Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésről

2015 február 23. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg az év első ülését, melyet a Himnusz közös eléneklésével kezdtek meg.

Napirend előtt Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke emlékeztette képviselőtársait, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek a törvényben előírt határidőig szíveskedjenek eleget tenni.

 

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2. Csömör Kincse díjak átadása

 

Fábri István polgármester ismertette az újonnan alapított Csömör Kincse díj célját: azokat a kezdeményezéseket jutalmazzák, amelyek az egész település számára vagy akár a település határain is túl közösségi célú értéket képviselnek.

A díjazottak névsorát, valamint az elismerés indoklását Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, majd a díjazottak csömöri kézműves termékeket tartalmazó ajándékcsomagot és oklevelet vehettek át.

(A díjátadóról részletesen a Csömöri Hírmondó januári számában olvashattak.)

 

3. Közétkeztetési szerződés felülvizsgálata

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, hogy a Sodexo Magyarország Kft. az általános iskola, az óvoda és a Szociális Alapszolgáltatási Központ számára biztosít közétkeztetést, szigorú minőségi ellenőrzés mellett. A rendszeres ellenőrzésnek és a visszajelzéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban javult a szolgáltatás minősége. Az alpolgármester asszony javaslatot tett arra, hogy az önkormányzat további két évre hosszabbítsa meg a szerződést, ugyanakkor ezen időszak alatt vizsgálják meg a saját konyha üzemeltetésének lehetőségét, ahol a feltételekhez mérten elsősorban helyi termelők áruit használnák fel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4. Tájékoztatás az éjszakai iránytaxi forgalomszámlálási adatairól

 

Biró Attila, volt alpolgármester ismertette a hétvégi éjszakai iránytaxi szolgáltatás tapasztalatait, amelyről helyszíni kérdőíves felmérés is készült. A visszajelzésekből kiderült, hogy a kísérleti jellegű szolgáltatás a három hónapos próbaidőszak végére egyre inkább elterjedt a lakosság körében, és többségében elégedettek voltak vele, örömmel fogadták a lehetőséget.

Fábri István polgármester arról számolt be, hogy a tapasztalatok lehetőséget teremtenek egyrészt a BKV-val vagy a helyi Weekendbusszal való tárgyalások folytatására az éjszakai járatot illetően, másrészt az önkormányzat a közeljövőben megvitatja, hogy az átmeneti időszakra milyen formában tudja biztosítani a szolgáltatást.

 

5. 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének első vitája

 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a település költségvetésének fő számait. Az állami támogatásokból, helyi adókból és a felhalmozási bevételekből kialakult bevételi főösszeg 1,64 milliárd forint. A működési és a személyi kiadások vonatkozásában a pénzügyi bizottság takarékosságot javasolt, a felhalmozási kiadások esetében pedig azt indítványozta, hogy a tervezett egészségházra összpontosítsanak elsősorban.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy a település élhetőségét befolyásolja, hogy a kiadási oldalon milyen prioritásokat határoznak majd meg. Hangsúlyozta, hogy hitelfelvételt az önkormányzat nem tervez.

A költségvetés részletes vitájára a következő bizottsági üléseken, valamint képviselő-testületi üléseken kerül sor.

 

6. Csömör Települési Értéktár Bizottság létrehozása, munkaterve és költségvetése

 

Szántóné Hermányos Mária képviselő egyéni indítványában ismertette, hogy a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról, valamint az ezek gondozásáról szóló kormányrendelet az önkormányzatok részére lehetővé teszi Települési Értéktár Bizottságok létrehozását. A Csömöri TÉB szervezné a településen fellelhető bármilyen nemzeti érték azonosítását, ez alapján létrehozza a településen található nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és azt megküldi a nemzeti értéktárba.

A képviselő-testület megismerte a TÉB munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát. Tagjai: Biró Attila, Boda Zsuzsanna, Kiss Attila, Reményi Gábor, Takács László, Tóth Mihály, Szántóné Hermányos Mária.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

7. A Csömör 622/2. hrsz.-ú ingatlan megvételére beérkezett kérelem elbírálása

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette a bizottság határozatát, melyben javasolják, hogy az ingatlan „árok” minősítését szüntessék meg, és vegyék ki a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből annak érdekében, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosai megvásárolhassák azt. Az árok már évtizedek óta nem létezik, nem lát el semmilyen funkciót, a szomszédos ingatlan tulajdonosai használják és kezelik a területet, és ezt szeretnék most jogilag is rendezni. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

8. Településrendezési eszközök módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a jogszabályi változások miatt a folyamatban lévő rendezési terveket le kell állítani, vagy a régi jogszabály figyelembevételével le kell zárni azokat. A bizottság javasolta, hogy az önkormányzat indítsa el a településrendezési eszközök módosításának elkészítését.

A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

 

 

9. Hyginett Kft. ingatlanaira vonatkozó rendezési terv

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a most készülő nagyberuházás miatt a Hyginett Kft. kérelmezte, hogy az önkormányzat a jelenlegi 45%-ról 50%-ra módosítsa az ingatlan beépíthetőségének mértékét.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, és beemelte a településrendezési terv módosításai közé.

 

10. Kérelem utca elnevezésére

 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt a lakossági kérelemről a 0102/48 és 0102/55 hrsz.-ú, magántulajdonban lévő utak elnevezésére.

Fábri István javasolta, hogy tárgyaljanak az út önkormányzati tulajdonba való átadásáról – vállalva annak fenntartási kötelezettségeit –, és ezután döntsenek az elnevezéséről.

Az út tulajdonviszonyainak rendezéséig a testület az utak elnevezéséről szóló döntést elhalasztotta.

 

 

11. Területi védőnői álláspályázat elbírálása 

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az állásra egy pályázat érkezett be. A pályázó bizottsági meghallgatása után nem javasolják a jelölt alkalmazását. A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót, és a pályázat újbóli kiírása mellett döntött.

 

12. Gloria Victis emlékmű vagyonszerződésének módosítása

 

Fábri István polgármester javasolta, hogy a testület korábbi döntéseinek értelmében a Gloria Victis Közhasznú Alapítvánnyal 2010. augusztus 4-én kötött megállapodást közös megegyezéssel módosítsák oly módon, hogy a szerződés tárgyát képező emlékmű tulajdonjogát az önkormányzat nem kívánja megszerezni, egyúttal a megfizetett 3 100 000 forint összeget támogatásnak minősíti vételár helyett. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

13. Képviselők, hivatalvezetők bejelentései

 

Fábri István polgármester ismertette az idei év rendes képviselő-testületi üléseire vonatkozó javaslatokat.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka előadta a Báló Lipót Kulturális Egyesület kérelmét, melyben a kezelésükben lévő préseket szeretnék biztonságos helyen elhelyezni, és ehhez kérnek anyagi támogatást.

 

Zárt ülés

 

A napirendi pont keretében a képviselő-testület Csömör Tiszteletbeli Polgára címet ítélt oda Bátorfy István XVI. kerületi lakosnak, aki több évtizede rendszeres és aktív tagja csömöri szervezeteknek, önzetlen munkájával nagyban hozzájárul a településen folyó színes és elismert hagyományőrző tevékenységekhez.

 

 

 

Megszakítás