Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tájékoztatás bölcsődei jelentkezéshez

2023 február 01. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (VII. 08.) rendelete szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és azok igénybevételét. Csömör településen jelenleg még nincs az önkormányzat által üzemeltetett bölcsőde, így Csömör Nagyközség Önkormányzata a település közigazgatási területén lévő magán bölcsődékkel megállapodást kötött, annak érdekében, hogy a munkába álló szülőket támogassa a gyermekek napközbeni elhelyezésében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) alapján azon gyermekek részére, akinek a szülei, törvényes képviselői munkavégzésük miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást és étkeztetést kell szervezni.

A bölcsődei ellátást Csömör közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező családok vehetik igénybe a helyi önkormányzattal ellátási szerződést kötő intézményeknél. 

A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani, ahol a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Az ettől eltérő eseteket a Gyvt. szabályozza. A gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátására kerül sor, az ellátást nyújtó intézmény együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását vagy a fejlesztő nevelését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.

A bölcsődei felvétel írásbeli kérelemre történik, melyet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani 2023. április 30-ig.

A felvételről a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt, amelyről az ellátás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal tájékoztatja az ellátandó gyermek törvényes képviselőjét.

 

A bölcsődei felvételnek nem feltétele a munkába járás, azonban az alább hivatkozott önkormányzati rendelet értelmében gyermek törvényes képviselőjének munkáltatói igazolását 2023. szeptember 30-ig a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez meg kell küldeni:

„Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 16/2019. (VII. 08.) önkormányzati rendeletének 35. § (3) b) pontja alapján a gyermek szülője, más törvényes képviselője a bölcsődei felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, miszerint a munkáltatói jogviszonyát igazoló dokumentumokat egy megadott határidőig be kell nyújtania.”

Bölcsődei felvétel során előnyben részesül, ha

 

  1. a) Csömöri Polgármesteri Hivatalban előzetesen jelezte az ellátásra való igényét;
  2. b) a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
  3. c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek;
  4. d) három vagy több gyermeket nevelő családban él a gyermek;
  5. e) egyedülálló szülő által nevelt a gyermek;
  6. f) védelembe vett a gyermek.

A bölcsődei elhelyezésről a kérelmekre figyelemmel dönt a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője, egyeztetve a Csömöri Polgármesteri Hivatallal.

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni, amely gondozási díjból és étkezési díjból áll.

A térítési díj mértékét, a díjfizetés határidejét és módját, a kedvezmények igénybevételének lehetőségét és módját a szülő, illetve a törvényes képviselő és az intézmény közötti megállapodás tartalmazza.

Csömör Nagyközség Önkormányzata a gyermekek bölcsődei ellátásáért fizetendő térítési díjat az ellátási szerződések szerinti összeggel támogatja.

A bölcsődei ellátás megszűnik a szülő, illetve a törvényes képviselő és az intézmény közötti megállapodásban rögzített esetekben.

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete (Ör.) szabályozza a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat.

 

Az önkormányzat a csömöri gyermekek bölcsődei ellátását max. 50 000 Ft/hó költségtérítéssel támogatja az alábbi szerződéses intézményeknél:

Csikóhal Úszósport alapítvány – Maugli Alapítványi Családi Bölcsőde

Csömör,  Petőfi Sándor utca 28.

 

Pöttöm Fészek Non-Profit Kft. –  Pöttöm Fészek Családi Napközivel

Csömör, Erkel Ferenc utca 19.

 

Mesevár Bölcsőde – Varázs-Csillag Szociális és Oktatási Nonprofit Kft.           

Csömör, Panoráma utca 9-11.

 

Kópék Családi Bölcsőde Nonprofit Kft.          

 Csömör, Holló utca 3.

 

Épülő Generáció Családi Bölcsőde       

1164 Budapest, Magtár utca 68.

 

Az Ör. 5/A § (1) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátására irányuló kérelmet az adott intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) A benyújtott kérelmet az erre vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe- vételével az intézmény vezetője bírálja el.

(3) A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását évente egy éves időtartamra bölcsődével, családi bölcsődével és napközbeni gyermekfelügyelettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja az önkormányzat.

(4) Az önkormányzat a településen állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek (3) bekezdésben foglalt napközbeni ellátását az ellátási szerződés szerinti összeggel támogatja.

(5) A támogatás igénybevételéhez a gyermek szülőjének a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell jeleznie igényét, ezt követően a napközbeni ellátást biztosító intézménnyel megállapodást kell kötnie.

 

Csömör, 2023. február 1.                                                          

   

 

                                                                                                Dr. Katona Péter

                                                                                                     jegyző s.k.

 

A bölcsődei jelentkezési lap a lenti likről tölthető le.

Megszakítás