Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló csömör nagyközség önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott üléséről  

2011 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület ülését teljes létszámmal, azaz 9 fő részvételével tartotta meg.

1.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti tervének záró szavazása

A KASIB Mérnöki Iroda munkatársa ismertette, hogy a korábbi információkkal ellentétben a parlament nem áprilisban, hanem várhatóan csak augusztusban szavaz az új agglomerációs törvényről. Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a településszerkezeti terv megvitatás az illetékes szakértő szervezetekkel megtörtént, és ellenvélemény nem fogalmazódott meg. A településszerkezeti terv ugyanakkor nem ró semmiféle kötelezettséget a testületre, csupán strukturálisan ábrázolja a település jelenlegi adottságait, valamit a fejlesztések jövőbeni irányát. Az új agglomerációs törvény ugyanakkor a már folyamatban lévő eljárásokra nem alkalmazható visszamenőleg.

Biró Attila alpolgármester ismertette a településszerkezeti tervvel kapcsolatosan beérkezett lakossági beadványokat.

A KASIB Mérnöki Iroda munkatársa képviselői kérdésekre válaszolva ismertette, hogy a következő lépés a szabályozási terv elkészítése lesz, mely már részletesebb, és számos egyeztetést igényel, mivel felmerülhetnek olyan problémák, amelyek a szerkezeti szintű tervezésnél nem merültek fel.

Az elhangzott információk alapján a képviselő-testület egyhangúlag a településszerkezeti terv végső szavazásának elnapolásáról döntött. Az önkormányzat vezetése további egyeztetéseket kezdeményezett az érintett lakosokkal a tervezett erdősítéssel kapcsolatban.

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet a március 16-án a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vezetőivel folytatott egyeztetésről, melynek során a NIF Zrt. ígéretet tett arra, hogy április elejéig megvizsgálják az M0-s felüljárók teljes hosszán a járda kiépítésének lehetőségét, továbbá azoknak a pótlólagos környezetvédelmi beruházásoknak a reális megvalósítási Időpontját. Szó esett a Major úti elmaradt felhajtóról és a tervezett 3. számú bekötőútról is. A polgármester ismertette a településen lezajlott lényeges eseményeket (március 15-i ünnepi megemlékezés, március 22-iközmeghallgatás és településfejlesztési fórum), valamint a közeljövőben esedékes programokat (képviselői faültetés, külterületi szemétszedés).

3.-4.) Jegyzői állásra pályázók személyes meghallgatása

Fábri István ismertette, hogy a több, országos napilapban, helyi és regionális médiumokban meghirdetett pályázatra összesen huszonegy fő jelentkezett, köztük számos környékbeli és agglomerációs település, illetve fővárosi kerület jelenlegi vagy volt jegyzője, aljegyzője. Az önkormányzati vezetés a nyilvános testületi bemutatkozás előtt a tizenegy legalkalmasabbnak ítélt pályázóval előzetes személyes meghallgatást is kezdeményezett. Az ülésen két pályázót az ő kérésükre zárt ülésen, a többieket pedig nyilvános ülés keretében hallgatta meg a testület. A pályázati kiírásban részletes szakmai programot is kértek a jelentkezőktől, így a képviselőknek lehetősége volt kérdéseket feltenni a programokkal kapcsolatban.

5.) Pályázat kiírása új nonprofit sport kft. ügyvezetői állására

Fábri István polgármester ismertette, hogy az előző ülésén a testület határozatot hozott új nonprofit ktf. létrehozásáról. Ezzel egyidejűleg határozat született arról is, hogy kerüljön kiírásra az új nonprofit kft. ügyvezetői álláspályázata. Erre azért is szükség van, mert az új gazdasági társaság alapító okiratát csak úgy lehet elfogadni, ha ott már megjelölik az ügyvezető személyét. Emellett az ügyvezető első és azonnali, legfontosabb feladata lesz a megalakuló nonprofit kft. működési alapjainak meghatározása, a szakosztályi struktúra meghatározása, a helyi sportélet finanszírozásának új alapokra történő helyezése. A képviselők megismerték a pályázat tervezett szövegét. Kósa István képviselő javasolta, hogy a kiírásban szerepeljen az erkölcsi bizonyítvány benyújtásának kötelezettsége. A módosító javaslatot, valamint a pályázati kiírásra vonatkozó javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

6.) Az önkormányzattól bérelt területek bérleti díjainak módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság felülvizsgálta az önkormányzattól bérelt területek díjait, mivel azok elavultak, nem felelnek meg a jelenlegi piaci viszonyoknak. A díjakat a közterület-használattal egyenlő mértékben határozták meg, ám a képviselők módosító javaslatokat fogalmaztak meg a területeken végzett tevékenységek jellege szerint. A területek méretétől függően végül 200-1600 Ft/m2 árban határozták meg a bérleti díjakat, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

7.) Rendelettervezet a házasságkötés díjáról

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette a bizottság rendelettervezetét, mely szerint a hivatali munkaidőben a házasságkötés a Polgármester Hivatalban (házasságkötő teremben, vagy egyéb hivatali helyiségben) térítésmentes; hivatali munkaidőn kívül a szertartás díja 16.000 Ft a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében; a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli díja pedig (munkaidőben és munkaidőn kívül egyaránt) 30.000 Ft. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

8.) Főútvonalakon a forgalomszervezés lehetőségeinek felülvizsgálata

Kósa István, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a testületet, hogy sokan észrevételezték, a busz vonalán számos balesetveszélyes pont van, és ismertette a bizottság forgalomszervezési lehetőségek felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, melyet Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnök javaslatára kiegészítettek azzal, hogy a felmerülő költségek tervezésével is az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot bízza meg a testület. A javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták.

9.) Rendelettervezet a szociális szolgáltatásokról módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság elvégezte a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet éves felülvizsgálatát és – a Szociális Alapszolgáltatási Központtal egyeztetve – megalkotta rendelettervezetét. A rendelettervezet megalkotása során figyelembe vették, hogy az ellátási rendszerben gondozott idős személyeket továbbra is meg tudják tartani és a szolgáltatás színvonala se csökkenjen. A testület egyhangúlag elfogadta a tervezetet.

10.) Kísérleti szennyvíztisztító-berendezés telepítése a meglévő szennyvíztisztító területén

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy csömöri telephellyel rendelkező CORDI K + F Nonprofit Zrt. azzal a kéréssel kereste meg a csömöri szennyvíztisztító művet – amely Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdona – üzemeltető DMRV Zrt-t, hogy egy kísérleti jellegű biológiai szennyvíztisztító berendezés telepítését engedélyezze. A berendezés tesztelése nem befolyásolhatja hátrányosan a vízminőséget, mivel a biológiai tisztítás után a hagyományos tisztítási eljárás is végbemegy. Az ilyen kísérleti eredmények azonban a település presztízsét növelhetik. A testület egyhangúlag jóváhagyta a kísérleti szennyvíztisztító-berendezés telepítését.

11.) A Polgármesteri Hivatal külső tárgyalójának bérbeadása a Magyar Agrárkamara számára

A Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának területi irodája azzal kereste meg a Csömöri Polgármesteri Hivatalt, hogy a jelenleg Aszódon székelő térségi irodáját szeretné áthelyezni Csömörre. Ez jelentős segítséget nyújt a helyi gazdálkodóknak, illetve növeli a település jelentőségét a térség agrárszektorában. A Polgármesteri Hivatal külső tárgyalója, amelyet eddig mindössze heti néhány órán át volt kihasználva, ideális megoldásnak tűnt erre a célra. A testület így egyhangúlag jóváhagyta, ahogy az Agrárkamara térségi irodája bérleti díj ellenében április 1-től határozatlan időtartamra használatba vegye a külső tárgyalót és a hozzá tartozó mellékhelyiségeket.

12.) Képviselők bejelentései

Pásztor Sándor a képviselői fogadóórák időpontjának meghatározására hívta fel a figyelmet, valamint beszámolt arról, hogy állandó szennyvízelvezetés tapasztalható a patakba. Tihanyi Ferenc válaszában kifejtette, hogy tervben van a patakmeder tisztítása, amikor is valószínűleg megtalálják a szennyezés forrását.

Tihanyi Ferenc beszámolt a Csömöri Sírkert és Hamvaszóüzem vezetésével folytatott egyeztetésről a korábban tapasztalt fekete füst kapcsán. Emellett ismertette, hogy a Kacsóh Pongrác utcai óvoda tetejének javítására árajánlatot kértek. Tormay-Lesták Mária hozzátette, hogy a bádogosmunkára is érkezett vállalkozói felajánlás.

Kósa István a Széchenyi utca-Csalogány utca sarkán található járda rossz állapotára hívta fel a figyelmet.

Boross Jenő a temető szeméttárolóinak ürítésére hívta fel a figyelmet, valamint javasolta, hogy a szökőkút téli borításának eltávolítása ünnepélyes keretek között történjen meg.

Eigler Tamás a képviselői faültetési akcióra hívta fel ismételten képviselőtársai figyelmét.

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy a Kálvária-erdővel kapcsolatos előszerződést megkötötték, a végleges szerződés megkötése pedig folyamatban van.

13.) Csömör Ifjúságáért Közalapítvány Kuratóriuma képviselő tagjainak lemondása és új képviselő tagok választása

— zárt ülés —

14.) Jegyzői állásra beérkezett pályázatok elbírálása

A zárt ülésen a korábban meghallgatott jelöltek közül 4 pályázót tartottak kifejezetten alkalmasnak a képviselők, majd a különböző szempontok megvitatása után egységes vélemény alakult ki a testületben. A zárt szavazáson egyhangúlag (9 szavazattal) dr. Katona Pétert választották meg Csömör új jegyzőjévé.

Megszakítás