Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat az egészségház szabad helyiségeinek bérbeadására

2022 február 23. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 902/12 helyrajzi számú, a 2141 Csömör Állomás utca 2. szám alatt található egészségház szabad rendelőinek bérbeadására.

Az ingatlan jellemzői:

A rendelőhelyiségek a település forgalmas pontján, a HÉV állomás mellett, az új, korszerű és gyönyörű környezetbe illeszkedő Csömöri Egészségházban állnak rendelkezésre, melyben három különböző méretű rendelő bérlése lehetséges.

Kis diszponibilis helyiség: 16,83 m2

Nagy diszponibilis helyiség: 31,78 m2 (két részre osztható)

Szakorvosi rendelő: 22,71 m2

Az ingatlan megtekinthető, előzetes egyeztetés alapján.

 

Pályázat célja:

 

A Csömöri Egészségház szabad rendelőinek egészségügyi célra történő bérbeadása az alábbiak szerin

Szakrendelés, vagy magánrendelés céljából történő bérbeadás elsősorban az alábbi szakterületeken

 • kardiológus, hipertenziológus
 • diabetológus
 • gyermek fül-orr-gégész, audiológus
 • bőrgyógyász, allergiológus
 • ortopédgyógyász, reumatológus, gyógytorna, masszázs
 • allergológus,
 • gyermekpszichológus
 • bérbeadás gyógyászati segédeszközök árusítására

 

Bérleti díj:

A bérleti díj irányára:

1) 200 000 Ft /hó,

2) 1000 Ft / m2 / nap

3) 3000 Ft/ óra

A bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, az első emelésre 2023. január 1-jén kerül sor. 

A pályázat benyújtási határideje: április 15.

A pályázat benyújtásának helye: Csömöri Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság (2141 Csömör, Szabadság út 5.)

A pályázat feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban zárt borítékban nyújtható be. A borítékra rá kell írni: ”Pályázat a Csömöri Egészségházban kialakított szabad rendelők egészségügyi hasznosítására”

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

– természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

– a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

– az ajánlattevő rövid bemutatását

– a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

–  pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

–  a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét

–  a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölését és bemutatását

– a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását

– szakmai bemutatkozás: a pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése, referenciák.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

 • a pályázó alapellátási kötelezettséget vállal-e
 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja
  • a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul,
  • nem természetes személy pályázó esetében nyilatkozat, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ értelmében átláthatónak minősülnek.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 • a kiíró önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn;
 • a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megismerését követően tette meg, a helyiség birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a Bérbeadó felé;
 • a helyiségre vonatkozó jogszabályokat megismerte;
 • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül – nem természetes személy pályázó esetében;
 • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény);
 • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát;
 • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást.

 A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

–  a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

–  a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Csömöri Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Csömör Nagyközség Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez. 

A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat  5 főből álló szakbizottsága értékeli, az értékelés szempontjai:

 • a kiírással összhangban lévő egészségügyi tevékenység
 • a település szempontjából kedvező ajánlat
 • a bérleti díj összegére tett javaslat.

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a bíráló bizottság javaslata, véleménye alapján alkalmasnak találtatik.

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a külön erre a célra felállított szakbizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 45 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást. 

Az önkormányzat a pályázat nyerteseivel köt bérleti szerződést. A felmondás, lemondás részletes szabályait a szerződés tartalmazza.  A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

– az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

– a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az önkormányzat számára.

A képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb felvilágosítást a pályázatról a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztályán       

Varga Virág osztályvezetőnél, a 06-70-399-2851 telefonszámon lehet kérni.

 

Megszakítás