Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Megkezdődik az óvodai beiratkozás

2021 április 19. –
Önkormányzati, települési hírek

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIRDETMÉNYE AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő óvodai beiratkozás a koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III.10.) EMMI határozata értelmében, más eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikus úton történik.

 

Az óvodakötelezettségről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett Tájékoztatóban meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
Az óvodába a 2021-2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.

 

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2021. május 3-6-ig.

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda (2141 Csömör, Laki u. 3.)
Telefonszám: 06-28/543-940

 

Az óvoda felvételi körzete: Csömör Nagyközség közigazgatási területe

 

A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okirata értelmében olyan gyermekeket tud felvenni, akik csömöri lakcímmel rendelkeznek (legalább az egyik szülő lakcímkártyáján feltüntetett címnek meg kell egyeznie a gyermek lakcímével).

Kérjük, Önöket, hogy a beiratkozás időpontjában az „Adatlap óvodai beiratkozáshoz” felvételi adatlapot, -mely letölthető az óvoda honlapjának Dokumentumtárjából- kitöltve, aláírva, beszkennelve a keknefelejcsovoda@csomor.hu óvoda e-mail címére küldjék el!

A beiratkozáshoz szükséges adatokat kérjük pontosan, az okmányokban szereplő adatok feltüntetésével és olvasható módon kitölteni szíveskedjenek!

 

Amennyiben a szülőnek/gondviselőnek nincs lehetősége elektronikus formában elküldenie a felvételi kérelmet, abban az esetben az óvodai telefonszámon is a beiratkozás időpontjában, megtörténhet a jelentkezés.

 

Akinek módjában áll kérjük, másolatban a következő iratokat csatolja a jelentkezési laphoz:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-száma (rögzítésre kerül a beiratkozás által a Köznevelés Információs Rendszerében),
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímkártya),
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 19/2021. (III. 10.) határozatával a következőként rendelkezik:

Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

A feltüntetett adatok egyeztetésére/ellenőrzésére 2021. 09. 01 – 09.03-ig kerül sor.

 

A bemutatásra kerülő egyéb dokumentumok:

 • oltási kézikönyv (az elmaradt oltás pótlása után jöhet csak be a gyermek az óvodába),
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői határozat,
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén szülői nyilatkozat,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

 

A nemzetiségi óvodai nevelés 

A német és a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésre kerül a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában, 2141 Csömör, Laki u. 3. szám alatt.

A nemzetiségi nevelési igényt a felvételi adatlapon kell jelezni, a jogszabály által előírt nyilatkozatot a beiratkozás során kell kitölteni.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek

Az óvoda az Alapító Okiratának megfelelően a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján ellátja a különleges bánásmódot igénylő, a többi gyerekkel együtt nevelhető:

 • beszédfogyatékos,
 • akadálymentesítést nem igénylő járóképes, vagy kevés segédeszközzel közlekedő mozgásszervi fogyatékos,
 • érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

Amennyiben a gyermeke orvosi vagy Szakértői Bizottság véleményével rendelkezik, kérjük, jelezze az intézményben a beiratkozás ideje alatt.

Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt – utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését jelen helyzetben elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel/gondviselővel legkésőbb 2021. június 11. napjáig.

 

Jogorvoslati lehetőség

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Kérjük, hogy amennyiben a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton a keknefelejcsovoda@csomor.hu e-mail címen jelezze.

 

Az első óvodai foglalkozási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

   

 

                                                             

 

 

                                                                                   

 

Megszakítás