Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Az Országos Főállatorvos közleménye az országban megjelenő madárinfluenzával kapcsolatban

2017 február 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozata Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLV1. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján határozatot hoztak.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb magas pathogenitású madárinfluenza előfordulását erősítette meg Győr- Moson-Sopron megyében Ásványráró településen egy tenyésztyúk állományban 2017. január 17-én, valamint Veszprém megyében Nagytevel településen egy hízópulyka állományban 2017. január 19-én, a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében az alábbiakat rendelik el:

Kiterjesztve a 3/2016a 4/2016., az 5/2016. és a 6/2016. számú határozatot, az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírás, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

E határozattal szemben közigazgatási eljárásban további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel jogerős, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyújtani, vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adni. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma újabb magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2017. január 17-én Ásványrárón és 2017. január 19-én Nagytevelen.

Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által játszott szerep jelentőségére, az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoz.

Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos föállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozóan állaljárványügyi intézkedést tartalmazó határozatot hozhat, amely határozatot a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

Az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontja értelmében az élelmiszerlánc felügyelete során a 42. § (4) bekezdésében leírt eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontján, a Két. 100. § (1) bekezdés a) pontján és (2) bekezdésén, valamint a 109. § (1) bekezdésén az illeték-feljegyzési jog az illetékekről szóló 1990. évi XCUJ. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.

Határozatot a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint a Két 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hozták meg.

Dr. Bognár Lajos hatáskörét az Éltv. 52. § (3) bekezdése és 42. § (4) bekezdése e) pontja határozza meg.

Budapest, 2017. január 23.

Dr. Bognár Lajos s. k. országos főállatorvos

Megszakítás