Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Könyvtárvezetői pályázat

2019 február 08. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Sinka István Községi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre:            2019. június 17-től, 2024. június 16-ig szól.

 

A munkavégzés helye:                     2141 Csömör, Tompa M u. 1

 

Az állás betöltésének ideje:              2019. június 17.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Községi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség és szakképzettség, vagy
 • nem szakirányú felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség és szakképzettség, valamint az OKJ szerinti segéd-könyvtáros szakképesítéssel, és
 • végzettségének, és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • A könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

Pályázata elbírálásánál előnyt jelent:

– több éves vezetői gyakorlat.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • A 2019. évi áprilisi testületi ülésen

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • oklevél, diploma másolat, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • nyilatkozat a Kjt 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vezetői megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai vagy személyes úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére.

Megszakítás