Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én megtartott üléséről

2013 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 1 fő hiányzása mellett, 8 fő részvételével tartotta meg a 2012-es év utolsó ülését.

  Fábri István polgármester az ülés elején röviden beszámolt az államosítással és a járási rendszer bevezetésével kapcsolatos legfrissebb információkról. A polgármester véleménye szerint a járási rendszert átgondolatlanul és előkészítetlenül hozták létre, szinte naponta változnak az információk arról, hogy milyen feladatot kapnak meg a járások, és mi marad az önkormányzatoknál. A legutóbbi hírek szerint az építésügyi hatósági feladatokat is elveszik az önkormányzattól, és a gödöllői jegyző hatáskörébe delegálják. (Ez lapunk megjelenésének időpontjában még kérdéses, konkrétumot még nem lehet tudni. A szerk.) Folyamatban van az oktatási intézmények államosítása is, januártól az általános iskola és zeneiskola már nem az önkormányzathoz tartozik, csak a fenntartásukért felel majd. A helyi adók jelentős részét az állam elvonja az önkormányzatoktól, valamint csorbul az önkormányzat önálló gazdálkodási joga, hiszen januártól csak állami engedéllyel vehetnek fel hitelt. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy minden olyan kérdésben, amely elkerült az önkormányzattól, az önrendelkezés jegyében ellenőrizni fogják az államot.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző, 2012. november 29-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható).

 

2.) Az Éless-Szín Kft. 2013. I. negyedévi költségvetési igénye

Tormay Lesták Mária, az Oktatási, Sport-és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az Éless-Szín Társulat 2013. évi tervét. Az oktatási bizottság javasolta a 2013. évi első negyedéves tevékenységük 3 millió forinttal való támogatását, melynek eredményeként tavasszal a társulat új darabot mutat be, illetve klubelőadások keretében találkozókat szerveznek a csömöri színházkedvelők és a színészek részvételével. 

A testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

 

3.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása

A képviselők 8 igen szavazattal elfogadták azt az előterjesztést, hogy a művelődési ház alapító okirata plusz szakfeladattal módosuljon.

 

4.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Az alapító okiratot azért kellett módosítani, mert a köznevelési törvény szerinti változásoknak meg kellett feleltetni. Eszerint meg kell különböztetni a két épületet: a Kéknefelejcs Óvoda- és telephely, valamint a Kacsóh Pongrác úti Nefelejcs Óvoda tagintézményt.

A  testület 8 igen szavazattal a módosítást egyhangúlag elfogadta.

 

5.) A Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Változott a törvény a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében, illetve módosult a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosság típusait meghatározó törvény. A változásokat az alapító okiratba is át kell vezetni.

A módosítást a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

6.) A Krammer Teréz Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása

A törvényi változások miatt a zeneiskola elnevezése Krammer Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola elnevezésre változik, amelyet az alapító okiratban módosítani kell.

A képviselő-testület a módosítást 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

7.) A helyi oktatási infrastruktúra kizárólagos települési használatának biztosítása az államosított intézményekben

Fábri István polgármester előterjesztésében kifejtette, hogy az iskolai államosítással összefüggő rendelkezések elvi lehetőséget adnak arra, hogy az iskolai, zeneiskolai eszközök központi döntésre elkerülhessenek más, a tankerülethez tartozó iskolához. A csömöri adófizetők pénzén, sok esetben külön szülői és egyéb támogatói segítséggel megvásárolt taneszközöket meg kell őrizni a falu számára. A képviselő-testület ezért egyhangúlag, 8 igen szavazattal úgy döntött, hogy az értékesebb általános iskolai eszközöket az iskola mellett működő Mátyás Király Alapítvány, a jelentősebb zeneiskolai eszközöket pedig a Krammer Alapítvány tulajdonába adják át azzal a kikötéssel, hogy azokat kizárólag csak a helyi oktatási intézményekben folyó oktató, nevelő munkára lehet felhasználni. 

 

8.) A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Kerékpár Szakosztályának támogatása

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a csömöri sportkörök közül a kerékpár szakosztály egyike az egyik legsikeresebben működő sportkörnek. Az idei olimpián olimpikonnal ajándékozták meg a községet, számos hazai és nemzetközi versenyen értek el első helyezést. A szakosztály a profi egyesületből kivált, így további működésükhöz emelt szintű támogatás szükséges. Működésüket nagyrészt szponzori pénzekből, hozzájárulásokból finanszírozzák, de szükségük van egyéb támogatásra is. A szakosztály működésének biztosítására 4,5 millió forint összeget kellene betervezni a 2013. évi költségvetésbe.

A képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

 

9.) Önkormányzati vagyonbiztosításra beadott árajánlatok alapján biztosító kiválasztása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke és Huszár Barnabás, az Optimum Bróker képviselője ismertették a 2013. évi önkormányzati vagyonbiztosításra beérkezett árajánlatokat. Az ajánlatok közül legkedvezőbbnek a Generali (1,355 millió forint/év) és az AEGON Biztosító (1,258 millió forint/év) ajánlata minősült. A pénzügyi bizottság kérte a két biztosítót, hogy ajánlataikat terjesszék ki a térfigyelő kamerarendszer biztosítására is.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az AEGON Biztosítót választotta ki az önkormányzat vagyontárgyainak 2013. évre szóló biztosításához.

 

10.) Csömör Nagyközség 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítására tett javaslat az október 19-i rendeletmódosítás óta eltelt testületi határozatokba foglalt, költségvetést érintő döntéseket, a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat és az első háromnegyedévi pénzügyi teljesítésből következő kiigazításokat foglalja magában.

A testület a 3/2012. (II.21.) költségvetési rendeletet módosítását 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

11.) 2013. évi helyiségbérleti díjak meghatározása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette azt a bizottsági javaslatot, hogy 2013-ban csak két intézmény bérleti díját módosítsák. Ennek alapján a Petőfi Sándor Művelődési Ház „tükrös” termének és kistárgyalójának bérleti díját 52 forint/m²/hó összegben, a Csömöri Községgondnokság irodájának bérleti díját pedig 31 000 forint/hó összegben határozzák meg. 

A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

12.) Nem lakás céljára szolgáló területek, épületek bérleti díjának meghatározása a 2013. évre vonatkozóan

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet bizottsága javaslatáról. A képviselők 8 igen szavazattal egyhangúlag döntöttek az alábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2013. évi bérleti díjáról. A Kossuth Lajos u. 26/a közterület bérleti díja 572 forint/m², a művelődési ház udvarán található épület díja 848 forint/m², az Ady E. utcai garázs díja 6360 forint/hó, míg a Községgondnokság udvarának és a 1955/13 helyrajzi számú ingatlan bérleti díja 220 forint/m²/hó lesz.

 

13.) Csömör, Középhegy út 4. szám alatti ingatlanból résztulajdon-vásárlás

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzatnak osztatlan közös tulajdona van a Középhegy út 4. szám alatti ingatlanban. Az ingatlanon lévő épület életveszélyessé vált, az egyetlen ott lakó résztulajdonos albérletbe költözött. A résztulajdonos 484/11737 tulajdonhányadára az önkormányzat 500 000 forint összegű vételi ajánlatot tesz. A vásárlás után az ingatlan önkormányzati tulajdonrésze 16,7 % lenne. 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy tárgyaljon a résztulajdonossal az ingatlan megvásárlásáról.

 

14.) Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette bizottsága javaslatát, mely alapján 2013-ra vonatkozóan 6%-os lakbéremelést indítványoznak az önkormányzati bérlakások és szolgálati lakások esetében. 

A képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás mellett a bérleti díj emelését megszavazta.

 

15.) Folyószámla hitelkeret-szerződés meghosszabbítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2012-ben 150 000 000 forint folyószámla hitelkeret állt az önkormányzat rendelkezésére, átmeneti likviditási problémák megoldására. Ezt a Stabilizációs törvény legutóbbi módosítása alapján kormányengedély nélkül csak 2013. június 30-ig lehet meghosszabbítani. A pénzügyi bizottság megvizsgálta a hitelkeret csökkentésének lehetőségét, és megállapította, hogy bár a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent ennek igénybe vétele, de a jogszabályi környezet folyamatos változása, a központi költségvetési támogatás összegének nagyfokú bizonytalansága miatt mégis javasolt a folyószámla-hitelkeret szerződésének változatlan összegű meghosszabbítása 2013. június 30-ig.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

16.) A Családsegítő Közalapítvány támogatási kérelme

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke ismertette Hegyesiné Nagy Ibolya, a Családsegítő Közalapítvány kuratóriumi elnökének kérelmét, hogy az önkormányzat támogassa az idősek és a rászoruló családok karácsonyi megsegítése érdekében a közalapítványt. 

A képviselő-testület  8 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy a Családsegítő Közalapítványt összesen 300 000 forinttal támogatja, melyet a 2012. évi költségvetés szociális kiadások átmeneti segélykeretének és a fejlesztési céltartalék terhére biztosítanak.

 

17.) Ingatlanvásárlási kérelem

Egy csömöri lakos a 3099 és 3100 helyrajzi számú ingatlanok önkormányzati tulajdonrészének megvásárlási szándékával fordult az önkormányzathoz. Az ingatlanok értékét felbecsülték, melynek alapján a önkormányzat tulajdonrésze 1 340 000 forint értéket képvisel. 

A testület 8 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a terület értékesítését.

 

18.) Csömöri-patak meder melletti erdőterület megvásárlása

A Csömöri-patak külterületi részén, a forrás irányában lévő közel négyhektáros területet a tulajdonos felajánlotta megvásárlásra az önkormányzatnak. 

A testület a döntést elhalasztotta azzal, hogy egyúttal meg kell vizsgálni a patak másik oldalán lévő ingatlanterület megszerzésének a lehetőségét is, hisz az éppen a hivatalos turistaútvonal által érintett terület.

 

19.) A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása – egységes pedagógia szakszolgálat megszüntetése

A Társulás egyik fő feladata a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása. A köznevelési alapfeladatok fenntartója 2013. január 1-től az állam lesz, így a Társulás szolgáltatói kötelezettsége a pedagógiai szakszolgálatot illetően 2012. december 31-ig áll fenn. Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az állami fenntartói szerepkört aggályosnak tartja, hiszen az óvodások logopédiai fejlesztését is a szakszolgálat biztosította.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy a  megállapodást 2012. december 31-ével hatályon kívül helyezi és a pedagógia szakszolgálati feladatok ellátását megszünteti.

 

20.) A Ker-Hu Kft.-vel kötött szerződés módosítása

A Ker-Hu Kft.-vel 2008. évben megkötött, és 2010 őszén módosított szerződés szerint a Kft. 190 millió forint támogatást nyújt az önkormányzatnak környezetvédelmi célú fejlesztések  megvalósítására, utólagos elszámolási kötelezettséggel. A támogatást 2012. december 31-ig lehetett felhasználni. 2012. szeptember 30-ig  az önkormányzat 100 145 398 forintot használt fel, a maradék összegre, 89 854 602 forint felhasználására 2013. szeptember 30-ig haladékot kért az önkormányzati vezetés. A szerződés-módosítás kezdeményezésére és annak aláírására 8 igen szavazattal, egyhangú felhatalmazást kapott a polgármester a testülettől.

 

21. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentése

Pásztor Sándor képviselő elmondta, hogy a Relic-Őr Kft. a december 8-i karácsonyi vásáron és bolhapiacon 8–13 óra között térítésmentesen biztosította a forgalomlezárást. 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető beszámolt a testületnek arról, hogy elkészült az Örs vezér téri fedett buszmegálló. Ezen kívül megemlítette még, hogy a Petőfi utcában lévő, működőképes kerekes kutat az önkormányzat a régi stílusjegyei megtartása mellett szeretné felújítani.

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő köszönetét fejezte ki három hivatali munkatársnak, Kovács Jánosnénak, Magát Zsuzsannának és Tamás Lászlónénak, akik egész évben támogatták a bizottság munkáját.

Tihanyi Ferenc képviselő tolmácsolta a testületnek az egyik csömöri lakos, Backó Árpád köszönetnyilvánítását a Széchenyi utcai járdafelújításért.

 

– Zárt ülések –

1.A Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetőjének véglegesítése

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményvezetőjének munkájával elégedett, így kinevezését nem kívánja megszakítani a próbaidő lejártával.

 

2.Csömör, Hortenzia–Bence–Búzavirág utcai útépítési kötelezésekre beérkezett fellebbezések elbírálása

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetése ellen öt lakó adott be fellebbezést, melyeket a képviselő-testület elutasított.

 

3. Közétkeztetési pályázattal kapcsolatos vitarendezési kérelem

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermek- és szociális étkeztetés” közbeszerzési eljárás során a D+M Kft. részéről benyújtott vitarendezési kérelemmel kapcsolatban a következő döntést hozta: Az eljárást lezáró, 2012. november 30-i írásbeli összegzés tartalmát változatlanul fenntartja és megállapítható érvénytelenségi ok hiányában a Sodexo Magyarország Kft. ajánlatát a legkedvezőbb érvényes ajánlatnak fogadja el. A szerződéskötés tervezett időpontját a Kbt. 79. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 2012. december 28-ra módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Miklós Daniella

Megszakítás