Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 12-én megtartott üléséről

2012 április 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület nyolc fő részvételével, határozatképesen tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. március 29-én tartott képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. 

(Ennek teljes szövege honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában  olvasható).

2.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési igénye

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését a Népjóléti Bizottság tételesen megtárgyalta, és minden egyes előirányzatról döntést hozott. A település költségvetésének elfogadásakor két rendezvényhez, a hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésére szervezett táborhoz, valamint az ingyenes szűrővizsgálathoz javasolt összeg nem került be. Meghívott vendégként Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője kiemelte, hogy mindkét esemény rendkívül fontos, ráadásul már megszokottá vált a lakosság számára.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a rendezvények lebonyolítására 350 000 forintot biztosít, a működési céltartalék terhére.

3.) Csömör, Deák Ferenc utca 1. szám alatt lévő szociális bérlakás ügye

A képviselő-testület február 16-án megbízta a Népjóléti Bizottságot, hogy pályázati úton a Csömör, Deák Ferenc utca 1. szám alatt lévő, 39 m²-es szociális bérlakást adja bérbe. A pályáztatás előtt a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya felmérte a bérlemény műszaki állapotát és megállapította, hogy a lakás állapota annyira rossz, hogy bérbeadása nem javasolt. Az ingatlan felújítása olyan anyagi terhet róna az önkormányzatra, ami nem vállalható. 

A Népjóléti Bizottság a fentiek miatt a lakás értékesítését javasolta. 

 

A képviselők 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntöttek, hogy megbízzák a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságot a bérlakás értékesítésének előkészítésével.

4.) Kati Zöldség-Gyümölcs üzlet bérleti díja

A képviselő-testület januári ülésén úgy határozott, hogy a Kati Zöldség-Gyümölcs üzlet bérleti díját 540 forintra emeli, ezzel együtt a bérleti jogot a jelenlegi bérlő kérésére annak lányára ruházza át. A bérlő azonban azóta kérelmezte, hogy ő folytathassa a bérleti jogviszonyt.

 

A testület egyhangúlag helyt adott a kérelemnek.

5.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán lévő sarki épület bérbeadása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán lévő sarki épületre vonatkozó, a Remendon Bt.-vel kötött bérleti szerződést a Polgármesteri Hivatal 2012. március 2-i hatállyal felmondta. Az ingatlan bérlésére beérkezett egyik ajánlat a korábban egy évig bérleti díjat nem fizető Remendon Bt.-től érkezett, amely teázóként működtetné a bérleményt, emellett pedig művészeti értéket képviselő kiskereskedelmi termékek árusításával szeretne foglalkozni. A másik ajánlatot a Rubeola FC Sport Egyesület tette, amely sporteszközöket és csömöri ajándéktárgyakat szeretne árulni a helyiségben. 

 

A képviselők 8 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntöttek, hogy az épületet a Rubeola FC Sport Egyesület részére adják ki 800 forint/m²/hó áron.

6.) Kerítésépítésre vonatkozó kérelem

Juhos Dávid műszaki osztályvezető emlékeztette a képviselő-testületet, hogy Krizsán Róbert, Havasi Linda és Krizsán Pálné korábban egy beadványban arra kérte az önkormányzatot, hogy építsen kerítést a Sinka István Községi Könyvtár és az ingatlanjaik közé. Az ügyet 2010. januárjában az előző testület már tárgyalta, és elviekben támogatta a kerítés építését. A lezárást azért kérik a lakók, mert a könyvtár és a lakóingatlanok közötti telekhatáron egy teljesen beláthatatlan terület található, ahol rendszeres a randalírozás, illetve ebből adódóan betörés is történt már az egyik ingatlanba. A randalírozások miatt a könyvtár is folyamatos rongálásnak van kitéve.

Hosszas vita után Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra a javaslatra, hogy legyen lezárva a terület, és kérte, készüljön egy terv erre vonatkozóan. A polgármester szerint a terület bekamerázása is elrettentő erejű lehet. 

 

Biró Attila alpolgármester végül visszavonta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a kerítés megépítését nem támogatja. 

7.) A Krammer Teréz Zeneiskola belső helyreállítási munkálatai

Befejeződött a Krammer Teréz Zeneiskola felújításának I. üteme, azaz a tetőszerkezet újjáépítése. A II. ütem, a belső felújítás hamarosan elkezdődik, amely vakolatjavítást, a gipszkarton álmennyezet megépítését, a tantermek festését, az olajfesték lábazat felújítását, a szigetelési- és a villanyszerelési munkákat foglalja magában. A felújítási munkákra tett 4 árajánlat közötti nagy különbségek miatt Fábri István polgármester azt javasolta, hogy állapítsanak meg egy keretösszeget, mely alapján a Pénzügyi Bizottság döntsön majd a kivitelezési munkák konkrét tartalmáról és válassza ki a kivitelező céget.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag döntött arról, hogy nettó 4,7 millió forintot különít el a Krammer Teréz Zeneiskola belső felújítási munkáira.

 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2011. évi Zárszámadási Rendelet-tervezete

Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzatok zárszámadási rendelet-tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy tavaly a kiadások és a bevételek nagyjából fedezték egymást; rulírozó hitelen kívül nem kellett kölcsönhöz folyamodnia a településnek.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kifejtette, az örökölt hitelek okozta nehézségek ellenére sikerült megnyugtató pénzügyi évet zárni. A hiteltörlesztés miatti kiadások a fejlesztési lehetőségeket azonban jelentősen korlátozták. A képviselő rávilágított arra a sajátosságra, hogy olyan adóbevételeket sikerült év közben rendezni, amik nem voltak tervezhetőek.

Pásztor Sándor képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az intézményi kiadások esetében szinte minden esetben túlköltekezésre került sor, ezért a kiadások szigorúbb ellenőrzését javasolta.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a 2011. évről szóló zárszámadási rendeletet.

9.) A 2011. évi belső ellenőrzési jelentésekre tett intézkedések megtárgyalása

Minden évben kötelező a kistérségi társulás által finanszírozott belső ellenőrzések lefolytatása. Az egyik ellenőrzés a Széchenyi út felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás szabályszerűségét vizsgálta felül. Az ellenőrzést végző Vincent Kft. az eljárásban a Bíráló Bizottság összetételéét kifogásolta, ugyanis az alpolgármester nem lehet az állandó bizottság elnöke, vagy tagja egyidejűleg. A Bíráló Bizottság a 2010-es önkormányzati választásokat követően automatikusan megszűnt, így a törvénysértő állapot megszüntetése külön intézkedést nem igényelt. 

A másik ellenőrzés a Nefelejcs Művészeti Óvoda normatív állami támogatásának igénylését vizsgálta. Ezzel kapcsolatban két megállapítás született: a sajátos nevelési igényű gyermekekről készült szakvélemények nyilvántartása nem a minisztériumi rendelet előírása szerint történt, valamint az étkezési nyilvántartásokban nem volt megjelölve a kedvezményre való jogosultság kezdete. Az intézményvezető a nyilvántartások pontatlanságait 2011. júniusában kijavította.

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a 2011. évi belső ellenőrzésre tett intézkedéseket.

10.) Kérelem víz- és csatornadíj megállapítására

Az önkormányzathoz megkeresés érkezett a Majorszegiliget 3320 hrsz. ingatlan utólagos rácsatlakozáskor fizetendő víz- és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítására. A Pénzügyi Bizottság kétmillió forint közműfejlesztési hozzájárulást javasolt. Eigler Tamás, a bizottság elnöke javasolta továbbá, hogy a befolyó összeget elkülönített számlán tartsa nyilván az önkormányzat, hogy az előzetesen nem számított bevételeket esetlegesen a Majorszegiliget fejlszetésére lehessen költeni.

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatokat.

11.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2012. január 1-től a telephely útbaigazító táblák határozatlan időre engedélyezhetők, melynek díja az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata szerint 1 000 Ft/m²/hó lenne. Csömör belterületén mindössze két ilyen tábla található, így nagy bevételt nem generálna az önkormányzat számára. Fábri István polgármester ezért azt javasolta, hogy a díjazás legyen vállalkozó-barátabb, 750 Ft/m²/hó, így éves szinten 10 000 forint alatt maradna az összeg. 

 

Fábri István polgármester javaslatát a képviselők 3 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett elvetették, és az eredetileg javasolt 1 000 Ft/m²/hó összeget fogadták el 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett.

12.) Tájékoztató a helyi hulladék-lerakóhely negyedévi ellenőrzéséről

Tihanyi Ferenc képviselő, környezetvédelmi tanácsnok ellenőrizte a Ker-Hu Kft. telephelyét. A képviselő megállapította, hogy a hulladék-lerakóhely út felőli oldalán kívül-belül rendkívül sok a szemét, így egy hónapon belül újabb ellenőrzés szükséges.

A komposztálás a lerakóhelyen nem működik, mivel nem rentábilis a Kft. szerint. Tihanyi Ferenc képviselő szerint körülbelül két méter tölthető még a bányába, mely nagyjából egy év alatt telik meg, így szükséges lenne a III., IV. fázis megépítése, erre azonban, az országos változások kiszámíthatatlansága miatt, egyelőre nem sok esély mutatkozik.

13.) Tájékoztató a települési üdvözlő táblák tervezett cseréjéről

Biró Attila alpolgármester beszámolót tartott a településkép-javító beruházások következő lépéséről, amely a Csömör bevezető útjain található köszöntőtáblák cseréje. A táblák rendkívül rossz állapotban vannak, szétrepedezettek és olvashatatlanok, ráadásul szerkezetileg is deformálódtak. A cserét indokolja az is, hogy számos helyesírási hiba van a jelnlegi táblákon és a kiírások sem felelnek meg a valóságnak, mert a településnek csupán két testvértelepülése van, Torockó és Ürmény. A hibák korrekciója kivitelezhetetlen a jelenlegi táblákon, így cseréjük kikerülhetetlen. Csömör címere heraldikai szempontból nem megfelelő, korrekcióra szorul. Kósa István képviselő rozsdamentes anyagot javasolt a készítéshez, és hozzátette, érdemes lenne a csömöri művésztársadalmat felkérni a címer kijavítására.

14.) Építési tilalom elrendelése a Kálvária-erdő alatti, keresztek felőli területre

A képviselő-testület sürgősségi napirendi pontként tárgyalta a Kálvária-erdő alatti, keresztek felőli területen kialakult állapotokat. A Domb utcában elvileg csupán mezőgazdasági épületet lehetne építeni, az utóbbi két évtizedben azonban több lakóház is épült. Emellett egy telephely, illetve a „sárga ház”-ként is ismert épület is csúfítja a területet, ráadásul itt egy kiemelt régészeti lelőhely található, és lehet, hogy a régi kincsek jelentős része már odaveszett. Fábri István polgármester rendelet-tervezetet nyújtott be a képviselő-testület elé. A gyors intézkedést az indokolta, hogy a húsvéti hétvégén egy XVI. kerületi lakos, aki nemrég szerzett itt földtulajdont, a stációkhoz vezető út mellett kerítést kezdett építeni. Az azonnali építési tilalommal a szóban forgó területen és a környék egyéb telkein történő további építkezési tevékenységek megakadályozását akarja elérni az önkormányzat. Az eddig Csömörön nem megszokott szigorúságú rendelet szerint – melyet minden képviselő külön hozzászólásával is támogatott -, azonnali építési tilalom kerül bevezetésre a domboldalon. A törvények kijátszása gyümölcstárolónak nevezett, ám ténylegesen lakóháznak vagy cégtelephelynek épített területen immár nem lehetséges.

Több képviselő más, hasonlóan radikális intézkedést sürgetett. Fábri István polgármester kifejtette, hogy a település kiemelt természeti helyein és a településképet meghatározó területeken indokoltak a határozott és szigorú lépések, még ha ezek néhány ingatlantulajdonos érdekeit sértik is.

 

A rendeletet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el.

15.) Iskola és utánpótlássport-pályázatban önkormányzati önerő módosítása

A sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázat benyújtása után kiderült, hogy a közcélú foglalkoztatottságot kikötő résznél az öt százalékos támogatás nem pluszként jelentkezik, hanem a nyolcvan százalékos támogatás része. Az önerőt ezért meg kell változtatni 2 893 534 forintra, az árajánlatokat pedig pontosítani kell. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a változtatást.

16.) Képviselők bejelentései 

Pásztor Sándor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalásokat folytatott a DMRV Zrt.-vel a településen, melyek azt eredményezték, hogy a szennyvíztelepet működtető társaság meg fogja jelölni a Csömörön található tűzcsapokat.

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Csömör által a rendőrségnek vásárolt autó felszerelése még mindig nem történt meg. A polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy a következő bizottsági ülésükön dolgozzanak ki egy alternatív megoldást, mely biztosítja az állandó közbiztonságot szolgáló felügyeletet ‒ akár a rendőrség mellett, akár helyettük. Pásztor Sándor képviselő hozzátette, hogy a nap folyamán telefonos egyeztetést folytatott a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjével, aki úgy tájékoztatta, hogy szóbeli engedélyt kaptak a felszerelés elkezdésére.

Fábri István polgármester bejelentette, hogy folyik az ebösszeírás előkészítése, amihez egy négyoldalas közvélemény-kutatást is mellékelnek. A felmérés többek között olyan kérdéseket tartalmazna, hogy milyen egyéb állatok találhatóak a háztartásokban, mit gondol a lakosság a várossá nyilvánításról, illetve a zsákfaluság kérdéséről.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy az építéshatósági ellenőrzés megreformálására új módszert dolgoztak ki, melynek segítségével ellenőriznék a folyó és a frissen befejezett építkezéseket, az eddigieknél jóval nagyobb hatékonysággal.

(A következő, rendes testületi ülésre 2012. május 10-én, csütörtökön kerül sor, várhatóan a Mátyás Király Általános Iskolában.)

Megszakítás