Üdvözöljük!

Óvodaigazgatói pályázat

2018 április 04. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2141 Csömör, Laky u. 3. szám alatti intézményének óvodaigazgató (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre:            2018. augusztus 1-től  2023. július 31-ig szól.

 

A foglalkoztatás jellege:                              teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                 Pest megye 2141 Csömör, Laky u 3.

 

Az állás betöltésének kezdő napja:             2018. augusztus 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működtetésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

Az intézményvezető gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései  az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;
 • szakmai gyakorlat igazolása;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény);
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson;
 • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről;
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vezetői megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17.

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a Belügyminisztérium Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság honlapján (www.kozigallas.gov.hu) történő megjelenést követő 30 nap.

 

Pályázat benyújtásának módja

Postai úton, a pályázatnak – a megjelölt határidőre – Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.), vagy személyesen, Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2141 Csömör, Laki u. 3. szám alatti intézmény óvodaigazgató álláshelyére.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István – polgármester nyújt, a 28/544-048-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. § – 191. §-ában és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5. (havi rendes testületi ülés).

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 

 

Megszakítás