Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat a Csömöri Sport és Szabadidő Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének/munkakörének betöltésére

2021 július 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Sport és Szabadidő Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Csömör Nagyközség Önkormányzata a társaság ügyvezetői feladatainak ellátására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Az Alapító az ügyvezetői megbízás határozott időre, 5 éves időtartamra, munkaszerződés keretében történő ellátására hirdeti meg a pályázatot. A feladat ellátására különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az irányadó.

Megbízó / munkaadó: A Csömöri Sport és Szabadidő Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Csömör Nagyközség Önkormányzata.

A megbízás / munkakör ellátásának a helye:

 a Társaság székhelye: 2141 Csömör, Major út 7–9.

A vezetői tisztség betöltésének kezdő napja: 2021.október 16.

5 éves időtartam 2026. október 15.-ig szól

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

 1. A Társaság alapító okiratában és a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 2. A munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében.
 3. A társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
 4. Az Alapító felé költségvetési terv készítése és a Képviselő-testület által elfogadott éves költségvetési tervben meghatározott célok megvalósítása.
 5. Mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a belső szabályzatai, valamint a megbízási szerződés az ügyvezetőre hárít.

 

Munkabér megállapítása a felek közötti megegyezés alapján történik, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Pályázati feltételek:

 1. felsőfokú végzettség;
 2. büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 3. sportdiplomáciai, sportvezetői vagy gazdasági vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. azonos főtevékenységet (93.19’08 Egyéb sporttevékenység) ellátó cégnél vagy sportegyesületnél szerzett legalább egy éves ügyvezetői, illetőleg elnöki stb. tapasztalat, vagy egyéb vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázónak a társaság hosszú távú működésére, gazdálkodására vonatkozó elképzeléseit, valamint a szakmai koncepcióját, a vezetői elképzeléseit tartalmazó szakmai leírás;
 2. végzettséget igazoló okiratok másolatai;
 3. a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
 4. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 5. nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához;
 6. a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása;
 7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §, 3:115. § rendelkezései, illetve a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók);
 8. nyilatkozat arról, hogy nem áll a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9/B. § (1) bekezdése szerinti eltiltás hatálya alatt, illetve vele szemben nincs ilyen eljárás folyamatban;
 9. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
 10. nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) címére történő megküldésével;
 • polgarmester@csomor.hu elektronikus levélcímre való megküldésével;
 • személyesen, a pályázatnak Csömör Nagyközség Önkormányzata székhelyén (2141 Csömör, Szabadság u 5.), a Polgármesteri Titkárságon zárt borítékban történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-28/544-046-os telefonszámon kérhető!

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkacsoport előtti személyes meghallgatás helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség szerinti személyes meghallgatást követően a 2021. szeptember 23. Képviselő-testületi ülésen (Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésen) történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Megszakítás