Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i üléséről

2015 március 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő testület 9 fő részvételével, teljes létszámmal tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Csömöri Községgondnokság költségvetési szerv megszüntetése, feladatok átadása a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói bizottság elnöke ismertette, hogy az elmúlt évek tapasztalatai, adatai alapján döntöttek úgy, hogy a Községgondnokságot át kell átalakítani. Pásztor Sándor, az Ügyrendi-, Sport és Közbiztonsági Bizottság elnöke részletesen mutatta be az ezzel kapcsolatos gazdasági és jogi kereteket, a várható előnyöket és esetleges hátrányokat.

Eigler Tamás arról is tájékoztatta a testületet, hogy az ülés során megválasztandó új ügyvezető feladata lesz majd a gazdasági társaság szerteágazó feladatainak menedzselése mellett az új szervezet kialakítása is.

Fábri István polgármester jelezte, hogy a tervek szerint az újonnan létrejövő Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ) széles körű szolgáltatásokat ‒ például gondnoki-karbantartási feladatok ellátása nyújthat a helyi intézmények számára, és a közös működtetés, anyagbeszerzés révén várhatóan költséghatékonyabbá válhat ez a tevékenység. Beszámolt arról, hogy vannak olyan települések, ahol 100%-ban ehhez hasonló nonprofit kft. végzi ezeket a tevékenységeket az önkormányzati intézményekben, egyes településeken még a közétkeztetés is hozzájuk tartozik.

A képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy megszünteti a Csömöri Községgondnokságot, melynek feladatait a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. veszi át.

 

3. A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői állására jelentkező pályázók meghallgatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az állásra összesen négy fő jelentkezett, akik közül a bizottság hármat választott ki a képviselő-testület előtti meghallgatásra.

A három jelentkező, Kulich Gábor, Lukács Gábor és Reményi Gábor ismertette elképzeléseit, terveit, és válaszolt a képviselők kérdéseire.

 

4. Főépítészi álláspályázatok elbírálása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi-, Sport és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte a pályázat kiírásának előzményeit, majd ismertette, hogy a nyolc jelentkező közül a bizottság hármat választott ki a képviselő-testület előtti meghallgatásra.

A három jelentkező, Drobni András, Farkas István, valamint Király Noémi ismertette elképzeléseit, terveit, és válaszolt a képviselők  kérdéseire.

 

5. Magyar Jamboree Alapítvány támogatása – lakossági kérelem

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette Márton Balázs és édesanyja kérését, melyben a cserkészek nemzetközi találkozójára való kiutazásukhoz kérték az önkormányzat támogatását. Márton Balázs csömöri lakos, egy országos válogatási folyamat eredményeképpen jutott a kiutazó csapatba a mátyásföldi cserkészcsapat tagjaként. Ahhoz, hogy az út megvalósulhasson, a saját erő befizetésén túl a Magyar Jamboree Alapítvány részére szükséges támogatásokat kell gyűjteniük. Az alapítvány reklámanyagaiban megjeleníti a támogatókat, ezenfelül Márton Balázs vállalná, hogy településünket népszerűsíti útja során, hazatérve pedig előadásokat, beszámolókat tartana, tapasztalatait megosztaná a csömöri cserkészcsapattal.

Fábri István jelezte, hogy hasonló nagyságrendben az önkormányzat korábban már támogatta helyi sportolók nemzetközi rendezvényeken való részvételét is, ugyanakkor javasolta a kérelemben szereplő 140 ezer forintos támogatás mérséklését 100 ezer forintra.

A testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

6. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a módosítást az év elteltével visszamenőlegesen a bevételek pontosítása, valamint az új számviteli szabályok miatt a követelések és kötelezettségek pontos összegének megjelenítése teszi szükségessé.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

 

7. A költségvetési és zárszámadási rendelet formájának módosítása

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető értesített arról, hogy egy kormányrendelet értelmében elkészült a költségvetési rendelet és mellékleteinek mintája, amely figyelembe veszi az egyéb jogszabályi előírásokat is.

A testület egyhangúlag elfogadta a módosításokat.

 

8. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a költségvetést bizottsági szinten alaposan előkészítették. Hangsúlyozta, hogy a költségvetés elkészítése során a fő szempont az volt, hogy az intézmények működését az előző évivel megegyező színvonalon tudják biztosítani, biztonságos pénzügyi keretek között.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke hozzátette, hogy maximálisan törekedtek arra, hogy a közpénzeket valóban a „köz” javára fordítsák.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a költségvetési rendeletet.

 

 

9. Pályázat kiírása a Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetői álláshelyére

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda intézményvezetőjének mandátuma ez év augusztusában lejár, így szükségessé válik pályázat kiírása az álláshely betöltésére. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat kiírását.

 

 

10. Helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló 15/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester megemlítette, hogy a már kialakult struktúrának megfelelően, valamint a Csömör Kincse díj alapítása miatt vált szükségessé a rendelet módosítása, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak.

 

 

11. Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet megalkotása 

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az új törvényi szabályozás miatt szükségessé vált az új rendelet megalkotása.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette a rendelet részleteit. A testület egyhangúlag támogatta  a rendelet megalkotását.

 

 

12. Pályázat kiírása területi védőnői állásra

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a védőnőhiányra várhatóan részbeni megoldást jelent, ha egy védőnőjelölt Csömörön végzi a gyakorlatát, és elképzelhető, hogy itt kíván elhelyezkedni a jövőben. A jelenlegi pályázati kiírásban a bizottsági elnök – szakértői javaslatra – azt ajánlotta, hogy  tüntessék fel, hogy a lakhatási támogatás szükség esetén megoldható.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

13. 1950/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi szándék megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette Lóth István csömöri lakos ingatlanvásárlási kérelmét. A műszaki osztály a lehetőségeket megvizsgálva több akadályt is jelzett az ingatlan hasznosíthatóságával kapcsolatban.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlant nem idegeníti el, hanem összevonja a 078 hrsz.-ú úttal és átminősíti közterületté.

 

14. Csömör Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a módosításra azért van szükség, mert az SZMSZ nem tartalmazza a kormányzati funkciók besorolási rendjét.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

15. Kérelem utca elnevezésére

 

A korábbi képviselő-testületi ülésen már tárgyalt ügyben Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megvizsgálták az utat, és mivel az a korábban közterületen nem megközelíthető területek elérését teszi lehetővé, a tulajdonos hozzájárulásával javasolja a 0102/48 és a 0102/55 hrsz.-ú utak önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételét, miután a közművesítés és az út stabilizálása mart aszfaltos minőségben elkészült.

A közterületet a lakó kérésére Levendula ligetnek javasolja elnevezni.

Az elnevezést 7 igen szavazattal, egy tartózkodással fogadta el a testület, míg az utca önkormányzati tulajdonba vételét egyhangúlag támogatták.

 

 

Zárt ülés

 

A képviselők zárt ülés keretében a Csömöri Községgondnokság jelenlegi megbízott vezetőjét, Lukács Gábort választották a CSÖTESZ ügyvezetői pozíciójára.

 

Ugyancsak zárt ülésen a testület az elmúlt hónapok során a feladatra ideiglenesen megbízott Király Noémit találta leginkább alkalmasnak a főépítészi pozíció betöltésére.

 

A képviselők részletesen megvitatták a díszpolgári címre, valamint a „Csömör Községért” emlékérem adományozására vonatkozó javaslatokat. A testület úgy döntött, hogy ebben az évben díszpolgári címet nem adományoz, a „Csömör Községért” emlékérmet a Csömöri Polgárőr Egyesületnek ítéli oda. 

Megszakítás