Üdvözöljük!

Intézményvezetői álláshirdetés

2023 október 30. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre:5 évre szól (2024. január 02.-tól 2028. december 31.-ig)

A munkavégzés helye: Pest Megye 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Az állás betöltésének ideje:  2024. január 02

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása, képviselete. Az intézmény alaptevékenysége: a település üzemeltetésével kapcsolatosan az utak, hidak, közterületek karbantartása, fenntartása, a parkok, zöldfelületek gondozása, önkormányzatai intézmények, lakások karbantartása. Kapcsolattartás a fenntartóval és az intézmény ellátási területén működő intézményekkel.

Pályázati feltételek:

büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
 • A Kjt. szerinti végzettség:főiskolai, vagy egyetemi felsőfokú műszaki iskolai végzettség vagy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 11. 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 12.14.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Szakmai önéletrajz;
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson;
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • bérigény megjelölése.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.)Fábri István polgármesternek címezve

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyre.

Megszakítás