Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 11-i képviselő-testületi üléséről

2016 január 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg az év utolsó rendes ülését.

Az ülés megkezdése előtt, napirenden kívül a képviselő-testület a bizottságok meghívott külső tagjainak, illetve az osztályvezetőknek, állandó testületi munkatársaknak megköszönte az éves munkájukat.

 

Szintén napirenden kívül a testület vendége volt Harnos Kristóf, csömöri kerekesszékes testépítő világbajnok, Európa-bajnok, akit Fábri István polgármester köszöntött a testület nevében. A sportoló megköszönte az önkormányzat támogatását és bizalmát, amelyet eredményeivel is igyekezett megszolgálni; valamint beszámolt további sportolói terveiről, elképzeléseiről.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Beszámoló Csömör nagyközség 2015. évi közbiztonsági helyzetéről

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke a helyi közbiztonsági szervek éves beszámolója alapján ismertette a település közbiztonsági mutatóit, az év során elért eredményeket. Örvendetes, hogy a rendőrség beszámolója alapján a bűncselekmények száma Csömör közigazgatási területén csökkent az előző évihez képest.

Fábri István kiemelte, hogy az önkéntes alapon működő szervezetek – a polgárőrség és az önkéntes tűzoltó egyesület ‒ munkája térségi szinten is elismert, és a közbiztonság javulása a hatékony együttműködésnek is köszönhető.

A képviselők megvitatták a beszámolót, ám a kritikus pontok közbiztonsági javítása érdekében további térfigyelő kamerák elhelyezését látják szükségesnek. Pásztor Sándor jelezte, hogy a térfigyelő kamerák szerepelnek a költségvetésben, csak a helyükről kell dönteni.

 

3.) Vállalkozási szerződés módosítása a Relic-Őr Kft.-vel a közterületek éjszakai felügyeletére

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a Relic-Őr Kft. évek óta nyújt az önkormányzat számára szolgáltatásokat: az éjszakai órákban közterületi járőrszolgálatot, iskolaidőben pedig a gyalogos átkelést biztosítja, továbbá különböző helyi rendezvények biztosításában vesz részt. Az eddigi gyakorlat alapján a szerződést évente megújították. A bizottsági elnök javasolta, hogy 2016. január 1-től a szerződést változatlan tartalommal és árakkal határozatlan idejűvé módosítsák.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Vadász László igazgatási ügyintéző ismertette a tervezetet, mely szerint az idényjellegű termékek, élelmiszerek közterületi árusítására a kereskedők, vállalkozók 15, illetve 30 napos, kedvező árú bérletet vehetnek igénybe.

A rendeletmódosítás továbbá tartalmazza, hogy a szennyvízszippantással megbízott Szívó Kft. behajtási engedély nélkül is bejuthat a védett övezetekbe.

A testület egyhangúlag támogatta a módosításokat.

 

5.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Vadász László igazgatási ügyintéző arról tájékoztatott, hogy a testület korábbi döntései alapján hozott rendeletalkotás miatt szükségessé vált további rendeletek jogharmonizációja.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosításokat.

 

6.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítása – felügyelő bizottsági tagok megválasztása, alaptőke emelése  

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően 3 fős felügyelőbizottságot kell létrehozni a Csömöri Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. működésének felügyeletére. A bizottság javasolt tagjai: Eigler Tamás, Reményi Gábor, Kadók Ferencné.

A testület egyhangúlag jóváhagyta a bizottság tagjainak delegálását.

Eigler Tamás összeférhetetlenség miatt emellett lemondott a CSÖTESZ Kft. felügyelőbizottsági tagságáról, helyette a testület egyhangú támogatással Halápi Jánost delegálta a felügyelőbizottság tagjának.

 

7.) Javaslat a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatára

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. tevékenységének jogszerű ellátásához szükségessé vált az SZMSZ megalkotása, melyet a Kft. ügyvezetője és az önkormányzat ügyvédjének iránymutatásai alapján hoztak létre.

A testület egyhangúlag támogatta a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotását a bemutatott tervezet szerint.

 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a költségvetési rendelet módosítását részben pótlólagos állami támogatások beérkezése, részben többletbevételek költségvetésbe történő beemelése, valamint intézményi kérelmek indokolták.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

9.) Az önkormányzati bérlakásokról szóló 27/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy Csömörön rendkívül kevés bérlakás van, és javasolta, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a piaci alapú (nem szociális és szolgálati) önkormányzati bérlakások bérleti díjait, mivel sokszor még a tanácsi időszakból megörökölt szerződések alapján több tízmilliós értékű ingatlanokat béreltek irreálisan alacsony (havi néhány ezer forintos) összegért évtizedeken keresztül a bérlők, esetenként a lakásokhoz tartozó egyéb ingatlanrészeket, kertet is használva, minden jogalap nélkül. A testület egyhangúlag döntött a bérleti díjak emeléséről, valamint a kert és egyéb ingatlanrészek használati díjának megállapításáról, továbbá felkérték a jegyzőt a szerződések felülvizsgálatára.

 

10.) Az Emlékmű közben található Vodafone bázisállomás szerződésének módosítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében elkészült a bérleti szerződés módosításának tervezete.

A testület egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

 

11.) A Mókus utcai ingatlan ügye

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz elfogadásához képviselő-testületi döntés szükséges.

A képviselők egyhangúlag támogatták a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítását.

 

 

12.) A Széchenyi út 622/2. hrsz. ingatlan értékesítése

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a testület korábban úgy döntött, hogy a területet (amely régebben árok volt, de funkciója megszűnt) eladja az azt kérvényező szomszédos ingatlan tulajdonosának. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a területről értékbecslés készült, és a vevőkkel úgy állapodtak meg, hogy a 700 000 Ft-os vételárat részletfizetéssel egyenlítik ki.

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a Mária Út Egyesülethez

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt években több turisztikai jellegű kezdeményezés, illetve fejlesztés történt Csömörön, és ebbe a folyamatba szervesen illeszkedne az az indítvány, hogy az Önkormányzat belépjen az országos Mária Út Közhasznú Egyesületbe, amellyel már eddig is kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a település.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

14.) Az Éless-Szín működésének támogatása a 2016-os év első félévére

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az Éless-Szín további működéséhez, a színházi előadások zökkenőmentes megtartásához a költségvetés véglegesítése előtt 3 millió forintos támogatásra van szükség.

A képviselők 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadták a javaslatot.

 

15.) Önkormányzat által finanszírozott nyelvoktatás az intézmények dolgozói számára

Miklós Daniella kommunikációs osztályvezető ismertette az önkormányzati intézmények dolgozóinak idegennyelv-tanulás támogatására vonatkozó kezdeményezést. Az előzetes felmérések alapján 71 fő jelentkezett angol és német nyelvoktatásra, melyet a beérkezett ajánlatok alapján helyi nyelvtanárok és nyelviskolák valósítanak majd meg kiscsoportos formában az általános iskolában, amiből a tandíj 25%-át kell a hallgatóknak finanszírozni.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre vonatkozó válaszokról érdeklődött. Fábri István beszámolt arról, hogy minden, a közmeghallgatáson elhangzott kérdést megválaszoltak az illetékesek.

Madarasé Dr. Hülitzer Katinka az Összefogás szövetkezetnél található buszmegálló nehéz megközelíthetőségének problémáját jelezte, valamint érdeklődött az Ady Endre utcai rendelőbe tervezett betegliftről.

Fábri István válaszában kifejtette, hogy a buszmegálló megközelítését a CSÖTESZ Kft. fogja megoldani. Benkó Gábor műszaki osztályvezető a lifttel kapcsolatban adott választ, mely szerint zajlik a felmérés.

Szántóné Hermányos Mária a hármas számú bekötőút közlekedésbiztonsági beruházásairól érdeklődött, valamint jelezte, hogy a lombhulladékot a lakosok már jóval a szállítási időpont előtt kihelyezték, ami a településképet rontja.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a hármas számú bekötőút esetében a közútkezelői hozzájárulás aláírás alatt áll, ezután kezdődhetnek meg a munkálatok.

A lombhulladékkal kapcsolatban Fábri István polgármester kifejtette, hogy a szállítási időpont meglehetősen kései, ezért egy korábbi időpont beiktatását is tervezik.

 

Zárt ülés: A Magyar Agrárkamara kifogással érintett állásfoglalásának megvitatása

A 0138/80 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés jóváhagyását az agrárkamara kifogásolta, mivel szerintük a vételár nem áll arányban a települési átlaggal (magasabb annál). Az önkormányzat a döntés megváltoztatása mellett döntött, mivel az ingatlan elhelyezkedése előnyös, az infrastrukturális helyzetére tekintettel az ár nem értékaránytalan.

 

Megszakítás