Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati kiírás igazgatói munkakör betöltésére

2017 március 10. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető)
álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2017. augusztus 16-tól  2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1

Munkaidő: teljes munkaidő

Az állás betöltésének ideje: 2017. augusztus 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az igazgató felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskolai közművelődési végzettség és szakképzettség vagy

– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

– A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység.

– A megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezet, és azt okirattal igazolja.

– Magyar állampolgárság;

– Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • A véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Szakmai önéletrajz,
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • oklevél, diploma másolat,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
 • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

A pályázót, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezésről a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a képviselő-testület dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– Oktatási és Kulturális Közlöny

– Csömör honlapja

– Csömöri Hírmondó

– Helyi Hírek

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, vagy postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Fábri István polgármesternek címezve.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Petőfi Sándor Művelődési Ház Igazgatói álláshelyére.

 

Megszakítás