Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én megtartott üléséről

2013 február 28. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.)
Himnusz – az év első képviselő-testületi ülésének alkalmából

A képviselők a
Himnusz eléneklésével nyitották meg az év első testületi ülését.

 

2.) Tájékoztató
az elmúlt időszak fontosabb önkormányzati eseményeiről és intézkedéseiről

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi
ülés óta eltelt időszak fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati
intézkedéseiről. 

(A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók –
Települési krónika
 menüpontjában olvasható).

 

3.)
Rendelettervezet a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
elmondta, hogy a szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni, mértékét a
törvény határozza meg, de erről önkormányzati rendeletet kell megalkotni. A
személyi díjakat a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője egyénre
szabottan határozza meg, de ennek összege nem haladhatja meg a térítési díj
összegét. A szociális étkeztetést biztosító új szolgáltató jóval kedvezőbb árakon
biztosítja az étkeztetést, ennek megfelelően a személyi díjak csökkenthetők.

A képviselők 9 igen
szavazattal elfogadták a rendelettervezetet.

 

4.) Rendelettervezet a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
beszámolt arról, hogy a gyermekétkeztetést biztosító Sodexo Magyarország Kft.
által megállapított nyersanyagköltség egy főre jutó összege kedvezőbb, mint a
Junior Vendéglátó Zrt. által 2012-ben szolgáltatott nyersanyagköltség, ezért az
igénybevevők részére az óvoda esetében 23 %-kal, az iskola esetében pedig több
mint 30%-kal kedvezőbb térítési díjakat lehet meghatározni.

A testület 9 igen szavazattal elfogadta a
térítési díjak csökkentését.

 

5.) A Gödöllői Járási Hivatal vezetőjének
bemutatkozása

A
Gödöllői Járási Hivatal vezetője, dr.
Urbanics Gábor
a térség települései közül a csömöri képviselőknek
mutatkozott be először. A hivatalvezető elmondta, a járási rendszer, illetve az
ügyfélfogadás január 2-ától működik, de még személyi, ingatlan, tárgyi és
jogszabályi nehézségekkel küzdenek. Ezeket próbálják úgy kezelni, hogy az
ügyfelek semmit ne érezzenek meg ebből. A közigazgatásban az ügyfélszolgálat
prioritást élvez, a hivatalvezető célja az, hogy az ügyfelek a lehető legrugalmasabb
ügyintézésben részesüljenek a járási rendszerben. Mindkét fél, a járási
hivatalvezető, valamint dr. Katona Péter jegyző is kiemelte, hogy a két hivatal jó
munkakapcsolatot tudott kialakítani.

 

6.) A Relic-Őr Kft. felajánlása
jelzőrendszeres szolgáltatásra

Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke elmondta, hogy a Relic-Őr Kft. jelzőrendszeres segítségnyújtás szolgáltatás
településen való kiépítésére 50 db ehhez szükséges készüléket ajánl fel az
önkormányzatnak rászorultság szerinti szétosztásra. A bizottság nem tud éves
szinten 1 680 000 Ft-ot biztosítani a készülékek havi díjára, így
azok átvételét nem támogatják. Pásztor
Sándor
, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet
arra, hogy félreértés történhetett, mert a cég felajánlásában nem szerepel az,
hogy a havi díjat az önkormányzatnak kellene átvállalnia. Fábri István polgármester javasolta az ügy felülvizsgálatát.

 

7-8-9-10.) Csömör Nagyközség
Önkormányzatának 2013. évi költségvetési tervezete

Az
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez

A
Népjóléti Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez

Az
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata a 2013. évi költségvetéshez

A
képviselő-testület a napirendi pontokat együttesen tárgyalta.

A
képviselők elfogadták a 2013. évi költségvetés főbb számait, a részletekről és
a végleges költségvetésről februárban döntenek majd. Csömör 1,5 milliárd
forinttal gazdálkodhat: az állam teljes egészében elvonja az SZJA-bevételeket,
a gépjárműadó-bevételből pedig 60%-ot. Az állami támogatás 194 millióval
kevesebb lesz a tavalyi évhez képest. Összesen 239 millióval csökken az állami
normatíva, igaz, az iskolák államosítása miatt a kiadási oldal is kevesebb lesz
200 millió forinttal. Eigler Tamás, a
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, az elmúlt két
évben sikerült a költségvetést egyensúlyba hozni, ennek köszönhetően 2013-ban
először nyílik lehetőség arra, hogy hitel felvétele (likviditási, rulírozó
hitel) nélkül működtessék az önkormányzatot.

A
képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2013. évi
költségvetés fő számait.

 

11.) Kérelem a Kati
Zöldség-Gyümölcs bolt bérleti díjával kapcsolatban

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozási Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kossuth
utcában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlője váratlanul elhunyt, férje
pedig az ott működtetett zöldség-gyümölcs bolt bezárására kényszerült, ezért
kérelmezte a bérleti díj fizetésének szüneteltetését.

A
képviselők 6 igen, 1 tartózkodás mellett engedélyezték a bérleti díj
fizetésének szüneteltetését.

 

12.) 103/2012. (VII.5.) Kt.
határozattal kapcsolatos kérelem, Ady Endre utcai lakás nyílászáró csere

Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző
és Vállalkozási Bizottság elnöke elmondta, az Ady Endre utcai önkormányzati
bérlakás bérlője korábban kérelmet adott be, hogy a nyílászárók cseréjének
összegéhez az önkormányzat járuljon hozzá. Akkor a csere összegének 50%-ának
átvállalásához hozzájárult a testület úgy, hogy a bérlő azt lelakhatja. A bérlő
újabb kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mert plusz költségei merültek fel
és ezek teljes kifizetését kérte.

A
képviselő-testület a kérelmet 6 igen, 1 tartózkodás mellett elutasította.

 

13.) Csömör Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása az önkormányzat
tulajdonában lévő hirdetési felületek, ajándéktárgyak, kiadványok árainak
meghatározására

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy korábban
a testület úgy döntött, hogy a Csömör Nagyközség jelképeit, logóját tartalmazó
kereskedelmi termékek, ezen felül a kiadványok és hirdetési felületek
ármegállapítási hatáskörét a pénzügyi bizottságra ruházza át. Ezen termékek
árának megállapítása azonban több esetben nagyobb időbeli rugalmasságot
igényel, mint amit a havonkénti bizottsági üléssel el lehet érni, így javasolt
az értékesítési feltételek és ármegállapítás jogkörének a polgármesterre való
átruházása úgy, hogy beszámolási kötelezettsége lesz a Pénzügyi, Ellenőrző és
Vállalkozási Bizottság felé.

A
képviselők az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatták.

 

14.) Konyhai álláshelyek
megszüntetése

Fábri István polgármester elmondta, hogy
januártól új szolgáltatóval kötött közétkeztetési szerződést az önkormányzat,
aki az iskolában nem főzőkonyhát, hanem tálalókonyhát üzemeltet. Az 5 álláshelyből
2,5-et átvett a Sodexo Magyarország Kft., fél álláshelyet pedig az iskolában a
portaszolgálat feladatainak kisegítésére hoztak létre. Két dolgozó álláshelyét
azonban meg kell szüntetni. Boross Jenő képviselő
javasolta, hogy ha a többi intézményben státuszbővítés lesz, akkor az álláshely
ellátására vonatkozó megfelelés esetén vegyék számításba a két dolgozót.

A
testület 7 igen szavazattal megszüntette a két álláshelyet.

 

15.) Óvodabővítéshez
közbeszerzési szakértő kiválasztása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt
arról, hogy az óvodabővítés közbeszerzési eljárásának lefolytatására
közbeszerzési szakértőt kell kiválasztani. A feladatok ellátására három árajánlat
érkezett be.

A
képviselők 7 igen szavazattal a Procura Consulting Kft.-t választották ki.

 

16.) Laki utcai óvoda bővítéséhez
projektmenedzsmenti feladatokat végző cég kiválasztása

Biró Attila alpolgármester elmondta, hogy a
Laki utcai óvodabővítés projektmenedzsmenti feladatainak ellátására három
cégtől kértek be árajánlatot.

A
testület 7 igen szavazattal az Econoserve Pályázati Kft.-t bízta meg a
feladattal.

 

17.) Hozzájárulás a 3-as számú
bekötőút építéséhez

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy
korábban a testület úgy döntött, hogy a Laki sarki kereszteződésbe körforgalmat
épít, illetve a 444. helyrajzi számú területre buszfordulót épít. A mostani
határozattal a testület hozzájárulna ahhoz, hogy a munkák elkezdődhessenek.

A
képviselők 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták az előterjesztést.

 

18.) Csömör-M0-s 65. km
szelvényben létesíteni kívánt komplex pihenőhely kapcsán szükséges TSZT
elfogadása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta,
hogy a pihenőhely engedélyezési terveinek építésjogi feltételeihez szükség van
a Településszerkezeti Terv módosítására.

A
testület 7 igen szavazattal módosította a településszerkezeti tervet.

 

19.) Csömör-M0-s 65. km
szelvényben létesíteni kívánt komplex pihenőhely kapcsán szükséges HÉSZ és SZT
elfogadása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető elmondta,
hogy a pihenőhely engedélyezési terveinek építésjogi feltételeihez szükség van
a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítására, de azért kell
külön szavazni ezekről, mert ezek módosításához rendelet szükséges.

A
testület 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

 

20.) A „Legszebb virágos utca"
kitüntetésről szóló rendelet megalkotása, korábbi rendeletek hatályon kívül
helyezése

Pásztor Sándor képviselő, az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy két, a
falu szépítéséről szóló, az előző önkormányzat által megalkotott rendeletet
felülvizsgálta a bizottság. A két rendelet ugyanazt a célt szolgálja, ezért A
falu szépítéséért és A legszebb virágos utca kitüntetést javasolják összevonni,
hogy emeljék az elismerés rangját. Ehhez az egyik rendeletet hatályon kívül
kell helyezni, a másikat pedig újraszabályozni.

A
képviselők 7 igen szavazattal támogatták a javaslatot.

 

21.) Változások átvezetése a
Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és a Csömöri Sport Kft.
cégiratain

Fábri István polgármester elmondta, hogy a
cégtörvény módosítása miatt szükséges a két sport kft. cégirataiba a tagok és a
vezető tisztségviselőinek adatait bejelenteni.

A
testület 7 igen szavazattal hozzájárult a cégiratok módosításához.

 

22.) Az általános iskola és a
sportcsarnok energetikai korszerűsítésére pályázati önrész biztosítása

Biró Attila alpolgármester beszámolt arról,
hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Mátyás Király Általános Iskola és a
Csömöri Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítésére. A tervezett
beruházás összköltsége 400 millió forint, ebből az önerő összege 60 millió
forint. Az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatás
elnyerése esetén a szükséges önerőt biztosítja.

A
képviselők 7 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárultak az önerő
költségvetésben való elkülönítésére.

 

23.) KEOP közvilágítási energiatakarékossági
pályázathoz szándéknyilatkozat

Dr. Katona Péter elmondta, hogy lehetőség van egy
energiatakarékossági pályázaton indulni, melyen 100 millió forint támogatást lehet
elnyerni a közvilágítás LED-es technológiára való átállításához. Eigler Tamás képviselő, a Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke szerint a LED-technológia kb. 5-6
évig működik, utána cserélni kellene az izzókat, ismét 100 millió forintért, és
ezt az összeget a működés alatt nem lehet megtakarítani.

A
testület 6 nem, 1 tartózkodás mellett elutasították az előterjesztést.

 

24.)
Átvezetési kérelem dr. Szarka Zsuzsanna és Társa cégiratain

Dr. Szarka Zsuzsanna elmondta, hogy 1995-ben cége
szerződést kötött az önkormányzattal az orvosi rendelő használatára, amit
telephelyként használ. A cégtörvény módosítása miatt az adatokat át kell
vezetni a cégpapírokra.

A
képviselők 6 igen, 1 tartózkodás mellett hozzájárultak az orvosi rendelő
telephelyként való feltüntetéséhez.

 

25.) Képviselők, hivatali vezetők
közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester elmondta, hogy
lehetőség adódott egy pályázaton való induláshoz, mellyel a Szlovák Ház
felújítására és fejlesztésére kapnának támogatást. Az önkormányzatnak, mint az
épület tulajdonosának nyilatkozatot kell tennie, hogy a támogatás elnyerése
esetén a szlovák csoportok 10 évig használhatják az épületet.

Biró Attila felhívta a figyelmet arra, hogy
a 3-as számú bekötőút kezelésére a Községgondnokság nincs felkészülve.
Javasolta a Közútkezelő kezelésébe átadni az utat. Az alpolgármester
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy tavasszal elkezdődik a Kálvária-erdő
lékes felújítása. A kivágott fák helyett hárs és juharfákat telepítenek.
Ugyanilyen módszerrel ősszel a Szedervölgyi-erdőt kezdik felújítani, ott
akáccal telepítik vissza az erdőt.

 

– Zárt ülés –

1.)  A Csömöri út közbeszerzési eljárása eredményének
megállapítása

Öt
pályázó közül a vezetője révén csömöri kötődésű, isaszegi telephelyű Scorpio
Trans Kft. lett a közbeszerzési pályázat nyertese.

Megszakítás