Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1) – [Cloned #8505]

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

Projekt adatok:

Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)

Szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

Támogatás összege (Ft): 4 027 344 422 Ft

A támogatás intenzitása (%): 93,482518 %

A projekt elszámolható összköltsége: 4 308 125 738 Ft

A projekt összköltsége (bruttó): 5 098 988 122 Ft

Biztosítéknyújtásra köteles: Nem

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.13.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.08.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.07.02.

 

 

Részletes projekt információk:

Csömör

A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény

Szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító telep a 0151/14 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, Csömör Nagyközség szennyvizeit tisztítja. A vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 8333 LE és 1000 m3/d hidraulikai terhelés. A szennyvíztisztító telep az 1990-es években épült, berendezései egyterű, SBR technológiával kialakítottak.
2003-ban a beérkező szennyvíz (a növekvő mennyiségi és minőségi paraméterek mellett) már nem volt a meglevő (gépészeti) berendezésekkel az előírt határértékekre tisztítható, ezért az Önkormányzat 2004-ben a szennyvíztisztító telepet egy komplett mechanikai előtisztító egységgel (gépi finomrács és tangenciális homokfogó) bővítette, amely javította a BIOGEST műtárgyak üzemeltethetőségét.
Az Önkormányzat további fejlesztéseket is végzett, megnövelte a berendezések oxigénbeviteli kapacitását új légbeviteli ejektorok beépítésével, a meglevő levegőztető rotorok meghagyása mellett. Az Üzemeltető által megtörtént a tisztítási ciklusok irányítástechnikai automatizálása és optimalizálása. Kiépítették a vegyszeradagolást. Kiépítésre került egy, az üzemeltetést megjelenítő grafikus szoftver is. Az oxigénbevitelt részben biztosító rotorok meghibásodtak, javításuk az elhasználódás miatt nem lehetséges. A telep nem tudja biztosítani a megfelelő nitrogén eltávolítást, amelynek oka a beépített berendezések elégtelen oxigénbevitele, illetve az SBR ciklikus üzemidőkből adódó esetenként elégtelen tartózkodási idő. Az utóbbi időben egyre gyakrabban jelentkezett a tisztítási hatásfok romlása, amelyet az oldott oxigén hiánya idézett elő, különösen a szennyvíz hőmérsékletének emelkedésekor. Az iszapszerkezet megváltozása az ülepedő képesség romlásához vezetett és ez az elúszó iszappelyhek jelentősen rontották a tisztított szennyvíz paramétereit. 2012-ben vízszennyezési bírság került kivetésre. A szennyvíztisztító telephez tartozóan, de attól elkülönült mezőgazdasági földterületen, a 0147/37 hrsz-ú külterületen történik a stabilizált iszapok szántóföldi elhelyezése. Erre évente általában egy, vagy két alkalommal kerül sor. A telepen tengelyen beszállított kommunális szennyvíz fogadás nincs.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A szennyvíztisztító telep jelenlegi összetételű és mennyiségű nyers szennyvize mellett a rendelkezésre álló biológiai térfogatok nem elegendőek az elfolyó szennyvizének határértékre való tisztításához, A telep nem tudja biztosítani a megfelelő nitrogén eltávolítást, amelynek oka a beépített berendezések elégtelen oxigénbevitele, illetve az SBR ciklikus üzemidőkből adódó esetenként elégtelen tartózkodási idő. 2012-ben vízszennyezési bírság került kivetésre.
Fentiekre, valamint a projekt keretében kivitelezendő csatornahálózat bővítésre tekintettel a szennyvíztisztító telep bővítése/fejlesztése műszaki szempontból elengedhetetlen. Tekintettel arra, hogy jelenleg a településen vannak olyan ivóvízbekötéssel rendelkező, belterületi, gazdaságosan csatornázható ingatlanok, melyek szennyvízcsatorna hálózattal nem ellátottak, annak bővítése szükséges, a lakosság részére lehető legnagyobb arányban biztosítva a rákötési lehetőséget.

Recsk

A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény

Szennyvíztisztító telep

A Recski szennyvízelvezetési agglomerációban Bodony, Mátraballa, Mátraderecske és Parád településeken keletkező szennyvizek kezelése a Recski Kistérségi szennyvíztisztító telepen történik. Recsk és Parád települések szennyvízcsatorna hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének megépítésére 1996-ban került sor, Mátraderecske község később csatlakozott. Az agglomeráció Bodony és Mátraballa települések csatlakozásával lett teljes, miután szennyvízcsatorna hálózataik 2003-2004 évben kiépültek. A jelenlegi szennyvíztelep helye: 3245 Recsk, hrsz: 0236/19 külterület.

A szennyvíztelep jellemzői:
• telep hidraulikai kapacitása: 1350 m3/d; a beszállított települési folyékony hulladék 50 m3/d.
• névleges biológiai kapacitása: 8438 LE

A telep technológia UTB Atischolz 2AB típusú kétlépcsős biológiai tisztítás (nitrifikációval, denitrifikációval, részleges biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással), iszapstabilizálással, gépi iszap víztelenítéssel.

A jelenlegi szennyvíztelepen fellépő főbb problémák:

Az érkező koncentrációk miatt a levegőztető térfogat nem elégséges; a telep nem tudja kezelni a normálistól eltérő körülményeket, az elégtelen tisztítási hatásfokból adódó határérték túllépések miatt a telep rendszeresen vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezett. Az iszapkezelésitechnológia csak kis részben üzemel.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

Az agglomerációban társult települések mindegyikén épült szennyvízcsatorna hálózat. A lakóingatlanok ellátottságának mértéke Bodony és Mátraderecske településeken 100 % -os, Mátraballán 93,7 %-os (az ivóvíz hálózattal ellátottak 100%-a rendelkezik szennyvízelvezető hálózattal), Parádon 80,88 % -os, Recsken 72 % -os. Ez utóbbi két településen a derogációs kötelezettség teljesítése érdekében a csatornázhatósági szabályok figyelembevételével, a szennyvízcsatorna hálózattal való ellátottság mértékét növelni szükséges, ez jelen projekt tárgya.

 

A szennyvízcsatorna hálózattal el nem látott területeken lévő, illetve a bekötéssel nem rendelkező ingatlanokon keletkező szennyvizek elhelyezése közműpótló műtárgyakban történik, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, illetve szikkasztóként működik. A közműpótlók műszaki állapotára vonatkozó felmérés nem áll rendelkezésre. A használt vizek elhelyezése olykor szabálytalan módon történik, az ingatlan tulajdonosoknak nem volt érdekük a tartósan vízzáró tároló medencék létesítése.

A fejlesztési igény meghatározása

A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat bővítése, valamint -tisztító telep korszerűsítése/bővítése, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által esetlegesen előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A Recski szennyvíztisztító telep túlterhelt, a meglévő kapacitással a jelenleg hatályos üzemeltetési engedély kibocsátási határértékeit nem tudja teljesíteni, emiatt több évben volt vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezett (2013., 2014. év). Az iszapkezelési technológia csak kis részben üzemel. A hálózaton tervezett bővítés, és az egyébként is fennálló túlterheltség miatt elengedhetetlen a telep korszerűsítése és bővítése.

A projekt alapvető célja, hogy Recsk és térsége települései szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a fentiekben említett 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával való megoldása.

 

A beruházás során szükséges fejlesztések:

  • A meglévő szennyvíztisztító telep kapacitásának növelése, technológia korszerűsítése,
   • Recsk és Parád (Parádóhuta) belterületein az eddigiekben csatornázatlan területeken (egyes ellátatlan belterületeken) a szennyvízelvezető-hálózat bővítése, és ingatlanok bekötése a szennyvízelvezető rendszerbe,
   • A korábbiakban kiépített csatornahálózat egyes elemeinek rekonstrukciója, körzeti átemelők kapacitásnövelése szivattyúk cseréjével, meglévő aknák szintbe emelése, homokfogó aknák felújítása, végátemelők szaghatásának megszüntetése.
   • Tisztított szennyvíz elvezető csatorna kiépítése az új befogadóhoz (Parádi-Tarna-patak).

 

Pétervására

A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény

Szennyvíztisztító telep

Pétervására, Erdőkövesd, Istenmezeje, Váraszó, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz és Szentdomonkos települések keletkező szennyvizeit a pétárvásárai regionális szennyvíztisztító telepen kezelik. A keletkező szennyvizeket gravitációs és nyomott rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A szennyvíztisztító telep Pétervására város külterületén létesült a lakott területtől 1,1 km-re DK-re a Kisfüzes községig kiépült alsóbbrendű közút K-i oldalán, a 075/6 hrsz-ú ingatlanon.

A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, a szennyvíztisztító telep hosszú távú, bírságmentes üzemének a biztosítása, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

Az elérni kívánt célok azonosítása

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítse, bővítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges kapacitástöbbletek kiépítése, meglévő telepi egységeken történő korszerűsítési beavatkozások elvégzése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 5.3.1 pontban leírtak szerint a Pétervásárai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Bugyi

A jelenlegi szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep, valamint az egyéb szennyvízgyűjtési megoldások bemutatása

Szennyvíztisztító telep

Bugyi településen keletkező szennyvizet Bugyi szennyvíztisztító telepén kezelik. A keletkező szennyvizeket gravitációs és nyomott rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a szennyvíztisztító telepre. A megépített tisztító telep Bugyi Nagyközségtől DK-re, az 5202 számú közút mellett, a településtől kb. 800 m távolságban található. A tisztító telep kerítéssel körbekerített, belső úttal, járdákkal és burkolt kezelő terekkel ellátott. Energia ellátása a telep közelében elhelyezett oszloptranszformátor állomásról történik, míg vízellátása a települési vízvezetékről leágaztatott, külön e célra megépített ivóvíz vezetékről biztosított.
A jelenleg meglévő szennyvíztisztító telep az üzemelése során eltelt mintegy 20 év alatt mind tisztítás technológiai, mind építészeti és gépészeti szempontból teljesen elavult, fémszerkezetű műtárgyai a bekövetkezett rozsdásodás következtében teljesen elhasználódtak és nem felelnek meg a velük szemben fennálló biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. A technológiai egységeket magába foglaló épületrész nem hasznosítható, mivel az erősen korrodálódott tisztítóegységek tartóelemei a tetőszerkezetnek, az oldalfalakat 5cm hőszigetelés és a faborítás jelenti. A régi műtárgyakból csak a szippantott szennyvíz előkezelő, a fertőtlenítő és a végátemelő használható fel.

 

A tervezett szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, a szennyvíztisztító telep hosszú távú, bírságmentes üzemének a biztosítása, megfelelés a 28/2004. (XII. 25.) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet által előírt területi kategória szerinti, valamint a hatóság által előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határértékeknek, továbbá a 10/2010. (VIII. 18.) a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló VM rendelet vonatkozó előírásainak, illetve a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 220/2004 (VII.21.) a felszíni vizek minősége védelméről szóló Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítse, bővítése.
A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A szennyvíztelepi fejlesztés során a többletvizekből eredő mennyiségi növekmény tisztításához szükséges kapacitástöbbletek kiépítése, meglévő telepi egységeken történő korszerűsítési beavatkozások elvégzése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 11.3.1 pontban leírtak szerint a Bugyi szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben és a Belügyminisztérium 2017.12.21-i jóváhagyó levelében rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Megszakítás