Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-i üléséről

2017 január 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény államosításának kérdései

 

Fábri István polgármester rövid összefoglalást nyújtott az elmúlt évek tapasztalatairól. Ismertette, hogy 2013. január 1-tól az állam a helyi oktatási intézményeket fenntartását központosította. Csömör azon kevés települések közé tartozott az országban, amelyek a működtetői feladatokat vállalták annak érdekében, hogy legalább a megfelelő infrastruktúra tekintetében a korábbi színvonalon működhessenek tovább az iskolák. Emellett az önkormányzat több tízmillió forinttal járult hozzá a fenntartói feladatokhoz is annak érdekében, hogy ne következzen be színvonal-csökkenés a helyi oktatásban. A legújabb törvényi rendelkezések értelmében 2017. január 1-től teljessé válik az államosítás azzal, hogy a működtetést is elveszik az önkormányzattól. A működtetési átvételt biztosítani hivatott megállapodás nem ad sok mozgásteret az önkormányzat számára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke közölte, hogy nem kívánja politikailag minősíteni a megállapodást, de választott képviselőként úgy véli, nem szavazhat meg olyan megállapodást, amelybe nincs érdemi beleszólása az önkormányzatnak és amelyben az önkormányzati vagyon megóvására nincsenek garanciák. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nagyon sokat fordított a sportcsarnokra, ezért úgy véli, hogy ennek használati költségeinek megfizetését joggal várják el az államtól.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester aggodalmát fejezte ki a megállapodással kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a korábban az önkormányzat által finanszírozott szakmai többletfeladatok biztosítását nem látja biztosítottnak a jövőben, ezért nem javasolja a megállapodás aláírását.

Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója jelezte, hogy szakemberként és nem politikusként viszonyul a helyzethez és az a célja, hogy a lehető legjobbat hozzák ki a jogszabályi helyzetből. Biztosította a képviselőket, hogy törekedni fog az intézménybővítés elérésére, ami azonban egy hosszú folyamat. Hangsúlyozta, hogy elismerik,  a helyi közösség nagyon sokat tett az iskoláért és a fennálló jó gyakorlatokat a továbbiakban is támogatni kívánja a lehetőségekhez mérten. Az állagmegóváson túl állami forrásból bővítésre, fejlesztésre is törekedni fognak. A tankerületi igazgató jelezte, egyetért azzal, hogy a sportcsarnok használatának arányos költségeit megfizessék, több önkormányzattal így állapodtak meg, de a költségvetésük zárt, lévén bevételteremtő képességük nincs. Eich László kifejtette, hogy a megállapodás szövege egy formaszövegen alapuló jogszabályi szöveg. Elfogadja a képviselő-testület döntését, amennyiben nem kívánják aláírni a szerződést és biztosította a képviselőket, hogy nem tekinti személyes sértésnek, továbbra is kész a szakmai együttműködésre, egyeztetésekre.

Szántóné Hermányos Mária képviselő asszony kifejtette, hogy bár Eich László személyében garanciát lát a sikeres együttműködésre, a szerződésben  azonban nem, ezért választott képviselőként nem kíván megszavazni egy olyan megállapodást, amely révén sérül az önrendelkezés és az önkormányzatiság.

Fábri István hangsúlyozta, hogy az együttműködési készség mellett az önkormányzat álláspontja változatlan: a szerződés aláírása nem szolgálja a település érdekeit.

Dr. Katona Péter jegyző jelezte, hogy amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, nem írja alá a megállapodást, az oktatásért felelős miniszter határozattal hozza azt létre, amely ellen fellebbezésnek helye nincs.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladat ellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szól megállapodás aláírására nem hatalmazza fel a polgármestert. A testület emellett a megszavazatott határozatban kifejezte azon véleményét, hogy az államosítás az oktatási-nevelési feladatok egyértelműen alacsonyabb színvonalon való ellátása mellett az ingatlanok vagyonkezelése tekintetében is kifejezetten hátrányokat hordoz a település számára, mivel az ingatlanok állagmegóvását és az ezzel kapcsolatos fenntartási feladatokat az állam, illetve annak képviseletében az átvető tankerületi központ nem vállalja.

 

3.) A helyi hulladékszállítás jövője a központi állami átszervezések ismeretében

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a Zöld Híd elnevezésű önkormányzati társulással a hulladékszállítás megoldása érdekében. Ugyanakkor a tárgyalások lezárultáig biztosítani  kell a CSÖTESZ Kft. működését, ezért a polgármester kérte, hogy két hónappal hosszabbítsák meg a Kft. megbízását, valamint biztosítsanak további tagi kölcsönt a cég működtetéséhez.

Pásztor Sándor, a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy bár a felügyelőbizottság eredetileg egy másik céggel javasolt szerződést kötni, az időközben felmerült alternatíva kedvezőbbnek tűnik, lévén a Zöld Híd a másik céghez képest közelebbi helyszínre szállítaná el a hulladékot, ami környezetvédelmi szempontból kedvezőbb és minden lehetőségük adott a hulladékkezeléshez.

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy az önkormányzat kérje a felvételét a Zöld Híd önkormányzati társulásba, valamint hogy további két hónappal  meghosszabbítja a CSÖTESZ Kft. megbízását és a működéshez 10 millió Ft tagi kölcsönt biztosít.

 

 

4.) Széchenyi út – Rozmaring u. – Vadkerti Zs. u. – Vadkerti köz által határolt terület településrendezési szerződésének megvitatása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy 2014 elejétől a hatályos HÉSZ-ben meghatározták a terület fejlesztési irányát. Időközben sikerült olyan megállapodást kötni a tulajdonosokkal, ami az eredeti tervekhez képest lényegesen kedvezőbb közlekedési lehetőségeket biztosít. A tulajdonosok elfogadták a javasolt módosításokat, továbbá vállalták a teljes közművesítést.

Forró János tulajdonosi képviselő jelezte, hogy minden érintett tulajdonos aláírta a szerződést.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a településrendezési szerződést.

 

5.) Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. közötti terület fejlesztése –437, 438, 439 hrsz. ingatlanok

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Laki-villa melletti három hosszú nadrágszíjtelket megvásárolta egy befektető és elkészítette a terület fejlesztési koncepcióját, amely alapján egyeztetés indulhat meg az önkormányzattal. Madarasné Dr. Hülitzer Katinka, valamint dr. Szarka Zsuzsanna  képviselők kifogásolták a kialakítandó telkek kis (550 nm-es) méretét és a sűrű beépítettséget. Király Noémi főépítész jelezte, hogy az adott területen így alakultak ki a telkek, a HÉSZ ennél kisebb méretet is lehetővé tesz és a tervezőirodának köszönhető, hogy viszonylag elfogadható méretű telkek kialakítását tervezik.

A képviselők egyhangúlag támogatták a fenti ingatlanok fejlesztésének elindítását, valamint a szerződés részleteinek kidolgozását.

 

6.) Helyi Építési Szabályzat módosításainak jóváhagyása – „egyszerűsített eljárás”

 

Király Noémi főépítész ismertette, hogy a terveket a véleményező szervek nem kifogásolták és az állami főépítész is csupán néhány apró észrevételt tett a rendelettervezettel, valamint a tervlapokkal kapcsolatban, amelyek javítása megtörtént.

A képviselők egyhangúlag támogatták a HÉSZ eseti módosítására vonatkozó rendelet megalkotását.

 

7.) Az Éless-Szín Kft. 2017. év I. félévi működésénektámogatása

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat immáron a 4. színházi évadban nyújt támogatást a társulat részére.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2016/2017-es színházi évad második félévére 3 millió Ft-ot különít el az Éless-Szín Kft. támogatására a 2017. évi költségvetésben.

 

8. ) Családsegítő Közalapítvány támogatási kérelme

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta Hegyesiné Nagy Ibolyának, a közalapítvány kuratóriumi elnökének azon kérését, hogy a képviselő-testület biztosítson támogatást a közalapítvány karácsonyi adományozásához, melynek révén idősek és rászoruló családok részére kívánnak szeretetcsomagokat összeállítani. Dr. Szarka Zsuzsanna ismertette, hogy a szoros kontroll alatt tartott szociális segélyezésnek köszönhetősen 5 millió forintos maradvánnyal rendelkezik, ebből 1 millió Ft-ot javasolt a bizottság átcsoportosítani a fenti célra. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

 

 

9.-10.) Sinka István Községi Könyvtár és Petőfi Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratánakmódosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a módosítást az államháztartási törvény változása indokolja, pusztán formai jellegű. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) 2016. évi költségvetés módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a módosítás lényege, hogy az előirányzatot hozzáigazítsák a tényleges helyzethez. A jelenlegi módosítás emellett tartalmazza az adóbevételek emelkedését a tervezetthez képest, valamint két intézmény módosítási kérelmét.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2017. évi bérleti díjai

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a nem lakás célú ingatlanok, bérleti díjai, valamint a művelődési ház és a könyvtár terembérleti díjai évek óta változatlanok. A könyvtár esetében az intézmény vezetője nem javasolta a bérleti díjak emelését, mivel a környékbeli önkormányzatok hasonló díjtételekkel dolgoznak. A művelődési ház igazgatója az élő szerződések miatt csak a következő év júliusától javasolta a bérleti díjak emelését 10% mértékben. A nem lakás célú ingatlanok esetében a bizottság 10%-os emelést javasolt 2017. január 1-jétől.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

13.) Emlékmű közben álló adótorony bérleti szerződésének meghosszabbítása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy az adótorony bérleti szerződése 2016. december 31-én lejár. A torony áthelyezéséről már született döntés, de az új torony tervezése és engedélyezése elhúzódik, ezért a Vodafone Magyarország Zrt. kéri a jelenlegi szerződés meghosszabbítását 180 nappal.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés meghosszabbítását.

 

14.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

 

Vadász László igazgatási előadó ismertette, hogy a település közterületein több helyen látható, hogy üzemképtelen, vagy karambolos járművet tárolnak viszonylag hosszú ideig. Mivel a KRESZ csak a forgalmi rendszám nélküli járművek eltávolításáról rendelkezik ezért a rendszámmal ellátott, de törött, üzemképtelen gépjárművek problémáját helyi szinten szükséges szabályozni. A rendeletmódosítás értelmében a tulajdonosoknak 20 napjuk lenne a közterületről eltávolítani járművüket, ezt követően az önkormányzat gondoskodna az elszállításról és az annak költségét, valamint a tárolási költségeket a tulajdonossal fizettetnék meg utólag.

Szántóné Hermányos Mária javasolta a türelmi idő 30 napra való meghosszabbítását, amit a testület elfogadott és egyhangú határozattal módosították a rendeletet.

 

 

15.) Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelése

 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a 2017-ben kötelezően bevezetendő ASP-program az adóosztály dolgozóira nagy terhet ró, amit jelenleg csak jelentős túlmunkával tudnak megoldani, ezért kéri, hogy a testület egy fővel emelje meg a hivatal létszámkeretét.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

16.) Javaslat a Csömöri Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, a bizottság új tagjának megválasztására

Szántóné Hermányos Mária, a bizottság elnöke ismertette, hogy a jelenlegi SZMSZ szerint a bizottság félévente köteles beszámolni munkájáról. 2016-tól azonban az ország többi értéktár bizottságához hasonlóan munkatervüket éves ciklusra készítik el, ezért elegendő lenne az évenkénti beszámoló.

A bizottság elnöke javasolta továbbá, hogy elhunyt munkatársuk, Tóth Mihály helyére, akik a katolikus kultúrkör értékeinek felelőse volt nevezzék ki Nagy Éva iparművészt.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta mindkét javaslatot.

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy az elmúlt testületi ülésen meghozott súlykorlátozási döntés miatt számos cég kereste meg. A  december 1-jén megtartott közmeghallgatáson elhangzottakkal kapcsolatban a polgármester jelezte, hogy a váratlanul bezáró bölcsőde ügyében folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettekkel.

Eigler Tamás beszámolt arról, hogy a DMRV-vel folyó jogvita rendezése érdekében peresítési anyag készült, mivel a DMRV már két éve nem fizet bérleti díjat.

Szántóné Hermányos Mária beszámolt arról, hogy a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség a családsegítővel közösen 2. lett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület országos élelmiszergyűjtési akciójában, így személyenként 8 kg tartós élelmiszert tudnak átadni a rászorulóknak.

 

ZÁRT ÜLÉS: Csömör, Kossuth Lajos u. 105. szám alatti szociális bérlakás szerződésének felülvizsgálata

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kossuth Lajos u. 105. szám alatti 40 nm alapterületű, komfort nélküli önkormányzati bérlakásra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződését 2017. december 31- ig meghosszabbítja.

Megszakítás