Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ügyvezetőt keres a CSÖTESZ

2020 február 04. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata – mint a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa pályázatot hirdet a kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

A pályázó kiírója:

Csömör Nagyközség Önkormányzata

2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

Munkáltató:

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban kft.) 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A kinevezési jogkör gyakorlója:

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:

Csömör Nagyközség Önkormányzatának polgármestere

 

A munkaviszony időtartama: 2020. április 01. napjától számított 2 év, 2022. február 28. napjáig tartó határozott időre 3 hónap próbaidő kikötésével. A határozott idő további 3 évvel pályázati kiírás és eljárás nélkül meghosszabbítható.

 

A munkavégzés helye: Pest Megye 2141 Csömör, Állomás utca 6.

 

A munkakör betöltésének ideje:                

A munkakör a képviselő-testület döntése szerint, de legkorábban 2020. április 01. napjától tölthető be.

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor, ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni. A Kft. ügyvezetőjével a pályázat kiírója által jóváhagyott Közszolgálati Keretszerződés kerül megkötésre.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kft. szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása, képviselete. Munkáltatói jogkör gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása, a kft. költségvetésének betartása.

A kft. alaptevékenysége: Csömör kiemelt zöldterületeinek kezelése, gondozása, zöldterületek karbantartása, növényültetések, erdészeti és környezetvédelmi, valamint tájépítészeti feladatok ellátása. Ökoturisztikai projektek koordinálása, a nem közszolgálati hulladékszállítási feladatok koordinálása. Kapcsolattartás a fenntartóval és az önkormányzat ellátási területén működő intézményekkel.

 

Bérezés és egyéb juttatás:

A bérezés és egyéb juttatások esetében Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott kft. költségvetésére vonatkozó szabályok az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség környezetvédelmi, tájépítészeti vagy kertészeti területen,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • környezetvédelmi, tájépítészeti, településmérnöki végzettség
 • vezetői tapasztalat 1 – 3 éves
 • jellemzően környezetvédelmi és tájépítészeti kivitelezések irányításában való jártasság;
 • helyismeret.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz;
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, (maximum 10 ezer karakter szóköz nélkül, a kiíró segítséget nyújt a helyi viszonyok megismerésében);
 • oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson;
 • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségeiről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerintikizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről;
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul;
 • nyilatkozat a munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelésekről.

 

Pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 03. 13.

 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Fábri István polgármesternek címezve, postai úton (Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére, 2141 Csömör, Szabadság út 5.), vagy személyesen Csömöri Polgármesteri Hivatal (2141 Csömör, Szabadság út 5.) polgármesteri titkárságon lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kft. ügyvezetői pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csömör Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere nyújt a 0628/544-048-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület által létrehozott eseti bizottság vizsgálja, és azokat döntésre előkészíti. A pályázatokról a képviselő-testület a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Megszakítás