Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott üléséről

2013 február 28. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését. 

1.) Tájékoztató
az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók –
Települési krónika
 
menüpontjában olvasható).

 

2.)
Pályázati hozzájárulás a Szlovák Ház fejlesztéséhez

Fábri István polgármester tájékoztatta a
testületet arról, hogy pályázati lehetőség adódott a Szlovák Ház önkormányzati
tulajdonú épületének felújítására és bővítésére. A pályázatot Szlovákia
hivatalos intézménye, a külhoni szlovákok hivatala írta ki. A támogatás
elnyerése esetén kb. 200 négyzetméterrel lehetne bővíteni és felújítani a
Gorkij fasori épületet. A pályázat feltétele, hogy az önkormányzatnak hozzá
kell járulnia ahhoz, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat még 10
évig használhassa az épületet, ahol már 2006 óta példaértékű hagyományőrző
tevékenységet folytatnak, és számos kültéri rendezvényt szerveznek. A bővítéssel
az épületben lehetne elhelyezni a Báló Lipót Kulturális Egyesület falumúzeumi
kiállítását, amit tavaly nyáron a tetőszerkezet beszakadása miatt kellett
bezárni.

A
képviselő-testület  8 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

 

3.) A Szociális Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetői álláshelyére pályázók meghallgatása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetőjének kinevezése március 31-én lejár, ezért pályázatot írtak ki
az álláshely betöltésére. Kovács Jánosné
igazgatási osztályvezető elmondta, 3 pályázat érkezett be, ebből kettőt formai
hibák miatt ki kellett zárni. Fábri
István
polgármester Hegyesiné Nagy
Ibolya
pályázó meghallgatását követően elmondta, fontosnak tartja, hogy az
intézmény működését szélesebb körben ismerje meg a település. Szükségesnek
tartja az aktív szociálpolitika felé történő irányváltást: nagyobb teret kell
adni a prevenciónak és segíteni az érintetteket, hogy saját lábukra állva
tudjanak kilábalni nehéz helyzetükből.

A
képviselők zárt ülésen döntöttek az intézményvezető kinevezéséről. Hegyesiné Nagy Ibolyát 5 évre, 2018-ig
nevezték ki a Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójává.

 

4.) A Petőfi Sándor Művelődési
Ház érdekeltségnövelő pályázatához önrész biztosítása

Szeltner László, a művelődési ház igazgatója
kérelmezte az önkormányzattól hangtechnikai és eszközbeszerzési állami
pályázaton való induláshoz az önrész biztosítását. A művelődési ház
költségvetésében az önrész összege rendelkezésre áll, de pályázati feltétel az
önkormányzati hozzájárulási nyilatkozat.

A
testület 8 igen szavazattal határozatot hozott az önrész biztosításának
szándékáról.

 

5.) Az Éless-Szín 2013. évre
vonatkozó támogatása

 Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság
elnökhelyettese elmondta, a testület 2012 őszétől az Éless-Szín Társulat
támogatásával visszahozta a színjátszást Csömörre, üde folttal gazdagítva a
település kulturális életét. Dr. Éless
Béla
ügyvezető 2013-ra vonatkozóan 10 színházi előadásra – ebből kettő
bemutató -, valamint 5 klubelőadásra tett javaslatot.

A
képviselők 6 igen, 2 tartózkodás mellett 3 millió forintot szavaztak meg a
társulat támogatására.

 

6.) Javaslat Csömör települést
bemutató kiadvány megalkotására

Fábri István polgármester vázolta azt a
hiányosságot, hogy nem létezik a nagyközségről egy olyan kiadvány, amely
tartalmilag és megjelenését tekintve is megfelelő részletességgel, igényesen
mutatja be a település különböző értékeit, illetve hasznos és teljes körű
információt nyújt Csömörről. Több külső és belső kommunikációs munkatárssal,
szakértőkkel való egyeztetést követően megszületett egy Csömörről szóló könyv
kiforrott elképzelése. A kiadvány írása, szerkesztése ebben az évben
elkezdődne, és jövőre jelenne meg.

A
testület 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a településnépszerűsítő könyv
elkészültét, és 800 ezer forintot különített el a 2013-as költségvetésből
szerzői díjakra.

 

7.) Stratégiai zajtérkép
készítése

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
hogy a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről hozott kormányrendelet
szerint az önkormányzatoknak stratégiai zajtérképet kell készíteniük. A
zajtérkép segítségével kidolgozhatók a zajcsökkentési intézkedések, így
csökkentve a lakosság terhelését. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2007-ben
jóváhagyott egy zajtérképet, de ezt a kormányrendelet szerint 5 éveként felül
kell vizsgálni, ezért javasolja úgy zajtérkép elkészíttetését.

A
képviselők 8 igen szavazattal hozzájárultak a zajtérkép elkészíttetéséhez.

 

8.) Szemétszállítási rendelet
módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta,
hogy tavaly év végén változott a hulladéktörvény, mely értelmében 2013-ban a
szemétszállítási díjat legfeljebb 4,2%-kal lehet megemelni. A szemétszállítási
közszolgáltatást végző Kupac Bt. szerződése szerint 8%-os díjemelést
alkalmazhatna, de erre a törvény már nem ad lehetőséget. A törvényváltozás
miatt a helyi hulladéklerakó KER-HU Kft. már nem minősül közszolgáltatónak,
ezért koncessziós szerződése értelmében megteheti, hogy az infláció mértékével,
5,2%-kal emelje a díjait, valamint az új adó miatt 3 000 Ft/tonna lerakási
illetékkel. Az új adónem bevezetése 8 millió forint többletkiadást jelent az
önkormányzatnak.

A
testület 8 igen szavazattal elfogadta a szemétszállításra vonatkozó 4,2%-os
díjemelést.

 

9.) A Kacsóh Pongrác úti óvoda
nyílászáróinak cseréje

Kósa István képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozási Bizottság elnökhelyettese javaslatot tett a Kacsóh Pongrác úti
óvoda nyílászáróinak cseréjére. Az épület ablakai elavultak, korszerűtlenek,
költséghatékonysági és energiatakarékossági szempontból nem megfelelőek. A
gyermekek számára a nyílászáró cseréje nélkül nem lehetne megfelelő környezetet
biztosítani. Antal Réka, a szülői
testület tagja kérte a képviselőket, hogy döntésüknél vegyék figyelembe azt,
hogy a gyermek immunrendszere még fejletlenebb, az állandó huzat és a hideg
miatt komfortérzetük nem biztosított.

A
képviselők 6 igen, 2 tartózkodás mellett döntöttek a nyílászárók cseréjéről.

 

10.) A Krammer Band működésének
2013. évi támogatása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, hogy kérdéses, hogy az állam a
Krammer Band további működtetésének költségeit vállalná. A zeneiskola
igazgatója kérte az önkormányzat anyagi támogatását a Krammer Band működési
költségeinek fedezésére, valamint a Fúvószenekar utazási költségeihez való
hozzájárulást a külföldi fesztiválokon való részvételhez.

A
képviselők 8 igen szavazattal 1 420 000 Ft-ot biztosítottak a Krammer
Band működési költségeire, valamint 
150 000 forinttal hozzájárultak a Fúvószenekar utazási
költségeihez.

 

11.) A 2012. évi költségvetésről
szóló rendelet módosítása

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozási Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a
rendelet módosítására azért van szükség, hogy a tényszámokat a költségvetéshez
igazítsák.

A
testület 8 igen szavazattal támogatta a rendelet módosítását.

 

12.) Csömör Nagyközség
Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Fábri István polgármester elmondta, hogy a
2013. évi költségvetésben jelentős adóbevételektől esik el az önkormányzat, az
intézmények állami támogatása pedig változó: az óvoda központi támogatásai
közelítenek a 100%-os állami támogatottság felé; idén először közművelődési,
könyvtári feladatokra is ad az állam támogatást. A többi intézmény esetében a
kapott támogatás meg sem közelíti a működtetési kiadásokat. Az önkormányzatnak
2013-tól van lehetősége fejlesztésekre, amit önerőből és pályázati forrásból
fog finanszírozni. A 1,5-2 éves településfejlesztési tervben az egyes
településrészek, a közlekedés és közbiztonság, valamint az intézmények
fejlesztése kerül fókuszba.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, stabil és óvatosságra törekvő a
költségvetési rendelet, de vannak bizonytalansági tényezői, ami az iparűzési
adó behajthatóságából és a csökkenő cégbevételekből ered. Az önkormányzat
2013-ban hitel felvételét továbbra sem tervezi.

A
képviselő-testület a bizottsági javaslatok után 8 igen szavazattal elfogadta az
önkormányzat 2013. évi költségvetését.

 

13.) „Az év pedagógusa" cím
adományozásáról szóló rendelet módosítása

Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport-
és Kulturális Bizottság elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság javasolja
„Az év pedagógusa" cím adományozásával kapcsolatban egy anonim szavazatok
leadását biztosító urna beemelését a rendeletbe, mint jelöltállítási
lehetőséget. Jelenleg az intézményvezetők, a nevelőtestületek, a szülői
szervezetek, a diákönkormányzat és az oktatási bizottság tehetnek javaslatot az
év pedagógusa személyére.

A
testület 8 igen szavazattal támogatta a rendelet módosítását.

 

14.) Javaslat a díszpolgári cím,
valamint a Csömör Községért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló
rendelet módosítására

Eigler Tamás képviselő, az Oktatási, Sport- és
Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzat
rendeletben fogadta el, hogy milyen feltételek mellett adható ki a díszpolgári
cím, valamint a Csömör Községért emlékérem kitüntetés. Az elismerésekkel járó
pénzjutalom jelenleg differenciált. A bizottság véleménye szerint mindkét
elismerés egyenlő súlyú, így javasolják a kitüntetésekhez azonos összegű,
200 000 Ft-os pénzjutalmat adjon az önkormányzat. Dr. Szarka Zsuzsanna javasolta az összeg 300 000 Ft-ra
emelését, míg Fábri István polgármester 250 000 Ft-ra tett javaslatot.

A
képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett 250 000 Ft-ban állapították meg a
kitüntetésekhez járó pénzjutalmat.

 

15.) Javaslat Csömör Nagyközség
országgyűlési választási körzetbesorolásának módosítására

Fábri István polgármester elmondta, hogy az
elmúlt két évben a Magyar Országgyűlés jelentős választójogi reformot hajtott
végre, melynek részeként csökkent az egyéni országgyűlési körzetek száma, és az
új körzeti beosztás szerint Csömört a Dunakeszi központú választási körzethez
sorolták.

A
döntés értelmetlen, hiszen településünket több évszázados története a gödöllői
térséggel köti össze. Az önkormányzatnak kezdeményeznie kell a
körzetátsorolást, de az csak a következő (a 2014-esen még nem) választásokkor
léphet érvénybe.

A
testület 8 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

 

16.) Egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
ismertette, hogy 2012-től megszűnt az önkormányzatok szabálysértési tényállást
megállapító hatásköre, illetve a jegyző szabálysértési hatósági jogköre is. Az
Alkotmánybíróság azonban felhatalmazást adott a helyi önkormányzatoknak, hogy
rendeletben meghatározhassanak tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokat, s e magatartások elkövetőivel szemben szankciókat
alkalmazhatnak.

A
képviselő-testület 8 igen szavazattal hozzájárult a rendelet megalkotásához.

 

17.) A Pest megyei Flór Ferenc
Kórház Újszülött-Csecsemő- és Gyermekosztályának támogatása

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottsághoz egyesületi támogatási kérelem érkezett be,
mely azt a célt szolgálja, hogy a kistarcsai kórház újszülött osztályának részére
újraélesztő készüléket vásároljanak és azt átadják az intézménynek.

A
képviselők 100 000 forint támogatás szavaztak meg az újraélesztő készülék
megvásárlásához.

 

18.) Csömör Nagyközség
Önkormányzatának adósságkonszolidációs eljárásban való részvétele

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette,
hogy a hitelátvállalás megállapodásának aláírásához a testület előzetes
nyilatkozata kell határozati formában arról, hogy részt kíván venni az
adósságrendezési folyamatban, és hogy az önkormányzat nem áll adósságrendezési
eljárás alatt.

A
képviselők  8 igen szavazattal
hozzájárultak a nyilatkozattételhez.

 

19.) Csömör Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
tájékoztatta a testületet arról, hogy az új önkormányzati törvény változása
miatt az önkormányzat SZMSZ-ét és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
módosítani kell a törvényben meghatározott kritériumok szerint.

A
képviselők 8 igen szavazattal hozzájárultak a módosítások bejegyzéséhez.

 

20.) Csömör Nagyközség
Önkormányzata vagyonrendeletének módosítása

Dr. Katona Péter jegyző javasolta az önkormányzat
vagyonrendeletének törvényes keretek által megengedett módosítását a
rugalmasabb ügyintézési lehetőségek miatt.

A
testület 7 igen szavazattal elfogadta a módosítást.

 

21.) Képviselők, hivatali vezetők
közérdekű bejelentései

Fábri István tájékoztatást adott a
képviselőknek arról, hogy az óvodabővítéssel kapcsolatos szülői
munkaközösséggel való megbeszélésen felmerült egyes gyerekek magánóvodai
elhelyezése a férőhely-hiány miatt, amelynek költsége az önkormányzatot
terhelné.

Biró Attila elmondta, hogy az önkormányzat
tulajdonában Gödöllőn lévő 5 hektár területű erdőt gázvezeték miatt szolgalmi
joggal terhelnék.

Boross Jenő képviselő beszámolt arról, hogy
kóstoló bizottság alakult az új közétkeztetési szolgáltató minőségi
ellenőrzésére. A bizottságban az óvoda, iskola, a szülői munkaközösségek és az
önkormányzat képviselői vesznek részt, kiegészülve dietetikus szakértővel. A
többszöri, bejelentkezés nélküli ellenőrzéseken minden alkalommal megfelelő
volt az étel minősége és mennyisége, ízletes és elegendő mennyiségű ételt
szolgálnak fel. A képviselő problémaként említette, hogy az iskolában nagyon
lerövidült a gyerekek étkezési ideje.

 

– Zárt ülés –

1.)  A Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálása

A
képviselő-testület döntött arról, hogy 5 év időtartamra Hegyesiné Nagy Ibolyát
nevezi ki a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének.

Megszakítás