Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 15-i képviselő-testületi üléséről

2015 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 9 fővel, teljes létszámban tartotta meg rendes ülését.

Napirenden kívül Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője képekkel is illusztrált beszámolót tartott a Derűs őszi napok rendezvénysorozatról. Az intézményvezető jelezte, hogy a programnak immáron szakmai híre van az idősellátásban.

 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 

2.) Egészségház építési tervei

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az egészségügyi központ tervezése során elsősorban a betegek érdekeit igyekeztek szem előtt tartani. Eigler Tamás beruházási tanácsnok kifejtette, hogy az orvostechnológiai szempontok figyelembe vétele során is a betegek kényelmének érvényesítésére törekedtek, például kényelmes méretű mellékhelyiségek, babakocsi-tároló és egyéb praktikus és a közérzetet javító részlet tervezésével. Ugyanakkor a tervezés során arra törekedtek, hogy az új épület illeszkedjék az egész településrészre vonatkozó távlati koncepciókba is.

Müller Ferenc építész, a tervező Mata-dór Architektúra Kft. részéről bemutatta az egészségház alaprajzát és látványtervét. Mint elmondta, kezdetektől fontos szempont volt, hogy az épület stílusában, formavilágában, anyaghasználatában, motívumaiban kövesse a helyi építési hagyományokat. A tervezett épület maximálisan megfelel a hatósági szempontoknak, és biztosított az akadálymentes bejutás is.

Zsuffa Zsolt Ybl-díjas építész, a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem részéről a környezetrendezési koncepciót mutatta be, amelyben az épület közvetlen környezetében egy új, teraszos park, valamint egy fasor is szerepel.

Király Noémi főépítész kifejtette, hogy a tervek jelenlegi állapota lehetővé teszi az engedélyezési eljárás megindítását, ugyanakkor további módosításokra még lesz lehetőség.

Fábri István polgármester elmondta, az egészségház nagy adósság a falu felé, rendkívül időszerű a megépítése.

A testület egyhangúlag elfogadta  az egészségház bemutatott koncepcióját, kialakítását, látványtervét, valamint döntés született arról, hogy a projekt részeként az egészségház környezetét is megtervezteti.

 

3.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet megalkotása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő törvényi változások lehetővé teszik a helyi jogszabályok megalkotását, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozását és működtetését.

Király Noémi főépítész jelezte, hogy a nemrégiben létrehozott településrendezési véleményezési eljárás során is elengedhetetlenül szükséges a szakmai támogatás.

Fábri István polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak ez az egyetlen eszköze arra, hogy beleszólhasson, milyen minőségű, a faluképbe mennyire illeszkedő épületek épüljenek.

A képviselők egyhangúlag támogatták a tervtanács létrehozását.

 

4‒5.) Beszámoló a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. évi tanévéről és az intézmény 2015/2016. évi munkaterve

Ráduly Ildikó igazgató ismertette az intézmény előző évi beszámolóját és idei munkatervét. Mint elmondta, a zeneiskolákra is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint más köznevelési intézményekre, annak ellenére, hogy ezek művészetoktatás esetében nehezen értelmezhetők. A tanmenet például nem vonatkoztatható az egyéni oktatásra, valamint az is többletfeladatokat ró az intézményre, hogy a tanfelügyeletet nem zenetanárok látják el. Az intézményvezető ugyanakkor örvendetesnek tartja, hogy a KLIK egy új státuszt biztosított, valamint a versenyek költségét támogatja.

Szántóné Hermányos Mária a népzene oktatásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Az intézményvezető válaszában kifejtette, hogy régóta megvan az igény a népzenei tanszak indítására, ám ennek személyi háttere most vált biztosítottá. A népzene tanszak mellett ún. jazzgitár (elektromos és basszusgitár) tanszak indítását is tervezi az intézmény, amit jelzett a fenntartó (KLIK) felé.

A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót és a munkatervet.

 

 

6.) A központi törvényi rendelkezésekből fakadó költségnövekedés a helyi gyermek- és közétkeztetésben

Tormay-Lesták Mária alpolgármester emlékeztette a testületet a Sodexo Zrt. előző ülésen tárgyalt kérelmére, melyet azóta a cég pontosított. A részletes kimutatás ismeretében a nyersanyagárak emelkedése miatt a törvényi előírásoknak való megfelelés, valamint a minőségromlás elkerülése érdekében a képviselő a közétkeztetés díjának emelését 4,5%-os értékben maximalizálták.

                                                                                                                                   

 

7.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2012–2016. Főutak és közösségi terek parkosítása 2015-ben

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese bemutatta a Major úti bekötő szakasz parkosítására vonatkozó terveket, az Árpád utcai közösségi park és játszótér terveit, valamint a Laky-parki dísztó revitalizációjára vonatkozó javaslatait.

A képviselők 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták el a bemutatott terveket.

 

 

8.) A közterületi fásítás megnövekedett költségigénye

Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a Hyginett Kft. az építkezési területen kivágottfák pótlására 200 fát ajánlott fel közterületi fásítás céljára. A beérkezett árajánlatok alapján a Szedervölgyi Kertészetet választották ki, amely a fák garanciális ültetését és utógondozását is vállalta. Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a faültetéshez szükséges segédeszközök megnövelték a költségvetést, így az önkormányzatnak bruttó 171 500 Ft-tal szükséges hozzájárulni a faültetéshez.

Az utógondozás költségeiről jelenleg tárgyalások folynak a Hyginett Kft.-vel.

A képviselők egyhangúlag támogatták a többletkiadás biztosítását.

             

 

9.) Csömöri Szabadtéri Sportcentrum esővíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a sportpálya Palotai út felé eső rézsűje megerősítésre szorul, és a vízelvezetést is meg kell oldani még a tél beállta előtt, mivel a jelenlegi állapot az atlétikai pálya állagát is veszélyezteti. A képviselők döntöttek arról, hogy a rézsű megerősítésére, az ároképítésre, továbbá a terepfutópálya kialakítási munkálataira 1,5 millió Ft-ot különítenek el, valamint a munkálatokkal megbízzák a legkedvezőbb ajánlatot adó Uhrinwest Kft.-t.

                                                                                                                                     

 

 

10.) Csömöri Települési Értéktár Bizottság (TÉB) beszámolója, a települési értéktár első elemeinek elfogadása

Szántóné Hermányos Mária, a TÉB elnöke beszámolt az elmúlt 8 hónap során folytatott munkáról, melynek során elsőként azokat az értékeket igyekeztek felkutatni, amelyek már rendelkeznek elegendő dokumentációval.

A képviselő-testület a Nemzeti Értéktárba javasolta a csömöri úrnapi virágszőnyeget; a Megyei Értéktárba ajánlotta a csömöri szlovák népviseletet, a csömöri kézilabda sportot, valamint a csömöri Szentháromság templomot; a helyi értéktárba pedig a következőket kívánja első körben felvenni: Kürcsi őskalács, evangélikus templom, belterületi vasúti műtárgyak, közúti vasbeton hidak, Nepomuki Szent János-szobor, Harangláb, a csömöri tót falumúzeumot megalapozó gyűjtemény, valamint a Csömöri Evangélikus Gyülekezet történeti dokumentuma. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

A TÉB elnöke beszámolt arról is, hogy Boda Zsuzsa felsőfokú tanulmányai miatt nem tudja tovább vállalni a bizottsági munkát, ezért helyére Tenczer Györgyné, volt evangélikus kántort javasolták. A testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

 

11.) Az Önkormányzat és a helyi cégek közötti településnév-használati megállapodás kiegészítése

Fábri István polgármester a testület előző ülésén hozott szerződések kiegészítésére tett javaslatot, mely szerint a logó használatára jogosult vállalkozók számára nem csak a kiemelt rendezvényeken, hanem az egyéb programokon és a hétköznapokon is 50% kedvezményt biztosítanak a területfoglalási díjból, amivel azt támogatják, hogy a minőségi csömöri termékek mindinkább elérhetőek legyenek a csömöri lakosok számára. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

12.) Hozzájárulási kérelem a Kistarcsai Rendőrőrs új épületének kialakításához

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette Kistarcsa város polgármesterének kérését, melyben a rendőrőrs befejezéséhez (bútorozás költségeihez) 500 ezer Ft-os hozzájárulásért folyamodik az önkormányzathoz. A képviselők 7 igen, 1 nem szavazattal támogatták a kérést.

 

13.) Közterületi vízelvezetési fejlesztések – Erzsébet u., Széchenyi út, Jókai u. patakhíd és Szabadság út

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az Erzsébet utcai csapadékvíz-elvezető árok Szabadság út‒Ulicska közötti szakaszának helyreállítási munkálataira beérkező árajánlatok közül a Komjáthy Design Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A testület döntött arról, hogy a céget megbízza a munkálatok kivitelezésével.

A Széchenyi úti csapadékvíz-elvezetés helyreállítására a Laky-saroktól induló szakaszon bruttó 3 millió forint összeget, a Jókai úti hídnál lévő csapadékvíz-elvezetés helyreállítására bruttó 1 millió forint összeget különítettek el a képviselők egyhangú szavazással.

A Szabadság út zeneiskola előtti szakaszának csapadékvíz-elvezető csatornája és az útburkolat helyreállítása az előzetes felmérések alapján várhatóan 1,2 millió forintba kerül majd, amit szintén elkülönített a testület. A munkálatok elvégzésére a Csötesz Kft.-t kívánják felkérni.

 

14.) Mókus utcai ingatlan ügye

Király Noémi főépítész emlékeztette a testületet az előző ülésen tárgyalt ügyre. A testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az adott területen engedélyezi a megengedett épületmagasság megnövelését és elindítja az eljárást.

 

15.) Laky villa áramellátási problémái viharkárok miatt

Fábri István polgármester ismertette, hogy viharkár miatt a Laky villában áramellátási problémák keletkeztek, így az épület fűtés nélkül maradt. Javasolta, hogy a testület szavazzon meg költségkeretet a fűtés biztosítására, valamint felkérte a Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottságot, hogy a magas felújítási költségekre is tekintettel vizsgálja felül az ingatlan bérleti díját.

A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot.

 

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás a Majorszegi településrészen található, mart aszfalt borítású utak rossz állapotára, valamint a közvilágítással összefüggő gallyazás szükségességére hívta fel a figyelmet.

Szántóné Hermányos Mária a védett hársfa kikerülését kényszerítő objektum elhelyezését szorgalmazta.

Tihanyi Ferenc a Palotai úti csőtörés utáni helyreállítási munkák hiányosságára hívta fel a figyelmet.

 

A következő képviselő-testületi ülés november 12-én lesz.

 

Megszakítás