Üdvözöljük!

Óvodavezetői álláspályázat

2023 április 03. –
Általános hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2141 Csömör, Laki u. 3. szám alatti intézményének óvodaigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2023. augusztus 1-től – 2028. július 31-ig.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141. Csömör, Laki u.3

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működtetésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézményvezető gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői munkakörben legalább 3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról,
 • a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a +36 (28) 544-020 telefonszámon a 1000- es melléken

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Csömör Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság utca 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat a Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik. A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete számít az óvoda nevelőtestületének a pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai véleményére.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.csomor.hu, Csömöri Hírmondó (az újság megjelenésétől függően)

A Közszolgálati állásportálon a publikálás időpontja: 2023. március 29

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás