Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 7-i képviselő-testületi üléséről

2015 május 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

Napirenden kívül Szántóné Hermányos Mária az önkormányzat nevében köszönetet mondott Deák Miklósnak a csömöri kórustalálkozó és egyházzenei hangverseny megszervezéséért. A Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felhívta a figyelmet arra, hogy a 25. éve településünkön megvalósuló rendezvény egyedülállóan magas szintű művészeti élményt jelent. Deák Miklós megköszönte az önkormányzatnak a rendezvény megszervezéséhez nyújtott támogatást.

 

 

2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának megvitatása

Az ülés vendége volt Farkas Imre alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság parancsnokhelyettese, valamint Ignéczi József rendőrőrnagy, a Kistarcsai Rendőrőrs őrsparancsnoka. Farkas Imre beszámolt a gödöllői kapitányság statisztikáiról, jelezvén, hogy Csömörön továbbra is rendkívül jók a közbiztonsági mutatók annak ellenére, hogy a főváros közelsége, valamint a lakosság anyagi jóléte melegágya lehet a vagyon elleni bűncselekményeknek. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a javuló közbiztonság az önkormányzat megelőző intézkedéseinek is köszönhető (térfigyelő kamerák, polgárőrség támogatása, biztonsági szolgálat alkalmazása).

A rendőrség képviselői, illetve a testület tagjai megvitatták annak a lehetőségét, hogy a helyi körzeti megbízottak lehetőleg Csömör területén teljesítsenek elsősorban szolgálatot, ne rendeljék őket más településekre. A rendőrség azonban létszámproblémák miatt nem lát érdemi lehetőséget a helyzet megoldására, annak ellenére, hogy kívánatosnak tartják a fent leírt helyzet megvalósítását.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a rendőrség éves beszámolóját.

 

 

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a helyi intézmények beszámolóit, amelyeket gyermekvédelmi tevékenységükről készítettek. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy a jelzőrendszer kiválóan működik, súlyos esetben történő védelembe vételre nem volt szükség.

Az intézmények beszámolói alapján továbbra is gondot okoz a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátása, fejlesztése. Az intézményvezetők és a testület tagjai üdvözölték a művelődési ház azon kezdeményezését, mely során párbeszédet indított a fiatalok számára biztosítandó programok feltérképezésével és szervezésével kapcsolatban a helyi gyermekekkel foglalkozó intézmények között.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

 

4.) Pályázat a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításához  

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról tájékoztatott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatást igényelhet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére a nyári időszakban, gyermekétkeztetés biztosítására. Az előzetes jelzések szerint 30 fő igényelné a támogatást. A testület egyhangúlag szavazta meg a támogatás igénylésére vonatkozó javaslatot.

 

 

5.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi mérleg-beszámolójának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felszólalásában elmondta, hogy a vizsgált évben a cég teljesítette az elvárásokat.

Kasnyik János okleveles könyvvizsgáló jelezte, hogy a cég saját tőkéjére vonatkozó adatokat rendezni szükséges, ám a jelenleg zajló átszervezéssel ez a kérdés megoldódik, így a mérleget jóváhagyta.

A testület egyhangúlag elfogadta a mérleget.

 

6.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2014. évi mérleg-beszámolójának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy a rendkívül összetett sportfinanszírozás, melybe beletartozik a sportcsarnok működtetése, valamint a TAO-s támogatások elszámolása, igen nagy kihívás elé állította a nonprofit kft.-t, amely azonban meg tudott felelni az elvárásoknak.

Kasnyik János okleveles könyvvizsgáló ugyancsak kifejtette, hogy elégedett a cég mérlegével, és tiszta záradékkal látta el azt.

A testület egyhangúlag elfogadta a mérleget.

 

 

7.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Király Noémi főépítész tolmácsolta a Hyginett Kft. kérését, amely szerint a kft. jelenleg is zajló beruházásához a telek megengedett legnagyobb beépítettségének mértékét a jelenlegi 45%-ról 50%-ra (a jogszabályban engedélyezett maximális mértékre) kérik megemelni. A testület egyhangúlag támogatta a Hyginett Kft. kérését.

 

8.) Csömör Nagyközség településképi véleményezési eljárásának megalkotása

Király Noémi főépítész arról számolt be, hogy a törvény lehetőséget biztosít helyi jogszabályok megalkotására, melynek alapján bármilyen építési engedély csak az önkormányzat véleményezési eljárása után adható ki. A főépítész elmondta, hogy jelenleg az építési engedélyeket Gödöllőn adják ki, a helyi önkormányzatnak semmilyen beleszólási joga nincs, ám az új rendelet megalkotása révén a településképi szempontokat maximálisan érvényesíteni lehet majd.

Fábri István polgármester kifejtette, hogy egyébként is tervezik építészekkel közösen a különböző településrészek egységes településképének megtervezését, ami további támpontot nyújt majd a döntésekhez, hiszen a szubjektivitást jelentősen csökkenteni kell ezekben a kérdésekben, és a szakmai szempontoknak kell mindinkább érvényesülniük.

A képviselők egyhangúlag támogatták a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotását.

 

 

9.) Erzsébet utca forgalomkorlátozásának ügye

Fábri István polgármester ismertette, hogy a már meghozott intézkedések ellenére az Erzsébet utca és Kistarcsai út lakói továbbra is nehezményezik, hogy nagy a forgalom, különösen a teherautó-forgalom okoz panaszt. Ugyancsak problémát jelent a patakhíd megnövekedett terhelése.

A képviselők megvitatták a helyzetet, majd döntés született arról, hogy a híd teherbírásának megállapítására statikai vizsgálatot rendelnek el, és erre elkülönítenek nettó 800 000 Ft-ot, továbbá a térfigyelő kamerák felvételei alapján forgalomszámlálást végeznek az érintett szakaszon.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

10.) 042. hrsz.-ú erdő megvásárlása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként egy ajánlatot ismertetett a testülettel; a régi stranddal szomszédos egybefüggő erdőt a tulajdonosok megvételre ajánlották fel az önkormányzat számára. A hosszas alkufolyamat eredményeképpen a település kedvező áron juthat hozzá a nagyméretű, környezetvédelmi szempontból igen jelentős erdőterület teljes tulajdonjogához. A testület támogatta, hogy 2 millió forintért az önkormányzat megvásárolja a 7840 m2-es erdőterületet.

 

11.) Vodafone bázisállomás bérleti szerződése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke arról számolt be, hogy a községgondnokság területén található bázisállomás bérleti szerződése egyéb intézkedés hiányában automatikusan meghosszabbodik. Fábri István polgármester javasolta, hogy a napirendi pontot később tárgyalják, és vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy máshol tudnak-e felajánlani bázisállomást a cég számára, mivel a kérdéses területen a közeljövőben jelentős fejlesztéseket tervez az önkormányzat.

A testület egyhangúlag támogatta a kérdés elnapolását.

 

12.) Szabadság út és Árpád utca sarok rendezésére kivitelező kiválasztása

Juhos Dávid műszaki osztályvezető ismertette, hogy a tulajdonos katolikus egyházzal, valamint a terület egy részét bérelni kívánó kertészettel egyeztették az igényeket, és a bekért négy árajánlat alapján a Relid Bau Kft.-t választották ki a tereprendezési munkák elvégzésére.

A testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a kiválasztott cég megbízását.

KÉP:

Képalá: nincs

 

13.) Defibrillátor javítási költsége

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy megtörtént a háziorvosi rendelőkben, valamint a sportcsarnokban található defibrillátorok felülvizsgálata, melynek során kiderült, hogy a telepek és elektródák cseréje szükséges. A javítási költség biztosítását a testület egyhangúlag támogatta.

 

14.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésekről

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzését végző Vincent Auditor Kft. 2014-ben két ellenőrzést végzett el: az előző évi feladatalapú támogatások és központosított előirányzatok igénylésének, elszámolásának ellenőrzését; valamint a polgármesteri hivatal informatikai rendszerének ellenőrzését. Mindkét ellenőrzés megfelelő minősítéssel zárult, sőt, az óvodánál plusz támogatási lehetőséget találtak.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

15.) Pályázati kiírás területi védőnői állásra

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a testülettel, hogy a pályázat eredménytelen, ezért újbóli kiírása szükséges (ugyanakkor a másik védőnői állásra két pályázat érkezett be, a jelentkezők meghallgatása folyamatban van). A testület támogatta a pályázat újbóli kiírását.

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester a Majorszegi ligetben az elmúlt időszakban tapasztalható lakossági útépítésekről számolt be, melyek során sem a vízelvezetési, sem a közlekedésbiztonsági szempontokat nem tartották be. Szorgalmazta, hogy az önkormányzat dolgozzon ki koncepciót az önerős útépítések támogatására annak érdekében, hogy azok szabályos keretek között valósulhassanak meg.

Szántóné Hermányos Mária beszámolt arról, hogy az MTVA vallási műsorok főszerkesztősége műsort kíván készíteni az Úrnapi Körmenetről.

Kadók Ferencné egy, a pataksétány felújítása során keletkezett vízelvezetési probléma orvoslására hívta fel a figyelmet.

 

 

Zárt ülés

 

Jelölés „Az év pedagógusa” címre

A képviselő-testület döntött az  Év Pedagógusa cím odaítéléséről, melyet a június 5-én megrendezett Pedagógus napon adnak  át. A kitüntetett pedagógussal lapunk következő, július 3-án megjelenő számában olvashatnak interjút.

 

Megszakítás