Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Bölcsődevezetői álláshirdetés

2023 június 21. –
Általános hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődevezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 5 évre, 2023. október 01.-2028. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Kastély utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény Alapító Okiratában, Szakmai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, szolgáltatásainak jogszabály szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény foglalkoztatottjai felett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, egyéb juttatások tekintetében a bölcsődei SZMSZ az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség.
 • Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
 • Vezetői megbízás esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
 • A Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn.
 • A Kjt. 20/B § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Büntetlen előélet.
 • Magyar állampolgárság.

A megválasztott intézményvezető feladata:

 • A bölcsőde működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése (bölcsődei dolgozói pályázatok kiírása, elbírálása, majd alkalmazása) a fenntartó önkormányzattal szorosan együttműködve.
 • A pályázatban benyújtott szakmai vezetési program és az önkormányzat által megfogalmazott – a bölcsőde működésével kapcsolatos – irányelvekre tekintettel a bölcsőde végleges szakmai programjának kidolgozása, majd alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó átfogó vezetési program,
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázatieljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

Az új bölcsőde szakmai programjával és nevelési tervével kapcsolatos önkormányzati irányelveket tartalmazó dokumentum 2023. június 30-tól a Jegyzői Titkárságon megtekinthető.

A munkakör legkorábban 2023. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 06/28-544-020/1000 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie. Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását. A pályázatokat a Kjt.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak alapján összehívott bizottság véleményezi. A pályázatokról Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete testületi ülésén dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül.

 A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2023. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező.

Megszakítás