Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott üléséről

2014 február 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről.

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a korábban megalkotott szociális önkormányzati rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól megalkotott önkormányzati rendelet képviselő-testületi hatásköröket ruházott át a polgármesterre és Népjóléti Bizottságra. Ez teszi szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, amit a testület egybehangzóan megszavazott.

 

3.) Hyginett Kft. nagyközép nyomású gázelosztó vezetékének kiépítési ügye

Biró Attila alpolgármester előterjesztésében arra kérte a képviselő-testületet, támogassa a Hyginett Kft. ingatlanának ellátását szolgáló nagyközép nyomású gázelosztó vezeték létesítését azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanokon áthaladó nyomvonal tervéhez megadja tulajdonosi hozzájárulását. A testület egybehangzóan támogatta a javaslatot.

 

4.) „Csömör Nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP-7.1/11-2013-0028 számú projekt megvalósításához szükséges cégek kiválasztása

Biró Attila alpolgármester ismertette a pályázat megvalósításához szükséges cégek kiválasztásának menetét és javasolta minden területen / megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése, projectmenedzsment, PR – tájékoztatás és nyilvánosság, tervezés/ a legelőnyösebb ajánlattevő cég megbízását. Az előterjesztő határozati javaslatát a képviselők 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadták.

 

5.) Éless-szín működésének 2014. évi támogatása

A Sport- és Kulturális Bizottság december 10-i ülésén tárgyalta az Éless-Szín 2014. évre vonatkozó költségvetési javaslatát, mely 12 színházi előadásra, ebből két bemutatóra, 5 pódiumszínházi előadásra, 5 színházbarát estre vonatkozik.  Tormay-Lesták Mária képviselő, a bizottság elnöke javasolta a tavalyi évhez hasonlóan 6 millió forint támogatás elkülönítését. A testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett a támogatást megszavazta.

 

6.) Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj csömöri pályázati eredményeiről

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnökének beszámolóját a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi eredményeiről Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette.

 

7.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. év első negyedévi működéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása

Február 1-ével kezdi meg a lakossági hulladékkal kapcsolatos szállítási tevékenységét a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.. Eigler Tamás képviselő a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke a részletes költségvetés február 15-ig történő elfogadásáig kérte a kft. január-február havi működési költségének biztosítását az önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére.  A képviselők 8 igen szavazattal úgy határoztak, hogy a tervezett 2,5 millió forintot biztosítják a kft. számára.

 

8.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi működtetéséhez szükséges szerződéstervezetek megvitatása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felvázolta a szemétszállítási jármű bérlésére érkezett ajánlatokat. A testület 8 igen szavazattal támogatta, hogy az eddig szemétszállítást végző Kupac BT-től bérelje az új szolgáltató a járművet. Ugyanennél a napirendi pontnál elrendelték a lakossági hulladék elszállítására szóló közszolgáltatási szerződés megkötését a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel.

 

9.) Településrendezési eszközök felülvizsgálatához beérkezett lakossági észrevételek

Biró Attila alpolgármester tolmácsolta a Településszerkezeti Tervre és Helyi Építési Szabályzatra érkezett lakossági kéréseket, észrevételeket. A december 16-áig beérkezett öt beadványt egyenként megvitatták és határoztak róla, illetve határozatban rögzítették a 2014. június 30-ai határidőt a szükséges egyeztetések befejezésére.

 

10.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének elfogadása

Biró Attila alpolgármester Helyi Építési Szabályzat és Szabályzati tervének elfogadására irányuló előterjesztését 7 igen 1 nem szavazattal támogatta a testület

 

11.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének elfogadása

Biró Attila alpolgármester indítványozta Csömör Településszerkezeti Tervének elfogadását, melyet a képviselők 7 igen 1 tartózkodás mellett megszavaztak

 

12.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. kérelme marketing asszisztens alkalmazására

Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta a Művelődési Ház igazgatójának és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérését marketing asszisztens alkalmazására. A testület 7 igen 1 tartózkodás mellett megszavazta 1 fő részmunkaidős /4 órás/ marketing asszisztensi státusz biztosítását a Petőfi Sándor Művelődési Ház részére és 1 fő részmunkaidős marketing asszisztens álláshely létrehozását a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. részére.

 

13.) Mátyás Király Általános Iskola felújítása, I. ütem-nyílászáró cserék

Fábri István polgármester előterjesztésében elmondta, hogy az oktatási intézmények folyamatos korszerűsítése kiemelt helyen szerepel a Közösségi tér- és közterület-fejlesztési programban. Ezt szem előtt tartva szorgalmazta a nyílászárók cseréjének mielőbbi megkezdését. A képviselők 8 igen szavazattal úgy határoztak, hogy bruttó 3,5 millió forintot különítenek el a 2014. évi költségvetés terhére az iskola nyílászáróinak korszerűsítésére.

 

14.)Petőfi Sándor utca felújítási munkálataira költségkeret meghatározása és árajánlatok bekérése

Fábri István polgármester ismertette véleményét, miszerint folytatni kell a település főút-hálózatának felújítását, első lépésként a két főutat összekötő és településképi szempontból is kiemelkedő jelentőségű Petőfi Sándor utca felújításával. A képviselők 8 igen szavazattal egybehangzóan megszavazták a Petőfi Sándor utca Szabadság út és Jókai utca közé eső szakaszának felújítására szánt összeg elkülönítését.

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnöke, Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertetője után a 2013. évi költségvetési rendeletének módosításának elfogadására kérte a képviselő-testületet. A rendeletmódosítást 8 igen szavazattal egybehangzóan elfogadták.

 

16.) Helyiség-bérleti díjak meghatározása 2014. évre vonatkozóan

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke előterjesztése a 2014. évi helyiség-bérleti díjak meghatározására vonatkozott. A képviselők egybehangzóan úgy határoztak, hogy az önkormányzat és intézményei helyiségeinek bérleti díjait 2014. évre vonatkozóan nem emelik meg, hanem helybenhagyják a jelenleg érvényes díjakat.

 

17.) Nem lakás céljára szolgáló bérleti díjak meghatározása 2014. évre vonatkozóan

A képviselő testület megvitatta Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozó Bizottság elnökének határozati javaslatát a nem lakás céljára szolgáló bérleti díjak meghatározásáról a 2014. évre vonatkozóan, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.

 

18.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 27/2010. (XII.17.) számú, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletének módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke javasolta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 27/2010 (XII.17.) rendelet módosítását a melléklet szerint. A testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal támogatta.

 

19.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletek módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kezdeményezte a rendelet módosításának elfogadását. A testület egybehangzóan elfogadta a módosítást a képviselő által csatolt melléklet szerint.

 

20.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke előterjesztésében a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását szorgalmazta. A javasolt rendeletet a képviselők egybehangzóan támogatták.

 

21.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökének előterjesztését Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendeletmódosításra az új állattartási rendelet hatályba lépése miatt van szükség. A tárgyalt rendelet alkalmas arra, hogy hogy a helyi állattartási rendelet megsértői ellen fellépjen.  Valójában nem módosításra, hanem új jogszabályok kiegészítésére van szükség. Az előterjesztést 7 igen, 1 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták.

 

22.) Szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető felvázolta az új rendelet megalkotásához szükséges lényeges pontokat és Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke az új rendelet elfogadását kérte a képviselőktől. A rendelettervezetet a Népjóléti Bizottság előzetes ülésén tárgyalta és egybehangzóan támogatta. A testület 8 igen szavazattal szintén támogatta az új rendelet megalkotását.

 

23.) Gyermekvédelmi rendelet módosítása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 22/2010. (XII.10.) önkormányzati rendeletének módosítását javasolta.  Az javaslatot 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a testület elfogadta.

 

Megszakítás