Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde

Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde
Cím: 2141 Csömör, Géza fejedelem u. 3.
Telefon mobil: 06/70-399-1229
vezetékes: 06/28-755-077
E-mail: harsfabolcsode@csomor.hu


A csömöri Laky-kúria épületében 2022 nyarán kezdődött meg az önkormányzati bölcsőde kialakítása. A beruházás nagyrészt európai uniós pályázati forrásból, az épület eredeti homlokzatának helyreállításával valósult meg, így megőrizve a település egyik legrégebbi és legszebb épületét. Az új bölcsőde – az önkormányzattal ellátási szerződésben álló helyi magánbölcsődék mellett – alternatívaként szolgál majd a kisgyermekes szülők számára, és egyúttal kielégíti az elkövetkező évek várható települési gyermeklétszám növekedéséből fakadó szülői igényeket. Az intézmény a tervek szerint 2024 februárjában nyitja meg kapuit a kisgyermekes családok előtt.


A bölcsőde két csoportszobával és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, (öltözők, mosdók), mintegy 28 kisgyermek ellátását biztosítja. Az intézményben 4 kisgyermeknevelő, 2 dajka, 1 konyhai kisegítő gondoskodik a gyermekekről szakszerű gondozásáról-neveléséről.

Tájékoztató a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban
A bölcsődei beiratkozás egész évben folyamatos, de, hogy tervezni és a beérkező kérelmeket elbírálni tudjuk, ugyanúgy nevelési év van nálunk, mint az óvodában és az iskolában, ami szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
Jelenleg még a 2023/2024 nevelési évre iratkoznak be a bölcsődét igénylő családok, majd a májusban meghirdetett beiratkozásnál a 2024/2025-ös nevelési évre. A bölcsődei ellátást és a kérelmek elbírálását a 1997. évi XXXI. törvény 41, 42, 43§ szabályozza.


Beiratkozás a 2023/24-es nevelési év II. felére:


A beiratkozás első időszaka 2023. 12. 18. és 2024. 01.12-ig tart az alábbiak szerint

A bölcsődei beiratkozást meg lehet tenni:

  • e-mailben a bölcsőde honlapjáról letölthető dokumentum kitöltésével, melyet a bölcsőde e-mail címére kell visszajuttatni (a beiratkozáshoz szükséges csatolt dokumentumokkal)
  • személyesen (a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal) az alábbi idpontokban:

–  2023.12.18-án hétfőn

–  2023.12.19-én kedden

–  2024.01.08-án hétfőn

–  2024.01.09-én kedden

 A személyes beiratkozás a fenti napokon reggel 09.00-11.00, valamint 14.00-16.00 óra között, a bölcsőde épületében (Csömör,Géza fejedelem u. 3.) lehet megtenni.

Elérhetőségek:

Mobil telefon:                       06/70-399-1229

Vezetékes telefon:               06/28-755-077

E-mail:                                   harsfabolcsode@csomor.hu

Intézményvezető:                Dede Marianna


A kérelmek elbírálása és a családok értesítése 2024.01.13.-tól 2024.01.15.-ig A beiratkozást meg lehet tenni a bölcsőde honlapjáról letölthető dokumentum kitöltésével, melyet a bölcsőde e-mail címére kell visszajuttatni a beiratkozáshoz szükséges csatolt dokumentumokkal, illetve személyesen a fenti időpontokban.


Kik igényelhetik a bölcsődét?

A Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsődében ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves
koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik akik:
Munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is).
Munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük.
Nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük.
Betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást:
–akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
–akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
– akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud
gondoskodni.


A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
-ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket
-a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket
-az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
-a védelembe vett gyermeket


A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat
munkáltatói igazolás
– gyermek TAJ kártya másolata
– gyermek anyakönyvi kivonata másolata
– oltási könyv másolata
– gyermek és szülők lakcímkártya-másolata
– kedvezményre jogosító határozatok másolata
– szakértői vélemény másolata

– jövedelem nyilatkozatot a személyi térítési díj és a gondozási térítési díj megállapításához (a nyilatkozat a csatolt dokumentumokban található) 


Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében szükséges az itt tartózkodást igazoló okmány a gyermek TAJ kártyája, és orvosi igazolás arról, hogy a Magyarországon életkorhoz kötött
kötelező védőoltásokat a gyermek megkapta.


Menedékes gyermek a jogszabályban foglaltak szerint, a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult az ellátás igénybevételére

A felvételi kérelmek indokait és a speciális ellátás iránti igényt, minden esetben a megfelelő dokumentummal igazolnia kell a szülőnek. Például diétás étkezésnél gasztroenterológus
szakértői véleményével.
Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a gyermek várólistára kerül és szabad férőhely esetén a bölcsődevezető erről értesíti a szülőt.


Megszakítás