Üdvözöljük!

Óvodai beiratkozás

2019 április 02. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a kedves szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, hogy a fenntartásában működő Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodába (2141 Csömör, Laky u. 3.) a 2019/2020–as nevelési évre szóló beiratkozás időpontja május elején lesz az alábbiak szerint.

A beiratkozás időpontja: 2019. május 6- 9. között

 hétfőtől  – szerdáig  8301530  

csütörtökön   8.00-17.00

 

A beiratkozás helyszíne:

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

2141 Csömör, Laky u. 3

Telefon:  06-28/543-940

 

Az óvoda felvételi körzete: Csömör Nagyközség közigazgatási területe

 

Felvehető gyermekek: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, valamint elsősorban a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén a vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Jogszabály alapján beíratásra kötelezett gyermek:

Felhívjuk minden szülő-gondviselő figyelmét, hogy az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A 2019. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek – mivel a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó -a szülő kérelmére – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni Csömör Nagyközség jegyzőjét.

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges köziratok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

 

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:

  • a gyermek TAJ kártyája,
  • oltási kézikönyv (az elmaradt oltás pótlása után jöhet csak be a gyermek az óvodába),
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői határozat,
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén szülői nyilatkozat,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat,
  • pontos adatokkal kitöltött „Adatlap óvodai beiratkozáshoz” (mely letölthető az óvoda honlapján található „Dokumentumok” menüpontból, vagy beszerezhető az óvoda titkárságán).

 

A nemzetiségi óvodai nevelés 

A német és a szlovák nemzetiségi óvodai nevelés megszervezésre kerül a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában, 2141 Csömör, Laki u. 3. szám alatt.

A jogszabály által előírt nyilatkozatot a beiratkozás során kell kitölteni.

 

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek

Az óvoda az Alapító Okiratának megfelelően a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján ellátja a különleges bánásmódot igénylő, a többi gyerekkel együtt nevelhető:

  • beszédfogyatékos,
  • akadálymentesítést nem igénylő járóképes, vagy kevés segédeszközzel közlekedő mozgásszervi fogyatékos,
  • érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos,
  • pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

 

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az óvodai beiratkozás napján a szülő – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, az óvoda vezetője 2019. június 11. napjáig értesíti arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül kérelmet nyújthat be írásban az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

 

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A szülők az óvodai beiratkozásra az óvoda honlapján tudnak előzetesen időpontot foglalni!

 

Az új gyermekek fogadása az óvodai nevelési év első napjától folyamatosan történik. 

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a 2019/2020-as nevelési év első napja:

 2019. szeptember 2. (hétfő)

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

 

 

                                                            

 

                                                                                      Fábri István sk.

                                                                                       polgármester    

 

 

Megszakítás