Üdvözöljük!

Óvodaigazgatói álláspályázat

2015 február 26. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nefelejcs Művészeti Óvoda óvodaigazgató (magasabb vezető) álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye 2141 Csömör, Laki u 3.

 

Az állás betöltésének kezdő napja: 2015. augusztus 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézményvezető gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény és juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

–          Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

–          Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

–          Legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

–          Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes, szakmai önéletrajz,
  • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
  • oklevél, diploma másolat, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
  • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
  • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
  • nyilatkozat, hogy a pályázó vezetői megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének,
  • nyilatkozat, amennyiben kíván élni a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési jogkörével.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Nefelejcs Művészeti Óvoda álláshelyére.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István – polgármester nyújt, a 28/544-048 -as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik. A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június havi rendes testületi ülése.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

Általános hírek

Tüdőszűrés a XVI. kerületben

Csömör nagyközség tüdőszűrő és tüdőgyógyászati ellátása a XVI. kerület Kertváros Egészségügyi Szolgálata Tüdőgondozójához tartozi

Bővebben
Megszakítás