Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én megtartott üléséről

2013 április 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 7 fővel tartotta meg ülését.

1.)
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és
önkormányzati intézkedéseiről                       

Fábri István polgármester beszámolt az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak
fontosabb települési eseményeiről, önkormányzati intézkedéseiről. (A
beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlap Polgármesteri beszámolók
menüpont alatt olvasható).

                       

2.)
Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról             

Farkas Imre, a Gödöllői Rendőrkapitányság rendőrezredese beszámolt
a rendőrkapitányság 2012-ben végzett munkájáról. Csömörön tavaly 299
bűncselekmény történt, ebből 169 az Auchan területén, amelyek közül a legtöbbet
a közrend és a személyi javak ellen követtek el. Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy hasznos volna, ha a polgárőrség munkáját
szakmai továbbképzések keretében segítenék.
Boross Jenő,
a Népjóléti Bizottság elnökhelyettese azt kérte, hogy azokban
a gyermekvédelmi ügyekben, amelyekben a Szociális Alapszolgáltató Központ kéri
a rendőrség segítségét, az intézmény kapjon visszajelzést az ügyek kimenetelét
illetően.

A képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

                                    

3.)
A Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai asszisztense bérének átvállalása és

Az
általános iskola, a zeneiskola költségeinek átvállalása és a csömöri gyerekek
állami oktatásának, nevelésének a települési közösség által történő ellenőrzése

Fábri István polgármester elmondta, hogy az
oktatási intézmények államosítása során kialakult teljes bizonytalanság,
szervezetlenség, kapkodás, nem csak itt helyben, hanem az egész országban
jellemző. A csömöri intézmények első szomorú tapasztalatai: kevesebb a juttatás
a csömöri tanároknak, több szülői kedvezmény veszélybe került, a helyi
iskolások plusz képzései megkérdőjeleződtek, elmaradt az iskolatej.

A
képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

a.)
A képviselő-testület a Mátyás Király Általános iskola részére 2013. április
1-jétől 2013. június 15-ig biztosítja a részmunkaidős pedagógiai asszisztens
megbízási díját.

b.)
A képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy tételesen vizsgálja
felül a helyi általános iskola és zeneiskola fenntartása, ill. működtetése
kapcsán felmerülő költségeket, és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek a
költségek finanszírozásának megosztására.

c.)
Csömör Nagyközség Önkormányzata kezdeményezte
a Mátyás Király Általános Iskolában intézményi tanács létrehozását, és megbízta
a polgármestert a miniszteri rendeletben foglalt szereplők megkeresésével.

(A témáról bővebben
lapunk márciusi számában olvashattak, a cikk ‒ Iskolaállamosítás: egyelőre
mindenki rosszul jár ‒ megtalálható a www. csomor.hu weboldalon is.)

 

4.)
A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Mátyás Sándor, a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány elnöke és  Fábián
Pál
titkár ismertette az alapítvány szorult anyagi helyzetét, amely  a Kommunizmus áldozatai  emlékmű készítésére felvett svájci frank
alapú banki hitel mára többszörösére nőtt törlesztőrészlete miatt alakult ki. Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság
elnöke, az előterjesztésben eredetileg feltüntetett 500 ezer Ft helyett még további
1 millió Ft támogatásra tett javaslatot.

A testület 4 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta a
javaslatot.

 

5.)
Sinka István kopjafa helyreállítása és emléktáblák kihelyezése          

2004-ben a Csömöri Polgári Liga a Csömörön is élt
neves népi író, Sinka István
tiszteletére kopjafát állított a Polgármesteri Hivatal előtti parkban. A
kopjafa mára rossz állapotba került, szükségessé vált a felújítása. Fábri István polgármestert javasolta,
hogy kopjafa felújítási költségeit az önkormányzat finanszírozza.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag
megszavazta a kopjafa felújítását, valamint két emléktábla elhelyezését is, a
munkálatokra 250 000 Ft-ot biztosítva.

 

6.)
Személyi változások a Polgármesteri Hivatalban                                

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a járási
hivatal létrehozásával három kolléga ugyan helyben maradt, de már a járáshoz
tartozva látják el feladataikat. A korábbi műszaki osztálytól is elkerült egy munkatárs,
aki a gödöllői jegyző vezetése alatt, de helyben intézi az építéshatósági
ügyeket, illetve egy hivatali dolgozó nyugdíjba vonult.  Fábri
István
polgármester elmondta, hogy a hivatalnak egy szabad státusza van,
amelyre pályázat útján beruházási ügyintézőt vesznek fel. A testületnek két új
kolléga mutatkozott be: Fabók Katalin,
aki korábban szakmai gyakorlatát töltötte a hivatalnál, januártól pedig megbízási
szerződéssel segíti a kommunikációs vezető munkáját, és Vadász László, aki egy nyugdíjba  vonult kolléga ipari, kereskedelmi,
birtokvédelmi, valamint állat- és növényvédelmi szakfeladatait vette át.

 

7.)
Lakossági kérelem pótkisajátításra a Rét utcai (3-as számú) bekötőút építése
kapcsán

A 3-as számú bekötőút mellé tervezett mezőgazdasági földút
kialakítása a kereszteződésekben ki nem sajátított területeket is érint.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
döntött arról,  hogy az érintett
területek tulajdonosainak kérésére elvégezteti a területek kimérését.                               

A
következő napirendi ponttól a testület 6 fővel folytatta ülését.

 

8.)
Isaszegi Honvédszobor helyreállításának támogatása             

A
Gödöllői Kistérségben, Isaszegen található az 1848‒49-es forradalom és
szabadságharc egyik leghíresebb ütközetének emlékszobra. A mintegy 110 éves emlékmű
jelentős felújításra szorul. A teljes rekonstrukció közel 6 millió forintba
kerül, finanszírozására közadakozás-gyűjtési akciót indított az isaszegi
önkormányzat. Fábri István
polgármester elmondta, a szobor rekonstrukciója nem csak a szűken vett kistérség,
hanem az egész ország érdeke.

A
képviselő-testület 6 igen szavazattal 100 ezer Ft hozzájárulást szavazott  meg a szobor felújításának munkálataihoz.

 

9.)
Javaslat a közbiztonsági járőrszolgálatra vonatkozó szerződés
meghosszabbítására

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke javasolta,
hogy a közrend javítása érdekében a Relic-Őr Kft.-t éjszakai járőrözési
feladatokkal bízza meg az önkormányzat, amely havi 298 000  forint plusz kiadást jelentene. Fábri
István
polgármester elmondta, hogy bár az éjszakai utcai járőrözés a
rendőrség kompetenciája, ugyanakkor a Relic-Őr Kft. a település kiemelt
közterületein jelenleg is ellát hasonlófeladatot, ezért azt javasolta, hogy a
meglévő szerződés összegét növeljék meg 10%-kal, melynek révén lehetővé válna,
hogy az eddig nem őrzött két terület, a HÉV környéke és az idén elkészülő
Pataksétány éjszakai őrzését is ellássák.

A polgármester javaslatát a képviselő-testület 4
igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta.                 

 

10.)
Intézményi helyiségek hosszú távú bérbeadása                                  

Dr. Katona Péter
jegyző felhívta
a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, intézményi helyiségek bérbeadására
vonatkozó szabályozás nem szolgálja megfelelően a piaci igények kielégítését. Fábri István polgármester elmondta, hogy
a jelenleg szervezés alatt álló „Tudásod a jövő" idegennyelv-és informatikai képzési
program csömöri elindítására eddig több mint négyszázan jelentkeztek, de a
nyelviskolákkal való szerződéskötés egyik legfőbb gátja a jelenlegi
terembérleti konstrukció.Eigler Tamás
képviselő hozzátette, a nyelvtanfolyam helyben való elindítása az egész
település érdeke, ezért fontos lenne, hogy az önkormányzat az eddigieknél
rugalmasabban kezelje a terembérleti igényeket.

A
képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag a polgármester és az
intézményvezetők együttes hatáskörébe utaltaaz intézményi helyiségek bérleti
díjának megállapítását..

 

11.)
Csömör Nagyközség Önkormányzata települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
rendeletének módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
elnöke a lakossági szemétdíj összegét meghatározó rendelet módosítását kérte,
mely alapján 2013. április 1-jétől 4,2%-os szemétszállítási díjemelés lépne
érvénybe.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a módosítást
egyhangúlag elfogadta.

                                   

12.)
A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata                    

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatát,
amely 2013. április 1-jei hatállyal lép életbe.                                                             

13.)
A 2013. évi belső ellenőrzésekre költségvetési összeg megállapítása                        

Az önkormányzat belső ellenőrzését 2012-ben a
Gödöllői Kistérségi Társulás megbízásának keretében a Vincent Auditor Kft.
látta el. 2013-tól az önkormányzatoknak a feladatot önállóan kell megoldaniuk,
ezért Csömör az idei költségvetésben 500 ezer Ft+áfa összeget különített el
ennek finanszírozárára. A belső ellenőrzési feladatok ellátására több
árajánlatot kér be az önkormányzat.

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

 

14.)
A 2012. évi belső ellenőrzési jelentések megvitatása  

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a 2012. évi belső
ellenőrzési jelentéseket, melyek alapján két kiegészítést kell végrehajtani. Az
egyik a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének kiegészítése és a belső ellenőrzési
kontrollrendszer szabályzatának aktualizálása, a másik pedig a gépjármű
menetlevelek üzemanyagszámlához való hozzárendelése, illetve annak kidolgozása,
hogy az üzemanyagszámlákat átutalással fizethessék ki.

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.

 

15.)
Kérelem csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez             

A Procter & Gamble Hyginett Kft. megbízásából a
Pelikán Tervező Kft. végzi a gyár csapadékvíz-elvezető rendszerének
megtervezését. A cél az, hogy a gyár területén összegyűlt csapadékvizet telken
belüli tározókba gyűjtsék, illetve a Csömöri patakba vezessék. A tervezőiroda
által készített műszaki javaslatokhoz a képviselő-testület elvi hozzájárulását
adta. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az engedélyezési tervek
benyújtását és egyeztetését követően a csapadékvíz-elvezetés engedélyezéséhez a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adja meg, és járuljon hozzá a tervek
megvalósításához.

A testület a határozati javaslatot 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.                        

 

16.)
Tulajdonosi hozzájárulás gázvezeték építéséhez

Tihanyi Ferenc képviselő ismertette, hogy a Magyar Gáz Tranzit
Zrt. és az OTF Zrt. Magyarország és Szlovákia között (Vecsés-Balassagyarmat)
DN800, PN75 földgázszállító vezetőket kíván létesíteni. A vezetékkel érintett
területek között Csömör nem szerepel, de Gödöllő igen, ahol egy erdő művelésű
ingatlanban Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonrésze van, így a
gázvezeték kiépítéséhez az
önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása szükséges.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal
felhatalmazta a polgármestert, hogy a gázvezeték építésével kapcsolatban benyújtott
elhelyezési és kártalanítási megállapodást aláírja.

 

17.)
A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. közbeszerzés eljárására
döntéshozó kijelölése

A 100%-os önkormányzati tulajdonú Sport Kft. TAO-s
pályázaton közel 25 millió forintot nyert a csarnok felújítására, melyhez az
önerőt az önkormányzat 7,8 millió forint összegben biztosította az idei
költségvetésből. A felújítás közbeszerzési eljárás köteles.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag
döntött a közbeszerzési eljáráshoz szükséges bíráló bizottság, valamint a
döntéshozó testület tagjainak kijelölésében.

 

18.)
Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései    

Boross              Jenő képviselő beszámolt a február 26-án, az iskolai
közétkeztetésről tartott egyeztetésről, melyen a Sodexo képviselője mellett néhány
szülő is  részt vett. A képviselő javasolta,
hogy az általános iskola étkezőjének megnövelésére az önkormányzat kérjen be
árajánlatot.

Fábri István összefoglalta a képviselőknek a közterületi
fejlesztések aktuális állapotát: az Erzsébet utcai munkálatok húsvétra
befejeződnek, ezt követően pedig az átmenő teherautó-forgalmat is jelentősen
csökkenti az önkormányzat. A  Csömöri út felújításánál
jelentős problémát okoz az, hogy a T-Com kábelfektetési szabálytalanságot
követett el, ráadásul  a 2,5 millió
forintos kábeláthelyezési költséget az önkormányzatra próbálja hárítani.

 

– Zárt ülés –

1.) A Csömöri-patak
völgyében erdőterület megvásárlása – forrás oldal

Csömör Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a jegyző ellenjegyzése
mellett, hogy az adás-vételekre vonatkozó szerződéseket előkészítse és aláírja.

Megszakítás