Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-i képviselő-testületi ülésről

2014 július 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével, teljes létszámban tartotta meg ülését.

Agárdi Mihály képviselő ügyrendi javaslatot tett egy szervezeti kérelem tárgyalására. Fábri István polgármester jelezte, hogy az egyesület szervezeti és működési szabályzatának vizsgálata jelenleg még tart, azt illetékes bizottság fogja tárgyalni, így a kérdés nincs megfelelően előkészítve ahhoz, hogy a testület napirendjén szerepeljen.

 

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Pszichológus státusz létrehozása a Nefelejcs Művészeti Óvodában

 

Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke indítványozta, hogy az óvodában szeptember 1-jétől hozzanak létre egy félállású pszichológusi státuszt, mivel a pedagógiai szakszolgálat nem tudja megfelelően ellátni ezt a funkciót. Lukács Lászlóné óvodavezető arról számolt be, hogy a következő nevelési évben több olyan sajátos nevelési igényű gyermek jár majd az óvodába, akik számára a szakértői bizottság írta elő a pszichológiai foglalkozásokat, és a fenntartónak törvényi kötelezettsége ezek biztosítása. A testület egyhangúan támogatta a javaslatot.

 

 

3. Csömör Nagyközség 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy idén második alkalommal vált szükségessé a rendelet módosítása, részben az állami támogatások beemelése, részben a határozati szintű döntések miatt. A testület 7 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett módosította a költségvetési rendeletet.

 

4. Atlétikai és teniszpálya-építés kivitelezőjének kiválasztása

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy bár több cégtől kértek be, csupán egyetlen cég adott olyan érvényes ajánlatot, amely a piaci árakhoz viszonyítva kedvező díjtételeket tartalmaz. A projekt műszaki tartalmával és költségvetésével kapcsolatos tájékoztató után a képviselők megvitatták a javaslatot. Eigler Tamás képviselő hangsúlyozta, hogy a beruházás megvalósításával számos csömöri polgár igényeit tudják kiszolgálni, beleértve az iskolai testnevelésórák magasabb színvonalát, valamint azoknak a lakosoknak nyújthatnak sportolási lehetőséget, akik jelenleg más településeken vesznek igénybe szolgáltatásokat. Dr. Szarka Zsuzsanna képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az atlétikai centrum diákolimpiai szintű versenyek lebonyolítására is lehetőséget biztosít majd. A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el a Global Sport Kft. ajánlatát az atlétikai és teniszpálya kivitelezésére.

 

5. A Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke röviden ismertette a beszámolókat, amelyeket a bizottság tárgyalt és elfogadott. A képviselő-testület a Sport Kft. beszámolóját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Települési Szolgáltató Kft. beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 

6. Sportolói támogatások

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy Bosznay Diána, Csömörön élő maratoni, ultra maratoni futó, triatlonos sportoló pályafutásának anyagi támogatását kéri az önkormányzattól. Válé Flórián jelezte, hogy az atlétikai szakosztály beindításában is számít a sportolónő szakmai munkájára. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a sportolónő számára ebben az évben nettó 100 ezer forintos támogatást biztosít oly módon, hogy a nevezési díjakat, felszereléseket számla ellenében megtéríti.

Fábri István polgármester a Rubeola FC kérelmét ismertette, amelyben a felnőtt szakosztály tagjait kívánják jutalmazni helytállásukért, aminek eredményeként továbbra is van első osztályú csapata a településnek. A polgármester jelezte, hogy a nagypályás futball szakosztály játékos bázisának magját várhatóan az RFC játékosai adják majd. A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, hogy a Rubeola FC 600 ezer forintos támogatásban részesüljön.

 

7. Zöldhulladék-begyűjtés bevezetésének megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Települési Szolgáltató Kft. jóvoltából megoldás született a lágy szárú zöldhulladék, vagyis a lekaszált fű rendszeres, zsákos elszállítására. Az előzetes kalkulációk szerint a Csömör feliratú szemeteszsákokhoz hasonló módon és áron lehetne megvásárolni ezeket a zsákokat, és kellő igény esetén a szolgáltatás önfenntartóvá válhat rövid idő alatt. A képviselők egyetértettek abban, hogy a szolgáltatást be kell indítani, és a későbbiekben a valós igények függvényében lehet további „finomhangolásokat” végezni. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

(A témáról bővebben a 10. oldalon olvashatnak.)

 

8. Közbiztonsági Alapítvány létrehozása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke arról tájékoztatta a testületet, hogy bizottsági szinten hónapok óta zajlik már az alapítvány létrehozásának előkészítése, amelynek elsődleges célja a bűnözés visszaszorítása és a felderítés eredményességének fokozása, a közrend és a közbiztonság megszilárdítása. Ezen célok érdekében az alapítvány a tervek szerint részt vesz az oktatásban, előadásokat tart, illetve támogatja a bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezeteket is. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az alapítvány létrehozását, és egy millió forintos alapító tőkét szavazott meg számára.

 

 

9. A helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló egységes önkormányzati rendelet megalkotása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy Takács László karnagy kezdeményezte, hogy az önkormányzat alapítson egy olyan díjat, amellyel azokat a nem csömöri lakosokat jutalmazzák, akik sokat tettek a településért. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a „Csömör Tiszteletbeli Polgára” cím létrehozását, amely cím pénzjutalommal nem jár.

 

 

10. Rákóczi út felújítására kivitelező kiválasztása

 

Juhos Dávid ismertette a három beérkezett árajánlatot. A műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a lakossági fórumon olyan sokféle igény érkezett az utca lakóinak részéről, amely további egyeztetéseket tesz szükségessé a forgalomlassítás, valamint a parkolók és egyéb kiegészítő beruházások kivitelezése tekintetében. A testület egyhangúlag a legkedvezőbb ajánlatot adó Komjáthy Design Kft.-t bízta meg a kivitelezéssel.

 

11. 902/5. hrsz-ú ingatlan telekalakítási ügye

 

Fábri István tájékoztatott arról, hogy a HÉV-sarok ügyében megszületett a peren kívüli megállapodás a Kánaán Ingatlanforgalmazó Kft.-vel, és az átadáshoz szükséges telekalakításhoz kérte a testület jóváhagyását. A képviselők 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

12. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

 

Pásztor Sándor beszámolt arról, hogy a csömöri polgárőrök egy szakmai fórumon elismerésben részesültek példaértékű munkájukért. A képviselő emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a közérdekű telefonszámokat több helyen szükséges megjelentetni a településen, valamint  megemlítette, hogy fontosnak tartja, hogy figyeljenek a közterületi növények kiszáradásának megelőzésére.

Kósa István a Rozmaring utca sarkán tapasztalható parkolási problémákról beszélt, különös tekintettel arra, hogy hamarosan a 3. számú bekötőút átadása miatt megnövekszik a Széchenyi utca forgalma, így különösen balesetveszélyessé válik az érintett kereszteződés. A képviselő szót emelt az ügyben is, hogy az iskolai évzárón öt gyermek ájult el, így javasolta, hogy az évzárókon biztosítsák az egészségügyi ellátást. Agárdi Mihály a 3. számú bekötőút környéki csapadékvíz-elvezetési problémákra hívta fel a figyelmet. Dr. Szarka Zsuzsanna beszámolt a a XXI. Csömöri Falunapok keretén belül, a torockói vendégek számára szervezett városlátogatásról.

 

 

Zárt ülés

 

A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a közösségi együttélés szabályainak megsértése ügyében érkezett fellebbezéseket, amelyekben három ingatlantulajdonos is kérte, hogy engedjék el nekik azt a bírságot, amelyet a helyi hivatal szabott ki számukra, miután felszólítás ellenére is elmulasztották az ingatlanuk gyommentesítését, illetve a kirívóan rendezetlen ingatlanuk rendbetételét. A testület a fellebbezések közül egyet egyhangúlag, kettőt egy tartózkodás mellett utasított el. 

Megszakítás