft. végelszámolása. Ezzel egyidejűleg
új sportszervezeti forma kialakítását készítik elő. Különböző szempontok
figyelembevételével a képviselő-testület a nonprofit kft.-t találta leginkább megfelelőnek.
A szakosztályok működésének folyamatosságát azonban csak úgy lehet biztosítani,
ha az új non-profit sport kft. mielőbb, még a következő játékidényre való nevezések
határideje előtt (ez év májusában) megalakul. Az új ügyvezetőt nyílt pályázat
keretében választja meg a kft. 100%-os tulajdonosa, Csömör Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete. A javaslatot a testület egyhangúlag
elfogadta.

 

3.) Kommunikációs
vezetői álláshely létrehozása a Polgármesteri Hivatalban

Fábri István polgármester javaslatot tett arra, hogy április 15-től az
önkormányzatnál egy főállású kommunikációs munkatársat alkalmazzanak. Korábban
egyidejűleg 3-4 külsős munkatárs és 2 hivatali dolgozó végezte a kommunikációs
feladatokat. Az információáramlás, a lakossággal való kommunikáció terén számos
nehézség tapasztalható. Az új státusz létrehozását részben a pr-költségkeretből,
részben a korábban külsős munkatársaknak folyósított megbízási díjakból
kívánják átcsoportosítani. Emellett az önkormányzatnál felszabadult egy olyan
álláshely, melynek része volt a kommunikáció. Az új munkatársnak nem csak
újságírói, hanem szervezési feladatai is lennének (pl. lakossági fórumok
szervezése). A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Petőfi Sándor Művelődési
Ház 2011. évi munkaterve

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elfogadásra
javasolta a művelődési ház munkatervét azzal a megkötéssel, hogy a költségterv Csupán
az első félévre vonatkozik, így azt félévkor újra kell gondolni. Több képviselő
javasolta, hogy a művelődési ház vizsgálja meg a bevétel növelésének lehetőségeit
reklámlehetőségek biztosítása révén. A munkatervet a testület 7 igen
szavazattal (1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett) elfogadta.

 

5.) A régi könyvtári
termek hasznosítása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a
régi könyvtár termeire vonatkozó igényeket. A Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint
a Petőfi Sándor Művelődési Ház egyaránt hasznosítani szeretné a termeket. A
bizottság a kultúrháznak és a kisebbségi önkormányzatnak is egy-egy termet
javasolt biztosítani kiegészítő helyiségekkel. A fennmaradó két terem sorsáról
később kívánnak rendelkezni. A testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta a javaslatot.

 

6.) Krammer Teréz
Zeneiskola 2010/2011. tanév I. félévi beszámolója 7.) Krammer Teréz Zeneiskola
tantárgyfelosztása a 2010/2011. tanév II. félévére 8.) Krammer Teréz Zeneiskola
minőségirányítási programjának felülvizsgálata

Az Oktatási-, Sport és
Kulturális Bizottság elfogadásra javasolta a zeneiskola beszámolóját.
Fábri István a zeneiskola helyiségigénye iránt érdeklődött. Ráduly Ildikó intézményvezető elmondta, hogy mindig kevés a hely, minden
rendezvényüket külső helyszínen kell megtartani (szerencsére erre mindig van
lehetőség). Az általános iskolában azonban nem csak helyhiány miatt tartanak órákat,
hanem erre van igény, így nem kell az iskolásoknak átjárni másik épületbe. A
testület egyhangúlag elfogadta a zeneiskola beszámolóját. Ezután a
tantárgyfelosztásra, illetve a minőségirányítási programra vonatkozó javaslatot
is egyhangúlag támogatták a képviselők.

 

9.) A Polgármesteri
Hivatal dísztermének használatára vonatkozó 73/2010 KT (2010. május 27.)
határozat hatályon kívül helyezése és 10.) A Polgármesteri Hivatal dísztermének
és külső tárgyalójának, valamint a Sinka István Községi Könyvtár közösségi
termeinek bérbeadása

Tormay-Lesták Mária
bizottsági elnök ismertette,
hogy az elmúlt hetekben több megkeresés érkezett a Sinka István Községi
Könyvtár intézményvezetője felé az olvasóterem bérlésére vonatkozóan. A
fenntartó korábban nem rendelkezett a tekintetben, hogy milyen célokra adhatóak
ki a könyvtár termei és a Polgármesteri Hivatal külső tárgyalójára sincs
érvényben szabályozás. A képviselőtestület a korábbi határozat visszavonását
egyhangúlag elfogadta és új határozatot hozott, mely szerint a Polgármesteri Hivatal
dísztermére, külső tárgyalójára és a Sinka István Községi Könyvtár közösségi
termeire azonos feltételek érvényesek. Nevezett helyiségek bérbe adhatóak
oktatási, kulturális, tudományos és egyéb közösségi célokra, egyéni mérlegelés
alapján. A helyiségek nem adhatóak bérbe vallási és politikai célú rendezvényekre.
A határozat azonnali életbelépése ellen
Fábri István emelt szót,
és módosító javaslatot fogalmazott meg annak érdekében, hogy a már futó rendezvények
szervezőit ne hozzák lehetetlen helyzetbe. Javasolta, hogy a határozat április
1-jével lépjen életbe. A módosítást a testület 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta. A helyiségek bérbeadási feltételeire vonatkozó javaslatot a
testület egyhangúlag megszavazta.

 

11.) Javaslat a
Településfejlesztési Fórum tagjaira

Biró Attila alpolgármester ismertette a rendszeresen tartandó
településfejlesztési fórum tervezett összetételét. A javaslat szerint a fórum
12 állandó taggal (önkormányzat vezetői, legnagyobb helyi intézmények és
szervezetek, egyházak, legnagyobb vállalkozások képviselői, országgyűlési képviselők),
továbbá állandó meghívottakkal és esetenként felkért szakértőkkel működne. A
képviselők részéről számos javaslat fogalmazódott meg a tagság összetételének
módosítására vonatkozóan.
Biró Attila felhívta a
figyelmet, hogy a tapasztalatok szerint egy ilyen állandó fórum nagyobb
taglétszámmal nem tud hatékonyan működni. A testület a módosításokról egyenként
szavazott, majd a Településfejlesztési Fórum összetételét 7 igen, 1 nem
szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el.

 

12.) Lakossági
kérelem utca elnevezésre

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a 09-es mezőgazdasági-kiskertes
építési övezetben gazdasági épület építésére nyújtott be építési
engedélykérelmet egy ingatlantulajdonos, és a közeljövőben várható több ott lévő
ingatlan vonatkozásában is hasonló kérelem. A műszaki osztály javaslatára a
testület Domb utcának nevezte el az utat. A testület 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

13.) Thermoplast Kft.
megkeresése iparterület-vásárlási szándékkal

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy a Thermoplast Kft. 1700 m2 területű iparterület
vásárlását tervezi. A nagyközség tulajdonában jelenleg nincs ilyen ingatlan, de
a településrendezés változásával egyéb lehetőségek adódhatnak. A képviselő-testület
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett felhatalmazta a polgármestert és alpolgármestert,
hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az érintett céggel.
14. ) 90. életévüket betöltött csömöri
polgárok köszöntése
A polgármester javaslatot
tette a 90 év feletti idősek köszöntésére 2011-ben, amellyel a Népjóléti
Bizottság egyetértett és javasolta ennek településszintű bevezetését. A testület
egyhangúlag úgy döntött, hogy a 90. életévüket betöltött idős személyeket emléklappal
köszönti.

 

15.) Környezetvédelmi
tanácsnok 2011. I. félévi programterve
Tihanyi Ferenc környezetvédelmi
tanácsnok ismertette első félévi munkatervét, melyben többek között szerepel a képviselői
fásítási programhoz engedélyek beszerzése, a kavicsbánya rekultivációjával
kapcsolatos tárgyalások folytatása, a tavaszi szemétszedési program
megszervezése, a Ker-Hu Kft. negyedéves ellenőrzése, a külterületi földutak
állapotának felmérése, javítások egyeztetése a községgondnoksággal, valamint a
nyári parlagfűirtás megszervezése.

 

16.) A képviselő-testület
üléseinek rendje 2011 első félévében

Fábri István polgármester 3 hetenkénti ülésezés bevezetését javasolta, melyet a
testület elfogadott.

 

17.) 2011. évi
fejlesztések prioritásának meghatározása

A Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozói Bizottság javaslatot tett a 2011 első félévében megvalósítandó
fejlesztésekre.
Fábri István a határozat elnapolását javasolta, mivel számos más fejlesztéseket
(főként közlekedési és parkosítási fejlesztések) tervez még beemelni a
tervezetbe az alpolgármesterrel közösen. A döntés elnapolását a testület 6
igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

18.) Petőfi Sándor Művelődési
Ház 2011. évi érdekeltség-növelő pályázatának önerő biztosítása

Eigler Tamás bizottsági elnök ismertette a művelődési ház beadványát, mely
szerint érdekeltségnövelő pályázat beadásához 1 millió Ft önerő biztosítását
kéri az önkormányzattól. A pénzügyi bizottság a kérelem elutasítását javasolta,
mivel a már elfogadott költségvetési rendelet tervezésekor ez az igény nem
merült fel. A testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett a kérelmet elutasította.

 

19.) A Református
Egyház ingatlan igényének megtárgyalása

A
képviselő-testület 2011. január 20-én elvi hozzájárulását adta a református gyülekezet
közösségi otthonának kialakításához a Laki-villában. A gyülekezet felmérte a lehetőségeket
és ennek alapján úgy döntöttek, hogy tudják vállalni az ingatlan felújításával
járó kötelezettségeket, ezért a testület végső döntését kérték. A pénzügyi bizottság
javasolta, hogy a korábbi testületi határozat értelmében a megalapozott
döntéshez a gyülekezet dolgozza ki részletesen az elképzeléseit és a
megvalósulás ütemezését. Ezzel egyidejűleg a testület elrendelte az ingatlan értékbecslését.
A képviselők az értékbecslésre vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadták.

 

20.) Képviselők
bejelentései

Tihanyi Ferenc tájékoztatta a testületet, hogy a Kacsóh Pongrác utcai óvoda
tetejének javításával kapcsolatos munkákat egy helyi vállalkozó ingyen vállalja,
az önkormányzatnak csak az anyagot kell hozzá biztosítani.
Eigler Tamás az április első hétvégéjére tervezett faültetési akcióra hívta fel
képviselőtársai figyelmét.

Megszakítás