Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményünk a szociális alapellátásokat biztosítja, a helyi önkormányzat fenntartásában. Ellátottaink köre minden korosztályra kiterjed: magzati kortól- idős korig közvetítünk szolgáltatásokat, segítünk az egyének, családok problémáinak rendezésében.

Cím: 2141 Csömör, Kossuth u. 71.

A munka négy tevékenységi formára tagolódik: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, család és gyermekjóléti szolgálat.

Intézményvezető: 06-28/544-065
Gazdasági ügyintéző: 06-28/544-064
Család és gyermekjóléti szolgálat: 06-28/544-062; 06-28/544-067
E-mail: szak@csomor.hu
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, kedd, szerdai napok: 800– 1600
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 800 -1200

Szolgáltatások: család és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása

Intézményvezető: Hegyesiné Nagy Ibolya
Telefon: 06-28/544-065
E-mail-cím: szak.vezeto@csomor.hu
Gazdasági ügyintéző:   Horváth Anna
Telefon: 06-28/544-064
E-mail-cím:     szak.gazdasagi@csomor.hu

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat

2141 Csömör, Kossuth u.71.  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, kedd, szerdai napok: 800– 1600
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek:   800 -1200
Családgondozók elérhetősége  
Telefon: 06-28/544-062, 06-28/544-067
E-mail-cím: szak.gyejo@csomor.hu

A szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. § és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait.

A szolgáltatás célja és feladata:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
 • segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
 • meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
 • családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;
 • ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat;
 • tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére;
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat működtet;
 • elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket;
 • veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretében szervezi a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;
 • felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire és az ellátórendszer esetleges hiányosságaira.

A családsegítés általános segítő szolgáltatás keretében információnyújtást, tájékoztatást, életvezetési tanácsadást, ügyintézésben segítségnyújtást és a családok működőképességének erősítése érdekében családgondozást végez.
A segítő szolgáltatás az intézményben, valamint a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítő szolgálatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg.

A szolgáltatást a csömörön állandó lakcímmel rendelkezőkön kívül igénybe vehetik a településen életvitelszerűen tartózkodó lakosok, köztük az albérletben élők és a szívességi lakáshasználók is.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti ellátás és szolgáltatás általános feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
 • A családsegítési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 • Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
 • Szabadidős programok szervezése;
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • Közreműködés hatósági intézkedésben.

A gyermekvédelmi beavatkozás mindig a gyermek érdekében történik és amennyiben lehetséges, a szülőket támogató módszerek is hangsúlyt kapnak. A szociális munkás a családgondozást tervezett módon végzi a működési zavarok ellensúlyozása és a családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében, a legkisebb beavatkozás elve mentén.
A gyermek érdekében a szülő támogatásának, megerősítésének céljával kezdeményezheti a különböző szolgáltatások igénybevételét is.

Működtet problémaorientált, illetve a gyermekek kreatív foglalkoztatását szolgáló csoportokat. Az ünnepekhez kapcsolódó és egyéb tematikus gyermekprogramok, továbbá a családi egységet erősítő szabadidős és közösségi programok részben a prevenciót, részben az ártalomcsökkentést szolgálják. A nyári szünet idején tábort, ún.”Nyitott Kapuk” programot szervez, illetve szociális gyermekétkeztetést, foglalkozást tart veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából élelmiszerosztást biztosít.

Az élelmiszerosztásban való részvételhez személyes kapcsolatfelvétel szükséges, melyhez személyi iratait, TAJ kártyáját hozza magával.

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Pszichológus segítségét kérhetik:

 • Gyermeknevelési tanácsadás
 • Óvodai, iskolai beilleszkedési problémák
 • Magatartási zavarok
 • Tanulási nehézségek
 • Önértékelési problémák, szorongás
 • Kamaszkori válság esetén.

Bejelentkezés a pszichológushoz: 06-28/544-063

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Házi Segítségnyújtás:

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő – csütörtök: 800– 1600
Péntek:   800 -1200
Koordinátor Udvardi Mihályné
Telefon: 06-28/544-060
E-mail-cím: szak.nappali@csomor.hu

Házi segítségnyújtás keretében a csömöri lakcímmel rendelkező – elsősorban idős vagy egészségi állapota, illetve fogyatékossága miatt rászoruló – személy saját otthonában biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Szakképzett szociális gondozók hétköznap reggel nyolc órától, délután négy óráig végzik tevékenységüket.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy-a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló-személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szolgáltatásokat az intézményben lehet igényelni. Kapcsolatfelvétel: 06-28/544-061-es telefonszámon. A szolgáltatás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézmény vezetője, vagy az általa kijelölt szakember végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően, a házi segítségnyújtás térítési díjának megállapításával összefüggésben, vizsgálni kell az igénylő jövedelmét. Az ellátás megkezdése előtt, az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével, írásban megállapodást köt.

Szociális étkeztetés:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök:800– 1600
Péntek:800 -1200
KoordinátorUdvardi Mihályné
Telefon:06-28/544-060
E-mail-cím:szak.nappali@csomor.hu

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik számára tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkezés történhet helyben fogyasztással, kiszállítással, és elvitellel.

Az étkeztetés igénybevétele kérelem alapján történik. Személyesen intézményünkben: 2141 Csömör, Kossuth u.71. szám alatt, illetve a 06 28/544-061-es telefonszámon kérelmezhető. A szolgáltatást a bejelentéstől számított 2-3 munkanapon belül tudjuk biztosítani.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya,
 • jövedelemigazolás,
 • esetleges zárójelentés (különösen diétás étkeztetési kérelem esetén.)

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A díj megállapításakor vizsgálják a kérelmező személy rendszeres havi jövedelmét. A térítési díjak összegéről önkormányzati rendelet rendelkezik.

Az étkezés térítési díját előre kell fizetni. Az étkeztetés igényelhető helyben fogyasztással, elvitellel, szükség esetén lehetőség van házhoz szállításra is, melynek igénybevételére díjfizetés mellett van lehetőség.

Idősek Nappali Ellátása: Idősek Klubja

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök:800– 1600
Péntek:800 -1200
KoordinátorUdvardi Mihályné
Telefon:06-28/544-060
E-mail-cím:szak.nappali@csomor.hu

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.

Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és/vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes csömöri lakosok számára.

A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása.

Célunk az igénybe vevők részére állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van az alábbi foglalkozásokon való részvételre:

 • Kézműves foglalkozás,
 • zenehallgatás,
 • filmklub,
 • egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek /vetélkedők,
 • társasjáték,
 • segítő beszélgetés.

A szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.

Az idősek klubja szolgáltatásainak igénybevétele kérelem alapján történik. Személyesen intézményünkben: 2141 Csömör, Kossuth u.71. szám alatt, illetve a 06 28/544-061-es telefonszámon kérelmezhető.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ-kártya,
 • jövedelemigazolás,
 • esetleges zárójelentés

Gödöllői  Forrás  Szociális Segítő  és Gyermekjóléti Központ: https://forrassegito.hu/

Megszakítás