Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Intézményvezetőt keres a községgondnokság

2019 december 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Csömöri Községgondnokság
intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2 évre szól (2020. április 1-től 2022. március 31-ig), amely ismételt pályázati eljárás nélkül még három évvel meghosszabbítható.

A munkavégzés helye: Pest Megye, 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Az állás betöltésének ideje: 2020. április 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása, képviselete. Munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

Az intézmény alaptevékenysége: a település üzemeltetésével, beruházásaival kapcsolatosan az utak, hidak, közterületek karbantartása, fenntartása, önkormányzatai intézmények, lakások karbantartása. Kapcsolattartás a fenntartóval és az intézmény ellátási területén működő intézményekkel.

 

Pályázati feltételek:

 • A Kjt. szerinti végzettség:
   • főiskolai, vagy egyetemi felsőfokú műszaki iskolai végzettség,

       vagy

 • a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél végrehajtási rendelet szerinti végzettség:
   • felsőfokú szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kivitelezésben és beruházásokban,
 • jellemzően építőipari és egyéb kivitelezések irányításában való jártasság;
 • Város- és községgondnoksági feladatokban szerzett vezetői tapasztalat;
 • Helyismeret.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 02. 28.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz;
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, (maximum 10 ezer karakter szóköz nélkül, a kiíró segítséget nyújt a helyi viszonyok megismerésében);
 • oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson;
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • bérigény megjelölése.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyére.

 

Megszakítás