Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-i üléséről

2014 augusztus 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Csömöri Polgárőr Egyesület kiegészítő támogatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke előterjesztette a Csömöri Polgárőr Egyesület kérelmét, amely arra irányult, hogy a képviselő-testület a 2014. évi támogatásukat 200 000 Ft-tal egészítse ki, így megvásárolhatják a törvényben előírt formaruhát is. Az egyesület a költségvetésének túlnyomó részét gépjármű-üzemeltetésre és más működési költségekre fordítja, amelyet az elmúlt időszakban az is növelt, hogy a körzeti megbízott is a polgárőrök járművét használta közös járőrözéshez, mivel a csömöri önkormányzat által a rendőrség számára vásárolt gépjárművet hónapokon keresztül kivonták a forgalomból. Fábri István polgármester kiemelte, hogy a legnagyobb áldozatot a polgárőrök hozzák a településért, hiszen saját szabadidejükből, önként végzik ezt a nem könnyű munkát, ezért minden támogatást megérdemelnek.

A testület egyhangúlag fogadta el a támogatási kérelmet.

 

2. Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása

Fábri István polgármester arról számolt be, hogy a településen működő országosan, sőt nemzetközileg is elismert intézmény a törvényi változások miatt súlyos anyagi helyzetbe került. Csömör Nagyközség Önkormányzata eddig közvetett támogatást nyújtott számukra azáltal, hogy környezetükben méltó körülményeket teremtett az út-, járda- és buszmegálló-építés révén.

Szekeres Tiborné, az intézmény vezetője elmondta, hogy bár már sokszor kerültek nehéz anyagi helyzetbe, de mindig túljutottak rajta, a mostani állapot viszont az intézmény létét is veszélyezteti, pedig számos megváltozott munkaképességű – köztük sok csömöri – személy számára biztosít ellátást és munkalehetőséget.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy 1,5 millió forintot szavaz meg az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. számára, működési célokra.

 

3. A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke indítványozta, hogy az előző testületi ülésen tárgyalt feltételek mellett a nehéz anyagi helyzetben lévő alapítvány számára az önkormányzat fizesse meg a fennálló szerződésben szereplő támogatási összeget annak érdekében, hogy a régóta húzódó ügy – a Gloria Victis emlékmű önkormányzati támogatása – lezárulhasson. Biró Attila alpolgármester emlékeztette a testületet arra, hogy a szerződés módosítása alapján az emlékmű nem kerül önkormányzati tulajdonba, hanem azt továbbra is az alapítvány birtokolja majd.

A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a támogatási kérelmet.

 

4. Csömöri Mátyás Király Általános Iskola földszinti armatúráinak felújítása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a beruházás, amelyről ezúttal döntést kell hozni, az intézmény éves fejlesztési keretében szerepelt. Az intézmény vezetőjének kérésére az eredeti tervezethez képest plusz egy emeleti tanterem armatúráinak lecserélését is kérte. A műszaki osztály négy cégtől kért ajánlatot a kivitelezésre, közülük hárman nyújtottak be érvényes ajánlatot, amelyek közül a legkedvezőbb árat a csömöri Virágállomás Kft. adta. A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy a kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó céget bízza meg.

 

5. Csömöri Mátyás Király Általános Iskola informatikai fejlesztése

A beérkezett árajánlatok áttekintése után a testület egyhangúlag a napirendi pont elnapolásáról döntött, mivel egyéb, az iskola számítógépes fejlesztését jobban szolgáló alternatíva vetődött fel.

 

 

6. Településfejlesztési szerződés megkötése a Rétpótlék Pjt.-vel

Biró Attila alpolgármester felidézte, hogy az elmúlt időszakban a képviselő-testület hozott egy elméleti döntést arról, hogy elkészülhet a Rétpótlék egy részének rendezési terve. Mivel azonban az eljárást kizárólag az önkormányzat kezdeményezheti, ezért a gyakorlati megvalósítás érdekében az önkormányzatnak kell megbíznia egy céget, de a költségeket a Rétpótlék Pjt. viseli. A Pjt. három cég ajánlatát mutatta be, amelyek referenciáit az önkormányzat is ellenőrizte. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a rendezési tervet a Városház Bt.-vel készítteti el.

 

7. Önkormányzati érdekeltségű ingatlanokkal kapcsolatos és közösségi célú változtatások eljárásának elindítása

Biró Attila alpolgármester ismertette, hogy négy, önkormányzati tulajdonban lévő vagy kiemelt településfejlesztési érdeket képviselő ingatlan esetében kíván az önkormányzat helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárást indítani. A döntés olyan gazdasági területet is érint (a Hyginett Kft. új, több tízmilliárdos beruházását segíti az önkormányzat), amelyek a későbbiekben jelentős adóbevételt jelenthetnek a település számára, illetve az iskola mögötti terület sport- és rekreációs célú hasznosítását megerősíti. Hangsúlyozta, hogy nem rendeletalkotásról van szó, hanem csupán a várhatóan igen hosszadalmas eljárási procedúra elindításáról.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a javaslatot.

 

8. Kommunális hulladék lakossági díjainak csökkentési lehetőségei

Fábri István polgármester ismertette, hogy a korábbi gyakorlattal szemben a Ker-Hu Kft. jelenleg nem biztosítja, hogy a csömöri lakosok 1 m3 terjedelemig ingyenesen rakjanak le kommunális hulladékot. A polgármester javasolta, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat átvállalja ennek költségeit. A testület megvitatta a javaslatot, majd megbízták Válé Flóriánt, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy mérje fel a lehetőségeket, és gyűjtse be a döntés előkészítéséhez szükséges információkat.

 

9. Csömör Nagyközség közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 46/2004. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása a védőnői körzetek változása miatt

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a lakossági és gyermeklétszám alapján a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi 3,5 védőnői státuszt 4-re emeljék. A státuszokat eddig három védőnő töltötte be, és a fél státuszt helyettesítésekkel megoldották. Ezt a gyakorlatot a jövőben is alkalmazni tudják, így nem szükséges egy újabb védőnő foglalkoztatása. Az új körzetfelosztást mind a védőnők, mind az OEP illetékesei látták, és jóváhagyták.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását.

 

10. Kakastelep útjainak felújítására kivitelező kiválasztása

A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy  a kétfordulós közbeszerzési eljárás során  legkedvezőbb árat adó ÁR-LA Kft.-t bízzák meg a kivitelezéssel.

 

11. Szedervölgyi út felújítására kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester arról számolt be a testületnek, hogy az önkormányzat középtávú tervei között szerepel egy, a Laky-sarki körforgalom megközelítését lehetővé tevő stabil, de szolid költségvetésű út kivitelezése, amely a Tücsökdomb utcáig, a belterületi lakóövezet határáig épülne meg. Az előzetes árajánlatkérés már megtörtént, de egyelőre érvényes árajánlat nem érkezett be, így a napirendi pont csak tájékoztató jellegű volt.

 

12. Képviselők bejelentései

Kósa István képviselő egy Széchenyi utcai lakó járdaépítéssel kapcsolatos panaszát tolmácsolta az önkormányzat felé. Juhos Dávid tájékoztatta a testületet, hogy a lakóval több ízben tárgyaltak már a kérdéses ügyben.

Agárdi Mihály képviselő a civil szervezetek bemutatkozási lehetőségeiről érdeklődött az önkormányzati intézményekben, valamint az új bekötőúttal kapcsolatos vízelvezetési problémákról számolt be a testületnek.

Tihanyi Ferenc és Kósa István a közlekedésbiztonságot veszélyeztető, útkereszteződésekben lévő sövényekre hívták fel a figyelmet, valamint felvetették a Szabadság úton újonnan kialakított forgalomlassító szigetek balesetveszélyességét. Fábri István válaszában jelezte, hogy további előjelző táblákkal hívják majd fel a figyelmet a szigetekre.

Pásztor Sándor a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület első sikeres bevetéséről számolt be, amelynek során a Kálvárián – jóval a hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt – sikeresen megfékeztek egy erdőtüzet.

Tihanyi Ferenc a Major úti közvilágítás nehézségeiről számolt be. Fábri István válaszában jelezte, hogy a közműszolgáltatókkal számos probléma adódott az elmúlt időszakban, mivel fejlesztésre, karbantartásra nem fordítanak annyit, mint korábban. Ugyanakkor az utóbbi időben az önkormányzatnak több területen sikerült eredményeket elérni.

Agárdi Mihály a vadkárok megelőzésével kapcsolatos kérdések megoldásához kérte a képviselő-testület segítségét.

 

Megszakítás