Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

2016 március 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti, hogy a fenntartásában működő Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában a 2016-2017-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:
2016. május 9-12. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 9.00 -16.00 óra

A beiratkozás helyszíne: Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

     2141 Csömör, Laki u. 3.
               06-28/543-940

 

Az óvoda felvételi körzete: Csömör Nagyközség közigazgatási területe

 

Felvehető gyermekek: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapjánaz óvodába a gyermek harmadik életévének betöltéseután vehető fel.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, valamint felvehetők a körzetben dolgozó szülők gyermekei is. Szabad kapacitás esetén a vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermek:

Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét, hogy az óvodába a 2016-2017-os nevelési évre a 2013. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A 2016. szeptember 1-jétől óvodaköteles gyermek – mivel a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A jegyző a szülő kérelmére – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni Csömör Nagyközség jegyzőjét.

 

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges közokiratok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:

–  a gyermek TAJ kártyája,

–  oltási kézikönyv (az elmaradt oltás pótlása után jöhet csak be a gyermek az óvodába),

–  sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői határozat,

–  halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén szülői nyilatkozat,

–  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat,

–  pontos adatokkal kitöltött óvodai beiratkozási adatlap (mely beszerezhető az óvoda titkárságán, vagy letölthető az óvoda honlapjáról: http://www.csomoriovi.hu „Dokumentumaink” menüpontból a „Beiratkozási adatlap a 2016. évre” címszóról)

 

nemzetiségi óvodai nevelés 

A német és a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésre kerül a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában, 2141 Csömör, Laki u. 3. szám alatt.

A jogszabály által előírt nyilatkozatot a beiratkozás során kell kitölteni.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek

Az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján ellátja a különleges bánásmódot igénylő, a többi gyerekkel együtt nevelhető:

  • beszédfogyatékos,
  • akadálymentesítést nem igénylő mozgásszervi, testi fogyatékos: járóképes, vagy kevés segédeszközzel közlekedő mozgáskorlátozott (csak székhelyen),
  • érzékszervi, értelmi, pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan akadályozott,
  • enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

 

Jogorvoslati lehetőség

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2016. június 13. napjáig közli a szülővel.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csömör Nagyközség jegyzőjéhez.

A kérelmet írásban az óvoda vezetőjénél kell benyújtani, az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A szülők az óvodai beiratkozásra az óvoda honlapján tudnak előzetesen időpontot foglalni!

 

Az új gyermekek fogadása az óvodai nevelési év első napjától folyamatosan történik. 

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a 2016-2017. nevelési év első napja:

2016. szeptember 1. (csütörtök)

 

 

Csömör, 2016. március 17.

                                                             

Fábri István
  polgármester

Megszakítás