Üdvözöljük!

Intézményvezetői álláshirdetés

2017 november 23. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2018. április 01-től  2023. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:                   2141 Csömör, Kossuth Lajos  u. 71.

Munkaidő:                                      teljes munkaidő

Az állás betöltésének ideje:            2018. április 01.

Az intézmény tevékenységi köre: idősek klubjának működtetése, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása;
 • vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása;
 • az intézményvezető felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékeltében előírt felsőfokú szakirányú képesítés;
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • szociális szakvizsga.

 

Előny: vezetői gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül, a véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz;
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • oklevél, diploma másolat;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai szelvény;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson;
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

 

Pályázat benyújtásának módja:

személyesen, vagy postai úton a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére.

 

 

Megszakítás