Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i képviselő-testületi üléséről

2015 május 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület beszámolója

A GKRTE – melynek Csömör is tagja – képviselői beszámoltak az egyesület közelmúltbéli tevékenységéről, valamint jövőbeni terveiről. A tervek között szerepelnek olyan előremutató kezdeményezések is, amelyek Csömör számára is jelentőséggel bírnak a turizmusfejlesztés terén.

 

3.) A Nefelejcs Művészeti Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok száma és a beiratkozás időpontjának meghatározása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette a 2015/2016-os évre várható gyermeklétszám alakulását, valamint a törvényi előírásoknak megfelelően indítható csoportszámot. A testület döntést hozott arról, hogy az óvodai beiratkozás időpontja idén május 11–14-e között 9‒16 óráig tart, és felkérte a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

 

4.) Óvodavezetői pályázat ütemezése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a pályázati felhívásra nem érkezett be pályázat, ezért újabb kiírás szükséges. Hozzátette, hogy még így is elegendő idő áll rendelkezésre a kiválasztási folyamathoz, és a tervezett időpontig a pozíció betölthető. A testület megszavazta, hogy az intézményvezetői álláshelyre korábban kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal új pályázatot ír ki a pozíció betöltésére.

 

5.) A Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az iskola alapterülete az új tantermek kialakításával megnövekedett, és a gyermeklétszám is évről évre nő, ezért szükséges az intézmény alapító okiratát a fennálló állapotoknak megfelelően módosítani. A testület megszavazta, hogy a Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratában a Csömör, Major út 7‒9. szám alatt lévő székhely maximális gyermeklétszáma 500-ról, 590-re emelkedjen; továbbá az épület hasznos alapterületét 2940 m2-ről 3092 m2-re emelik, a jelenleg fennálló állapotnak megfelelően.

 

6.) Egészségház létesítésére költségkeret biztosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke indítványozta, hogy a Csömör 902/9 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő egészségház megvalósítására bruttó 350 millió Ft költségkeretet biztosítson a testület oly módon, hogy ebből az épület kiviteli költsége legfeljebb bruttó 240 millió Ft legyen, melyet 2017-ig kell majd felhasználni. A képviselők elfogadták a javaslatot.

 

7.) Közalkalmazottak kérelme bankszámla-vezetési díj megtérítésére

Dr. Katona Péter jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabályi előírások alapján a közszférában dolgozók fizetésével kapcsolatban felmerülő többletköltségeket a munkáltatónak kell kifizetnie. A testület megszavazta, hogy 4 fő közalkalmazott részére bankszámlavezetési-díj megtérítésére 67 000 Ft-ot különít el a működési tartalék terhére.

 

 

8.) Csömör Nagyközség közbiztonsági koncepciójának megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság elkészítette a 2015 és 2019 közötti időszakra vonatkozó közbiztonsági koncepciót, majd elfogadásra javasolta azt a képviselő-testületnek. A testület elfogadta a javaslatot.

 

9.) Szabadnapos rendőrök foglalkoztatásával kapcsolatos szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a tapasztalatok szerint nem elegendő a településen a rendőri jelenlét, mivel a körzeti megbízottakat létszámhiány miatt rendszeresen elvezénylik. A probléma megoldására javasolta szabadnapos rendőrök megbízással történő alkalmazását, akik az önkormányzat által kijelölt helyen és időben teljesítenek szolgálatot.  A bizottsági elnök azt indítványozta, hogy a testület erre a célra bruttó 300 000 Ft keretösszeget különítsen el. A testület elfogadta a javaslatot és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy az erre vonatkozó megállapodást a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal, illetve a megbízási szerződést a szabadnapos rendőrökkel kösse meg.

 

 

10.) Javaslat a Szabadság út és a Széchenyi út parkolási problémáira

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottsági tagok bejárást tartottak a település fő útvonalain, és ennek alapján meghatározták a parkolási szempontból kritikus pontokat, valamint megfogalmazták javaslataikat. A leginkább problémás helyek: Szabadság út, Major út, Széchenyi út, Kacsóh Pongrác utca. A képviselő-testület megvitatta a kérdést és azt a döntést hozta, hogy tájtervezővel és közlekedési mérnökkel közösen készítenek közlekedésbiztonsági tervet a fenti utcák parkolási problémáinak megoldására.

 

11.) Támogatási kérelem sportversenyen való részvételre

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tolmácsolta Harnos Kristóf, csömöri kerekes székes testépítő támogatási kérelmét, aki egy Dubaiban megrendezendő versenyre készül. A testület megszavazta, hogy 100 000 Ft-tal támogassák a sportolót.

 

 

12.) Szabadtéri sportpálya fejlesztési és működtetési támogatási igénye

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a szabadtéri sportközpont részeként létesítendő atlétikai eszközök megvalósításához, valamint a sportközpont folyamatos üzemeltetéséhez (pl. pálya vonalazása) források biztosítása szükséges. A testület úgy döntött, hogy 1 745 000 Ft összegű fejlesztési és 300 000 Ft összegű működési támogatást nyújt a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-nek.

 

 

13.) TAO-s pályázathoz önrész biztosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra is lehetőség nyílik a TAO-s támogatással sport célú fejlesztésekre, amennyiben az önkormányzat a pályázatok önrészét biztosítja. A testület úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetés terhére 18 millió 288 ezer Ft-ot biztosít pályázathoz önerő céljára.

 

14‒16.) Pályázati kiírás területi és iskola-egészségügyi védőnői, valamint területi-védőnői

állásra

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy mindkét pályázat eredménytelen, ezért újbóli kiírásuk szükséges. A testület támogatta a pályázatok ismételt kiírását.

 

17.) Ellátási szerződés megkötése a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal családok átmeneti otthonának igénybevételére

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal kötött – családok átmeneti otthonára vonatkozó szolgáltatásra ‒ ellátási szerződés lejárt, annak meghosszabbítása szükséges. A testület támogatta a szerződés meghosszabbítását a 2019. december 31-ig terjedő időszakra, évi bruttó 600 000 Ft szolgáltatási díjért.

 

18.) Csömör, Ady Endre utca 1. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta Balázs Mihai Zoltánné óvodapedagógus bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó igényét a Csömör, Ady Endre utca 1. I. em. 2. ajtó alatti szolgálati lakással kapcsolatban. A testület támogatta a bérleti szerződés meghosszabbítását 2016. június 30-ig.

 

19.) Javaslat bánya-rekultivációs szerződés módosítására

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy továbbra is zajlanak az egyeztetések a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött ingatlanértékesítési szerződés módosítása kapcsán.

A bizottsági elnök azt indítványozta, hogy az önkormányzat tegyen javaslatot a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy az érintett bányaingatlant, amennyiben a szerződéstől el kíván állni, ne csak az eredeti elképzelésnek megfelelő célra használja, hanem egyeztessen más célú (inert hulladék lerakására) hasznosítás tárgyában, és erre valamennyi érintett fél bevonásával kössenek módosított szerződést.

Javasolta továbbá, hogy amennyiben a vevő Budapest Főváros Önkormányzata továbbra is el kíván állni a szerződésben foglalt vételtől, Csömör Nagyközség Önkormányzata a költségekkel csökkentett vételárat térítse vissza, mely forintosítva 225 M Ft + ÁFA. A vételárat három egyenlő részletben, 2016 márciusáig téríti meg az önkormányzat, mivel az összeg ÁFA-tartalma a csömöri önkormányzatot terheli, és ennek visszaigénylése hosszadalmas folyamat.

A testület támogatta a javaslatot, hogy a fentieknek megfelelően további egyeztetéseket folytasson az önkormányzat a szerződés módosítása érdekében.

 

20.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állásfoglalás kérése víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az illetékes minisztérium előzetes felmérést folytat a vízközmű állami tulajdonba vétele kapcsán. Az önkormányzat úgy döntött, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó szennyvízcsatorna közművet a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén sem szándékozik térítésmentesen állami tulajdonba adni.

 

21.) Személyi jellegű kiadási keret módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivatalból az idei évben nyugdíjba vonuló munkatársat lényegesen alacsonyabb összegű személyi juttatás illeti meg, mint az elmúlt években hasonló feltételek mellett nyugdíjba vonulókat, ezért javasolta, hogy a törvényben előírt összeget az önkormányzat egészítse ki, ezzel orvosolva a méltánytalan helyzetet. A testület úgy döntött, hogy a működési tartalék terhére 904 000 Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó összeggel nyugdíjazás miatt megemeli a Csömöri Polgármesteri Hivatal jutalomkeretét.

 

22.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása

Király Noémi főépítész arról számolt be, hogy az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott, a belterületi beépítésre szánt területeken létesítendő új épületek csatornahálózatra való csatlakozásának szabályozása kisebb kiegészítést igényel. A testület elfogadta a módosítási javaslatot.

 

23.) Határozatmódosítás a Gödöllői Földhivatal kérésére

Fábri István polgármester tolmácsolta a Gödöllői Földhivatal kérését, mely szerint a januári testületi ülésen hozott határozatot módosítani szükséges, feltüntetve, hogy kivett beépítetlen területté kívánják minősíteni a 622/2 hrsz.-ú ingatlant. A testület támogatta a módosítási kérelmet.

 

24.) Törvényességi felhívás megvizsgálása utcanév elnevezés tárgyában

Fábri István polgármester emlékeztette a testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzathoz a Gorkij fasor és Gorkij köz elnevezése ügyében. Az érintett utcák lakóinak megkérdezése után a polgármester javasolta, hogy a közterületek neve maradjon változatlan. A testület támogatta a javaslatot, figyelembe véve a rendszerváltás óta elfogadott szakmai és helyi, illetve országos politikai álláspontot, mely ez idáig érintetlenül hagyta a Gorkij név használatát a csömöri közterületi elnevezések esetében. Szem előtt tartotta továbbá az adott utcákban élő, és így legközvetlenebbül érintett lakók nagy többségének közvélemény-kutatás során kinyilvánított véleményét. A fentiek alapján a képviselők úgy döntöttek, hogy a Gorkij fasor és a Gorkij köz elnevezésű közterületek nevét nem változtatják meg.

 

22.) A Tót Hagyományok Házánál épülő színpad költségkeretének megemelése  

Juhos Dávid műszaki osztályvezető jelezte, hogy a színpad- és tetőépítésre tervezett költségkeretet előre nem látható tényezők miatt 150 000 Ft-tal szükséges megemelni. A testület támogatta a javaslatot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás