Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tehetséggondozás a Krammer Teréz Zeneiskolában

2014 augusztus 25. –
Önkormányzati, települési hírek

2014 tavaszán sikeresen pályáztunk tehetséggondozó munka és programok megvalósítására a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül. 1.417ezer Ft keretösszegben megvalósítható programok: zongorista találkozó, vonószenekari vendégszereplés és kirándulás, tábori étkezés, zenei-szakmai kurzusok, kiadvány, nyomtatvány CD lemez készítés, személyiségfejlesztő tréning.

Pályázatunk célja: a programok keretében megvalósuló tehetséggondozás –hangszeres-vokális ismeretanyag-bővítés, zenekarok, kamaracsoportok szakmai programjainak színesítése, gazdagítása, személyiségfejlesztés – önismeret, kommunikáció, stressz kezelése területén.

Álljon itt most egy rövid elméleti áttekintés a tehetséggondozásról.

 Mi is az a tehetséggondozás?

 Ez egy összetett és hosszú folyamat, melynek első lépése: a tehetségazonosítás.

Növendékeink 5-6 éves korban zeneóvodai csoportos, majd 6-7 éves korban csoportos zenei előképző osztályokban kezdik meg zeneiskolai tanulmányaikat. Mivel a zenei tehetséget korai időszaktól kezdve fel lehet ismerni, ezért elsődlegesen a tanár megfigyelései alapján jelezzük a szülők felé, hogy ezen a területen az átlagosnál jobban fejleszthető a tanuló.

Megfigyelési szempontok:

–          az átlagosnál nagyobb zenei érdeklődés

–          kitartó figyelem, elmélyültség a zenei tevékenységben

–          átlagosnál jobban fejleszthető zenei készségek (fejlett ritmus- és metrum érzék, jó zenei hallás)

Hangszeres tanulmányok elkezdésétől kezdve az oktatás egyéni (hangszeres órák) keretében folytatódik, elméleti oktatás csoportos formában zajlik. Az egyéni oktatás sajátosságából fakadóan a pedagógus megfigyelései alapján, a mérési pontok tapasztalatainak összegzésével, a hangszeres osztály 2. évfolyamának elérésekor dönt a „B” tagozatra sorolásról. Mérési pontok: hangszeres és elméleti vizsgák félévkor és év végén, tanszaki és egyéb koncertek.

 Következő lépés: tehetséggondozás („B” tagozatra sorolás)

Ennek rendszerét mindannyian, gyakorló pedagógusok jól ismerjük, alkalmazzuk, gyakoroljuk.

Szempontok, feltételek: az átlagosnál jobb zenei képesség, szorgalom, állóképesség és jobb terhelhetőség.

“B” tagozatra sorolás módja: a hangszeres 2. évfolyamtól lehetséges, szaktanári és munkaközösségi javaslatra. Kivételes esetben előbb, kimagasló zenei tehetség korai megmutatkozásánál.„B” tagozatra sorolás szervezeti rendszere:

–          magasabb óraszám az egyéni órákon – 2×45 perc/ hét,

–          külön elméleti képzés B tagozatos szolfézs órákon, 2×45 perc/hét, a tagozatra kidolgozott tanterv alapján, kisebb csoportlétszámmal, három szinten – kezdő, középhaladó, haladó.

A tehetséggondozás színterei, lehetőségei:

–          országos, megyei, egyéb és nemzetközi tanulmányi versenyek, (hangszeres, zeneelméleti versenyek)

–          találkozók, fesztiválok, kurzusok

–          rendszeres szereplési lehetőség biztosítása a zeneiskolai és községi és más  rendezvényeken

–          minden félévben B tagozatos meghallgatás, minden tanszakon tanuló részvételével. Formája: zárt meghallgatás/ nyilvános koncert.

A zeneiskolai munka része ez, felelősei a pedagógusok, vezetők.

 Kiemelt és nagyobb anyagi forrást igénylő lehetőségek:

–          mentortanári, szaktanácsadói munka bevonása

–          tehetségműhely program és személyiségfejlesztő kurzusok

Ez az a terület, melyet anyagi források hiányában csaknem lehetetlen megvalósítani. Itt van fontos szerepe pályázatoknak, önkormányzati és egyéb támogatásoknak. Ezen kívül itt kell hangsúlyozni a személyiségfejlesztés fontosságát, és pedagógusainknak ezen a területen való elhivatottságát, új ismereteik alkalmazását, illetve új lehetőségek megismerésében való motiváltságát.

 Szakirányon továbbtanuló növendékek számára biztosított egyéb lehetőségek:

–          szolfézsból egyéni felkészítés, szükség szerint nagyobb óraszámban

–          szaktanácsadói vagy mentortanári munka bevonása a hangszeres/vokális felkészítésben

 Tehetséggondozó munka módszerei

 A tehetséggondozást alapvetően az iskolai hangszeres és elméleti tanárok végzik. Ezt egészíti ki azoknak a szaktanácsadóknak, közép- vagy felsőoktatásban működő hangszeres tanároknak a szakmai mentortanári segítő munkája, melyet minden esetben igénybe veszünk.

Iskolánk pedagógusai, kiemelten a tehetséges gyerekekkel foglalkozók, rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, kurzusokon, találkozókon, mellyel egyéni módszertani eszközeik bővítését biztosítják.

 Helyi tantervünk, Pedagógiai Programunk tartalmazza azokat az alapvető pedagógiai módszereket, melyet egyéni és csoportos oktatásban végzünk.

 Egyedi programunk:

–          zenei olvasás és írás, elméleti tudás fejlesztése egyéni vagy kis csoportos formában,

–          egyéni oktatás keretében, személyre szabott hangszeres és vokális fejlesztés, pedagógus döntése alapján, egyedi módszerek alkalmazásával,

–          család folyamatos bevonása a tanuló fejlesztésébe: rendszeres konzultáció, gyakorlás módszertanának megismertetése, folyamatos kapcsolattartás,

–          mentortanár által tartott órákon való részvétel, lehetőség szerint folyamatos, rendszeres órabeosztással.

 Tehetség a családban

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a család szerepét. Támogatásuk nélkül nem lehet eredményt elérni, ezért a folyamatos kapcsolattartás, megbeszélések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a különböző életkoron átívelő, tehetséggondozó munka szakmai és személyiségfejlődési szempontból is eredményes legyen.

 A tehetség fogalma tudományosan alátámasztott tényeken, tapasztalatokon nyugszik, objektív mérésekkel igazolható. A tehetséggondozásban vannak általánosan megfogalmazható ismeretek, alkalmazható és jól bevált módszerek. Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy a tehetség mindannyiunkban, így tehát minden gyermekben benne rejlik, különböző területeken, különböző módon. Tudjuk, hogy a tehetséget ápolni, gondozni kell, de mindig egyénre szabva. A mi feladatunk, hogy a kimagasló zenei tehetséget felismerjük, kibontakoztassuk, ösztönözzük. De az is feladat, hogy minden ránk bízott tanulóban, a benne rejlő, egyedi képességeket a lehetőségek szerint kibontsuk, gondozzuk, fejlesszük.

 

 

Ráduly Ildikó igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás