Üdvözöljük!

Dajkát keresnek az új bölcsődébe

2023 augusztus 30. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet az újonnan nyíló HÁRSFA ÖNKORMÁMYZATI BÖLCSŐDE C S Ö M Ö R  dajka munkakörre.

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A bölcsődébe járó 3 év alatti gyermekek felügyeleténél, illetve e nevelési-gondozási tevékenységek feltételeinek megteremtésénél segítséget nyújt tanult ismeretei birtokában.

Ezen kívül a szükséges technikai feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:

szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör Kastély utca 3.

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A bölcsőde új építésű intézmény, tervezett nyitása 2024. eleje.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelem ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a 15/1998. (IV.30) NM rendelet az irányadók.

A pályázat beadása személyesen és postai úton Csömör Nagyközség Önkormányzat 2141, Csömör Szabadság utca 5. címre. (A borítékon kérem feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot és a betöltendő munkakört: dajka)

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: dr. Kovács Lajos aljegyző. Központi szám:28/544-020, 1160-as mellék

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány (igénylésnél kérjük bejelölni „munkakörömnek része a 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása a pályázattal egyidejűleg benyújtandó a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. § szerint.

Elvárt végzettség/képesítés:

–  középfok – szakképzettség, bölcsődei dajka végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat
 • Nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz 87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • kézzel írott motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • bölcsődei dajka végzettség hiánya esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a munkakör végzéséhez szükséges a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellékeltében előírt kötelező bölcsődei dajka képesítést 1 éven belül megszerzi
 • nyilatkozat, hogy a pályázó cselekvőképes, nem áll ezt kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fen a pályázóval szemben

A pályázat benyújtásának határideje:                                           2023. október 16.

A pályázat bontása                                                                          2023. október 20.

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázat feltételének tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálása, intézményvezetői döntés.                          2023. november 10.

Próbaidő: 4 hónap.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az állás tervezett betöltésének időpontja:                                     2023. december.01.

A publikálás tervezett időpontja (kozszolgallas.ksz.gov.hu):       2023. szeptember 01.

Megszakítás