Üdvözöljük!

Intézményvezetői álláspályázat

2012 november 26. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet a

Szociális Alapszolgáltatási Központ

intézményvezetői (magasabb vezető)

álláshely betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 évre) 2013. április 01-től 2018. március 31-ig
szól.

A munkavégzés
helye:                    
2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 71.

Az állás
betöltésének ideje:            
2013. április 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:

Az
intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és
alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos
feladatokat az államháztartási törvény tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz.
  melléklete szerinti szakirányú szakképzettség valamint a 15/1998. (IV.30.)
  NM rendelet 2. sz. mellékeltében előírt felsőfokú szakirányú képesítés
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy
  felsőfokú szakmai képesítést igénylő, gyermekvédelem, a szociális ellátás,
  az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben
  szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • szociális szakvizsga.

 

Előny: vezetői gyakorlat

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 • A KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történő
  megjelenést követő 60 nap.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • A pályázat benyújtási határidejét követő hatvan
  napon belül, a véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program a
  szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • oklevél, diploma
  másolat
 • három hónapnál nem
  régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a
  pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
  kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, hogy
  nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • nyilatkozat, amely
  szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
  XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
  szemben nem áll fenn
 • nyilatkozat arról, hogy
  a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő
  tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson
 • nyilatkozat, hogy
  eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
  eleget tesz.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai
úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), Fábri István
polgármesternek címezve.

A
borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Szociális
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére
.

Megszakítás