Üdvözöljük!

Vezetőt keresnek a Községgondnokság élére

2023 december 13. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló (a továbbiakban Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  a Csömöri Községgondnokság intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól (2024. február 01.-tól 2029. január 31.-ig)

A munkavégzés helye:                     Pest Megye 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Az állás betöltésének ideje:              2024. február 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közterületek karbantartásával és település üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása, képviselete. Kapcsolattartás a fenntartóval és az intézmény ellátási területén működő intézményekkel.

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Megállapodás szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 01. 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 01.25.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • szakmai önéletrajz
  • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
  • oklevél másolat, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános, vagy zárt ülést tartson
  • nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
  • bérigény megjelölése.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.)Fábri István polgármesternek címezve. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői álláshelyre.

Megszakítás