Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Igazgatási osztály

Vezető neve, elérhetősége:

Dr. Kovács Lajos aljegyző
Telefon: 28/544-020/1160-as mellék
e-mail: 
aljegyzo@csomor.hu
Fogadóóra:
Kedd: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-28/544-020/1190-es mellék

Tevékenységi kör rövid leírása

1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

a)     
Ellátja az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, a   Népjóléti Bizottság, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők munkáját.

b)     
Elkészíti a bizottságok, valamint a képviselő-testület elé terjesztendő írásos előterjesztéseket.

c)      
A polgármester és a jegyző operatív vezetésével előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek, kodifikációs feladatok).

d)
Ellátja a választással kapcsolatos szervezési, koordinációs, ügyviteli feladatokat.

2. Közigazgatási hatósági ügyek intézése és szolgáltatásokhoz való jutás megszervezésével a közigazgatási hatósági kötelezések végrehajtásával kapcsolatos feladatok.

Ügyek felsorolása:

a) Belügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 • A népszavazással, választásokkal, népi kezdeményezéssel kapcsolatos jegyzői feladatok koordinálása.
 • Anyakönyvi igazgatási feladatok, születés, haláleset, házasságkötés anyakönyvezése, hazai anyakönyvezés.
 • Névváltoztatás, névmódosítás.
 • Állampolgársági eljárással, eskütétellel kapcsolatos feladatok.
 • Családi jogállás rendezése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása állapot, vagy egyéb adat igazolására.

 b) Igazságügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 • Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok, hagyatéki és gondnoki leltározás.
 • A Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos birtokvédelmi feladatok.
 • A Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos feladatok: talált dolgok kezelése és nyilvántartása.
 • Közérdekű kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos feladatok.
 • Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén induló hatósági eljárás.

 c) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 • Üzletek működésével, üzletek bejelentésével kapcsolatos feladatok
 • Az üzletek nyilvántartásba vételével, üzletek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok.
 • Az üzletek működésének és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése, hatósági ellenőrzés.
 • Zenés táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok.
 • Közhitelű hatósági nyilvántartást vezetése – az ügyfél kérelmére – a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról.

 d) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok:

 • Telephely-engedélyezéssel, bejelentésévelkapcsolatos feladatok.
 • Hatósági igazolás kiadása a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolására alkalmas területről.

 e) Földművelésügyi, földügyi, növényvédelmi, állatvédelem és állattartási igazgatással kapcsolatos feladatok:

 • A jegyző földdel kapcsolatos feladat és hatáskörei.
 • Növényvédelemmel, belterületen parlagfű, gyomnövények elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok.
 • Ebekkel, veszélyes ebekkel kapcsolatos feladatok.
 • Veszélyes állatok tartásával kapcsolatos feladatok.
 • Méhekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatok.
 • Az állatok védelmével és tartásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.
 • Külterületi termőföldek vételi és haszonbérleti ajánlatának kifüggesztése.

 f) Környezetvédelmi feladatok:

 • Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok koordinálása.
 • Avar- és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos hatáskörök.
 • Fák védelmével kapcsolatos feladatok.

 g) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok:

 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedélyeztetési eljárások, szervezési feladatok.
 • Elhagyott hulladék elszállításával kapcsolatos feladat.

h) Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok:

 • rendkívüli települési támogatások: újszülöttek támogatása, időskorúak támogatása, temetési és létfenntartási támogatás; elemi kár esetén támogatás,
 • rendszeres települési támogatások: lakhatási támogatás, létfenntartási támogatás, ápolási, gyógyszertámogatás, gyermeknevelési támogatás, bölcsődés korúak napközbeni ellátásának támogatása, hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatása,
 • tűzifa, 
 • tüdőszűrő-vizsgálat szervezésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok,
 • szolgáltatástervezési koncepció és esélyegyenlőségi terv elkészítése, s annak végrehajtása,
 • szociális Kerekasztal munkájának koordinálása,
 • önkormányzati tulajdonú lakások szociális és szolgálati jellegű bérbeadása
 • bölcsődei szolgáltatási feladatainak megszervezése

 i) Gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
 • rendszeres nevelési segély,
 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 • BURSA HUNGARICA Önkormányzati Ösztöndíj pályázati eljárásának lebonyolítása.

 j) Köznevelési feladatok és tanügy-igazgatás

 • tanügy-igazgatási feladatokat:
  • közreműködik a KIR működtetésében,
  • ellátja a nevelési intézmények törvényességi felügyeletét.

 k) Ügyfélszolgálati feladatok:

 • átveszi a kérelmeket, beadványokat,
 • tájékoztatást ad hatósági ügyekben,
 • kezeli és árusítja a postától bizományba átvett illetékbélyeget,
 • felveszi a Hírmondóba a lakossági hirdetéseket,
 • felveszi a közműhiba bejelentéseket, állatorvosi hívásokat,
 • kifüggeszti a hirdetményeket.

Az Igazgatási Osztály felügyelete alá tartozik az iktatás és irattározás, a takarítás, kézbesítés, valamint a recepció felügyelete is.

Ügyintézők:

1. Bíró Katalin anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző
(anyakönyvi események, névváltoztatás, családi jogállás rendezése, állampolgársági eskütétel, lakcímbejelentés, népességnyilvántartás, talált tárgyak kezelése)

Telefon: 28/544-020/1290-es mellék
e-mail: anyakonyvvezeto@csomor.hu

Időpontfoglalás ajánlott!

2. Vadász László igazgatási ügyintéző, adatvédelmi tisztviselő
(ipar, kereskedelem, állatvédelem, állattartás, környezetvédelem, birtokvédelem, közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatása)

Telefon: 28/544-020/1240-es mellék
e-mail: kornyezetvedelem@csomor.hu

3. Kendelényi Ágnes igazgatási ügyintéző
(hagyatéki, gondnoksági  leltározás, termőföldek vételi és haszonbérleti ajánlatának kifüggesztése, újszülött-támogatás, Bursa-Hungarica pályázat)

Telefon: 28/544-020/1130-as mellék
e-mail: igazgatasioszt@csomor.hu

4. Som Lászlóné igazgatási ügyintéző (gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek, szociálpolitikai ügyek)

Telefon: 28/544-020/1210-es mellék
e-mail: szocpol@csomor.hu

Recepció:

Nagy Péter recepciós       

Telefon: 28/544-020
e-mail: recepcio@csomor.hu

Kapcsolódó dokumentumok:

Igazgatási osztály tájékoztatói, nyomtatványai

Megszakítás