Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 2-i képviselő-testületi üléséről

2015 augusztus 25. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www.csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

Napirenden kívül dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte Baczkó Pálné védőnőt nyugállományba vonulása alkalmából. Baczkó Pálné közel négy évtizeden át dolgozott Csömörön védőnőként, számos családdal került kapcsolatba, kísérte figyelemmel a gyermekek fejlődését.

 

2.) Beszámoló a csömöri sportszakosztályok működéséről az elmúlt években végrehajtott sportfejlesztések tükrében

 

Válé Flórián, a Csömör Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője részletes prezentációban mutatta be a csömöri sport közelmúltbeli fejlődését. A fő prioritás a tömegsport-lehetőségek bővítése, a cég gazdasági konszolidálása, valamint a TAO-s támogatások minél szélesebb körű felhasználása volt. A finanszírozási mutatókból kiderült, hogy az elmúlt évtizedekhez képest a cég az átlagosnál alacsonyabb önkormányzati támogatás mellett a korábbiaknál nagyobb mértékű fejlesztéseket tudott elvégezni, egyéb források bevonásával. A sportcsarnokban és közvetlen környezetében számos felújítás, infrastrukturális fejlesztés történt az elmúlt években, köztük a legjelentősebb a szabadtéri sportcentrum és a hozzá tartozó kondipark létrehozása, ám ezeken kívül is megvalósultak további fejlesztések, mint például a küzdősportterem kialakítása, az alagsor átépítése, kerékpáros műhely létrehozása stb. A fejlesztésekből, bővítésekből a sportszakosztályok, az általános iskolások, valamint a sportcsarnokot tömegsport célra igénybe vevő lakosok egyaránt profitálhattak. Sok év után a településen újra van nagypályás futball, jelentősen bővültek a kerékpárosok lehetőségei, és a csömöri férfi kézilabdasport újra tényezővé vált.

Az ügyvezető elmondása szerint az infrastrukturális fejlesztések mellett párhuzamosan zajlott a csömöri sport brandjének tudatos építése, a kommunikáció javítása annak érdekében, hogy minél szélesebb körben sikerüljön megszólítani a sportolni vágyó lakosságot, és a csömöri sportsikerek is a lehető legnagyobb visszhangot kapják.

A jövőbeni tervek közül Válé Flórián kiemelte a sportcsarnok tervezett energiatakarékossági célú beruházásait (nyílászárók cseréje, homlokzati szigetelés stb.), valamint a szabadtéri sportcentrum bővítését.

A beszámolóból az is kiderült, hogy a sportcsarnok nem csupán a sportolási lehetőség szempontjából fontos helyszín, hanem egyfajta kulturális, közösségi központként is funkcionál, hiszen számos társadalmi eseménynek, bálnak ad otthont.

 

3.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2015. II. félévi finanszírozása

 

Válé Flórián, a Csömör Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a szabadtéri sportcentrum működtetésére gyakorlati tapasztalatok híján az önkormányzat csak az első félévre biztosított keretet, hiszen a költségvetés tervezésekor még csak becsülni lehetett az üzemeltetés költségeit. A sportpályák működtetése az első félévben 4 millió Ft volt, ami a következő félévben is hasonlóan alakul majd (víz- és áramdíj, karbantartási munkálatok, karbantartó személyzet alkalmazása).

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felkérte a sport kft. ügyvezetőjét, hogy keressen lehetőségeket a karbantartási költségek hosszú távú csökkentésére, például saját tulajdonú professzionális karbantartó eszköz beszerzésével, illetve azzal, hogy a sportpálya mellett a kiegészítő létesítmények, területek locsolását is fúrt kútból oldják meg. A pénzügyi bizottság emellett javasolta, hogy a karbantartó személyzet alkalmazására vonatkozóan várják meg a pályázat folytatását, melynek keretében augusztus végéig a kft. egy fő közhasznú munkavállaló foglalkoztatására kapott lehetőséget.

A testület egyhangúlag döntött arról, hogy a szabadtéri sportcentrum második féléves működtetésére 3,53 millió forint összegű pótlólagos támogatást biztosít.

 

A testület emellett tárgyalta a Rubeola FC-nek az MLSZ számára fizetendő nevezési díjakra vonatkozó egyszeri, 3 millió forintos támogatási kérelmét. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hiányolta a Rubeola FC gazdálkodásának átláthatóságát, valamint azt, hogy a költségvetés tervezésekor ez az igény nem merült fel. Takó Csaba vezető edző tájékoztatta a testületet: az előző évről áthúzódó financiális problémák, az MLSZ áremelése, valamint a nevezni kívánt korosztályok számának növekedése miatt vált szükségessé az egyszeri támogatási igény. A szoros nevezési határidő miatt Eigler Tamás javaslatára a testület úgy döntött, hogy a nevezési díjak első felét az önkormányzat a felhasználásra vonatkozó igazolások ellenében kifizeti, a fennmaradó összeg biztosításáról pedig később tárgyalnak. A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a javaslatot.

 

 

4.) Együttműködési szerződés meghosszabbítása az Éless-Szín Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel

 

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy 2012 óta az önkormányzat közszolgálati szerződés keretében vállalta, hogy támogatja Csömörön a színtársulat által megvalósított előadó-művészeti tevékenységet. A szerződésben vállalt színházi működésről a kft. évente beszámol. A szerződés 2015. augusztus végével lejár, ugyanakkor mivel a színházi előadások Csömör kulturális életében meghatározó szerepet töltenek be, a bizottság javasolta a szerződés meghosszabbítását 2018-ig (ami a közszolgáltatási szerződés minimális időtartama).

Dr. Éless Béla ügyvezető megköszönte az eddigi bizalmat, és jelezte, a társulat igyekszik legalább ugyanolyan színvonalon és nézőszámmal működni, mint eddig. Elmondta, hogy a társulat művészei mindannyian otthon érzik magukat Csömörön, majd választ adott a képviselők felmerülő kérdéseire.

A testület egyhangúlag támogatta a szerződés meghosszabbítását.

 

5.) Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának módosítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy a SZAK szakmai programját az aktuális jogszabályoknak megfelelően, illetve az új munkaköri struktúra függvényében módosították.

A testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

 

6.) Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyére jelentkező pályázók meghallgatása

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezési szakasza lezárult. A pályázókat előzetesen a nevelőtestület, a szülői munkaközösség, valamint egy szakmai véleményező testület hallgatta meg és véleményezte.

Ezt követően került sor a két pályázó nyilvános meghallgatására. Elsőként Horváth-Veress Zsófiát, majd Unyi Tamarát hallgatta meg a testület, akik bemutatkozásuk és szakmai programjuk ismertetése után válaszoltak a képviselők kérdéseire. A testület tagjai a meghallgatás során mindkét pályázóval szemben rendkívül kritikusan léptek fel, a szakmai véleményezési eljárásban megfogalmazódott észrevételekre is kitérve firtatták a pályázók személyes elhivatottságát, szakmai elképzeléseit.

 

Zárt ülés

 

A meghallgatást követően a törvényi előírásoknak megfelelően a testület zárt ülésen döntött az álláspályázat elbírálásáról. A képviselők 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Unyi Tamara kinevezése mellett döntöttek a Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyére 5 éves határozott időtartamra.

 

Ugyancsak a zárt ülésen döntött a testület a területi védőnői munkakörre kiírt pályázat elbírálásáról. Robitschek Andrea pályázó bizottsági és testületi meghallgatása egy korábbi pályázási folyamatban, előző év novemberében már megtörtént. A pályázó idő közben teljesítette a jogszabályban előírt kiegészítő elméleti képzést, gyakorlati képzését pedig Csömörön végezte Tóth Erika védőnő mentorálásával. A visszajelzések alapján a védőnőjelölt munkáját a gyakorlat során lelkiismeretesen végezte, a szülőktől is pozitív visszajelzések érkeztek. A testület ezért úgy döntött, hogy augusztus 15-től, négyhónapos próbaidővel kinevezi Robitschek Andreát a területi védőnői munkakörbe.

 

 

7.) Nefelejcs Művészeti Óvoda karbantartási munkái

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat korábbi döntésének megfelelően a Vitruvius Kft. elvégezte a Laky utcai óvodaépület talajnedvesség elleni szigetelési, szintezési, nyílászárók beépítésével, párkányok fedésével kapcsolatos hibáinak felmérését, ellenőrzését, és ennek alapján szakértői véleményt készítettek, mely magában foglal egy fontossági sorrendben felállított listát az elvégzendő teendőkről. A szakértői vizsgálat súlyos hiányosságokat tárt fel, a kivitelezés több helyen eltér a tervektől. A javaslatban a következő két évre vonatkozóan, összesen 15,7 millió forint becsült értékben elvégzendő feladatok szerepelnek.

A bizottság javasolta, hogy a vizesedési problémák orvoslása érdekében a szakértői véleményben legsürgősebbnek ítélt esővíz-elvezetési problémák kezelésére az önkormányzat különítsen el 400 000 Ft-ot az idei költségvetésből annak érdekében, hogy a munkálatok még a nevelési év megkezdése előtt elkészülhessenek. Eigler Tamás hozzátette, hogy a belső felújító festést a CSÖTESZ szabad kapacitásai révén meg tudják oldani.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

8.) Szlovák ház kiegészítő munkálatai

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy a Szlovák ház mögé tervezett önálló tetőszerkezet és színpad építési munkálatai június elején lezárultak, a használatbavételi engedély megkérése folyamatban van. A testület korábbi döntése alapján a további kiegészítő munkálatokat egy későbbi ütemben javasolta megvalósítani (mobil oldalfalak, világítás, padlástérbe vezető lépcső, járda, csapadékvíz-elvezetés, PVC-padló lerakása).

Ezek közül első körben a PVC-padló lerakására érkezett be árajánlat.

A testület 7 igen, 1 nem szavazattal támogatta a kiegészítő munkálatok folytatását.

 

 

9.) Móricz Zsigmond utca alatti terület rendezése

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi testületi döntést követően megkezdődött a Móricz Zsigmond utca alatti telekalakítás előkészítése. A műszaki osztályvezető ismertette a telekalakítás munkafolyamatait és várható költségeit, melynek 50%-át a javaslat szerint az önkormányzat vállalja magára.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kifejtette, hogy a telekalakítás elsődleges célja az, hogy az M0-s irányában erdősávot lehessen kialakítani, ami a település érdeke. Hogy ez megvalósuljon, az önkormányzat hajlandó anyagi áldozatokat is vállalni, ugyanakkor olyan pluszköltségeket, amelyek a magántulajdonosokat terhelik, nem finanszíroz. Fábri István polgármester hozzátette, hogy a telekalakítás során létrejövő ingatlanok értéke nagyságrendekkel megemelkedik, hiszen építési telkek jönnek létre, ezért a tulajdonosok anyagi érdekeltsége igen jelentős, tehervállalásuk elvárható.

A testület 7 igen, 1 nem szavazat mellet támogatta a javaslatot.

 

10.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. haszonkölcsön szerződése ingóságokra

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Községgondnokság megszűnésével a feladatokat a továbbiakban ellátó CSÖTESZ számára célszerű átadni azokat az ingóságokat, melyek a feladatok ellátásához szükségesek (szerszámok, gépek, berendezések). Emellett a bizottság javasolja, hogy a CSÖTESZ ingyenes haszonbérleti szerződés keretében vegye át mindazokat az ingóságokat, melyek karbantartásáról ezentúl gondoskodni fog (játszótéri játékok, ivókutak, közlekedési táblák).

A testület egyhangúlag támogatta a haszonkölcsön-szerződés megkötését.

 

11.) Csömöri oktatási intézmények fenntartása, működtetése

 

Fábri István polgármester arról számolt be a testületnek, hogy 2013-ban Csömör Nagyközség Önkormányzata úgy határozott, hogy az általános iskola működtetési feladatait továbbra is magára vállalja. Ennek a döntésnek elvi megerősítése szükséges a képviselő-testület által.

 

12.) Petőfi Sándor Művelődési Ház elektromos hálózatának fejlesztése

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy februárban az ELMŰ ellenőrzést tartott a Petőfi Sándor Művelődési Házban, és az ellenőrzés során megállapították, hogy a mérőóra elhelyezése nem felel meg az előírásoknak, ezért annak szabványosítását írta elő. A munka elvégzésére a műszaki osztály előzetes árajánlatot kért.

A testület egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy 3 árajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatadó megbízásával megkezdődhet az elektromos hálózat fejlesztése a művelődési házban.

 

13.) Csömör, 1737 hrsz.-ú belterületi ingatlan ajándékozása

 

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette Ujfalussy Béla felajánlását, melyben ingatlanrészét az önkormányzatnak ajándékozná azzal a feltétellel, hogy néhai Lukács Antal csömöri nagybirtokos emlékét megőrzik. A műszaki osztályvezető tájékoztatása szerint a feltétel megvalósul, hiszen eddig is több rendezvényt szerveztek az elhunyt nagybirtokos tiszteletére a településen, és ez a szándék a továbbiakban is fennáll.

A testület egyhangúlag támogatta az ajándékozás elfogadását.

 

14.) 023/4 hrsz.-ú erdő megvásárlása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt a testületnek, hogy a Kálvária-erdő egyik tulajdonrészére vonatkozóan újabb eladási ajánlat érkezett. Mivel az önkormányzat célja, hogy minél nagyobb arányban szerezzen tulajdonrészt a Kálvária-erdőben, ezért a korábbiakhoz hasonlóan a bizottság javasolja a felajánlott tulajdonrész megvásárlását. Az ingatlanra vonatkozóan hivatalos értékbecslés készült, melyet az eladó elfogadott.

A testület egyhangúlag támogatta az erdőtulajdon vásárlására vonatkozó javaslatot.

 

15.) Csömör Nagyközség 2015. évi költségvetéséről szóló  2/2015. (II. 23.) sz. rendeletének módosítása

 

Marosi Éva pénzügy osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat pénzügyi vonzatú határozatainak megfelelően szükséges módosítani a költségvetést.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosítási javaslatot.

 

16.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a képviselő-testület előző ülésén hozott, az üdülőterületen történő ebtartás szabályainak módosítására vonatkozó határozatának betartása, betartatása érdekében szükségessé válik a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása is.

A testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

17.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2012–2016 – járda- és iskolafelújítás

 

Fábri István polgármester tájékoztatott a közösségi tér- és közterület-fejlesztési program aktuális ütemének tervezett munkálatairól. Beszámolt arról, hogy a diákok visszajelzései alapján az általános iskola mosdói felújításra szorulnak. Dr. Szarka Zsuzsanna arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani a mosdók takarítására, karbantartására is.

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette a járdafelújítási munkálatok következő tervezett ütemét, melynek kivitelezésére a Komjáthy Design Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot.

A testület egyhangúlag támogatta a tervezett fejlesztések elvégzését.

 

 

A képviselő-testületi ülés végén a testület elbúcsúztatta Juhos Dávid műszaki osztályvezetőt, aki más területen helyezkedik el a jövőben. A képviselők és a Polgármesteri Hivatal jelenlévő munkatársai megköszönték az osztályvezető eddigi munkáját, a hatékony együttműködést, és további sikereket kívántak a búcsúzó munkatársnak, aki elmondta, hogy jó szívvel fog visszagondolni erre a munkahelyére, és a jövőben sem kíván elszakadni teljesen a településtől, a csömöri rendezvények résztvevőjeként gyakori vendég lesz Csömörön családjával együtt.

 

A nyári szünet után a következő képviselő-testületi ülést szeptember 3-án tartják.

Megszakítás