Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 14-i képviselő-testületi ülésről

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Polgárőrség számára vásárolt járőrautó ünnepélyes átadása

 

Ünnepélyes keretek között átadták a polgárőrség új Suzuki SX4 típusú gépjárművét, amelynek megvásárlásához az önkormányzat 1 millió forintos támogatást nyújtott. Az Országos Polgárőr Szövetség képviselője az átadón hangsúlyozta, hogy a csömöri önkormányzat egyedülálló módon támogatja a polgárőrséget.

 

 

3.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolójának megvitatása

 

Dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrkapitány a Gödöllő Rendőrkapitányság részéről ismertette az elmúlt évre vonatkozó statisztikákat. Elmondta, hogy a települések bűnügyi statisztikáiban számos tényező játszik szerepet, úgy, mint például a településszerkezet és az infrastruktúra. Csömörön a főváros közelsége számít problémás tényezőnek, ugyanakkor az elmúlt években a helyi közbiztonsági szervek hatékonyságának, valamint a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének is köszönhetően jelentősen javultak  a statisztikák. Megjegyezte, hogy a tapasztalatok alapján a bűnözés nem szüntethető meg teljesen, a jelenlegi helyzet fenntartására kell törekedni. Szántóné Hermányos Mária képviselő felvetésére a dandártábornok elmondta, hogy lehetőség van iskolai bűnmegelőzési programok tartására, amennyiben ezt igénylik.

A testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

 

4.) Petőfi Sándor Művelődési Ház 2016. évi érdekeltségnövelő pályázatához saját erő hozzárendelése

 

Szeltner László, az intézmény vezetője tájékoztatta a testületet, hogy a költségvetésben a művelődési ház belső teremajtóinak hangszigetelése beszámítható a 2016. évi érdekeltségnövelő pályázatba, ugyanakkor a beérkezett árajánlatok alapján 500 ezer forinttal magasabb összegű lesz a beruházás. Tekintve, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton a magasabb önrész automatikusan magasabb összegű támogatást von maga után, így a saját erő megemelése kedvező feltételeket teremt.

A testület egyhangúlag támogatta az érdekeltségnövelő pályázaton való indulást összesen 4.206.000 Ft összegű saját erővel.

 

 

 

5.) Árpád utcai ingatlan közösségi célú hasznosítása

 

Fábri István ismertette a munkálatok állását és várható ütemezését. Kulich Gábor, a CSÖTESZ ügyvezető helyettese bemutatta a tervezett játszótér és közösségi park terveit, majd megvitatták a felvetődő javaslatokat. A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a terület parkosítására, a játszó- és egyéb eszközök beszerzésére 4 millió 600 ezer Ft-ot különítenek el.

 

6.) Külterületi környezetvédelmi akciók költségvonzata

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy  áprilistól a rendvédelmi szervek külterületi akciókat hajtanak végre a hulladéklerakás megakadályozására, az elkövetők tettenérésére és szankcionálására. Az akció a Csömöri Polgárőr Egyesület számára többletköltséggel jár, mivel a járőrözés nagyban növeli üzemanyag-költségüket. Emiatt a bizottsági elnök javasolta, hogy polgárőrség részesüljön 100 ezer forintos többlettámogatásban.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

7.) A helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló 15/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy míg a „Díszpolgári” címmel rendelkező kitüntetettek bizonyos kedvezményekben részesülhetnek (pl. rendezvények ingyenes látogatása), addig a „Csömör Községért” emlékéremmel díjazottak számára ezek a kedvezmények nem járnak, annak ellenére, hogy a két cím lényegében egyenértékű. Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolt arról, hogy a bizottság ezt az ellentmondást igyekszik feloldani, emellett a rendeletbe be kívánják emelni a sportrendezvények ingyenes látogatását, ami eddig nem szerepelt a kedvezmények között.

A testület egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

8.) Beszerzési szabályzat tervezetének megvitatása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy törvényi változás miatt módosítni szükséges a szabályzatot oly módon, hogy az kiterjedjen a nemzetiségi önkormányzatokra is, továbbá javasolta, hogy az ismétlődő beszerzések esetében, amikor már verseny alapján kiválasztották a beszállítót, a későbbi ütemeknél ne kelljen újabb ajánlatokat kérni. Ez életszerűbbé teszi a helyzetet, hiszen a már megkezdett munkákat ugyanaz folytatja tovább.

A testület 7 igen szavazattal támogatta a javaslatot.

 

9.) 2015. évi belső ellenőrzési jelentések és az azokra tett intézkedések végrehajtásának megvitatása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette az előző évi belső ellenőrzések eredményeit, melynek során a sport Kft. és a nemzetiségi önkormányzatok működését vizsgálták. Az osztályvezető jelezte, hogy nagy problémákra nem derült fény, csupán néhány apró hiányosságra hívták fel a figyelmet.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a belső ellenőrzések célja éppen az, hogy ezek a problémák felszínre kerüljenek, és amíg az önkormányzat tárja fel és orvosolja ezeket a problémákat, addig nem kell következményektől tartani.

A testület egyhangúlag fogadta el a belső ellenőrzési jelentéseket és a javaslatokat.

 

 

10-11.) A Mátyás Király Általános Iskola igazgatói álláshelyére és  Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezése

 

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületnek immáron csak véleményezési joga van a kérdésben, a döntés a fenntartó feladata. Mindkét intézmény élére egy-egy pályázó jelentkezett, a jelenlegi intézményvezetők személyében. A testület mind Bátovszky János, mind Ráduly Ildikó pályázatát egyhangúlag támogatta.

 

12.) Csömöri Tót Hagyományok Háza villamos energetikai fejlesztése

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a nemrégiben kialakított színpad elektromos hálózata nem megoldott, a biztonságos működéshez szükséges a hálózat fejlesztése, amelyre árajánlatot kért be.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

13.) Európai uniós pályázatokon való részvétel megvitatása

 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a térségben csupán kevés pályázati lehetőség nyílt meg. Az egyik révén bölcsőde építésére nyílhat lehetőség, amit mind a település lakosságszáma, a szülői igények, mind a következő években életbe lépő törvényi előírások indokolnak. A bölcsődeépítési pályázat vonatkozásában az önkormányzat már felvette a kapcsolatot egy pályázatíró céggel, akik révén korábban az óvodabővítésre nyert pályázatot az önkormányzat, ugyanakkor a pályázati kiírás alapján csupán kevés önkormányzat részesülhet ilyen támogatásban, a nyerési esély rendkívül alacsony. A tervezett intézmény helyszínéül a képviselők a Laky-sarkon lévő üres telket tartották a leginkább alkalmasnak, ahová egy 4 csoportszobás bölcsőde férne el. Marosi Éva pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy megtekintettek egy, a tervezetthez hasonló méretű intézményt Kerepesen és az ottani tapasztalatokat igyekeznek hasznosítani a pályázat elkészítése során.

A testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett döntött a pályázaton történő indulásról.

A fenntartható közlekedés fejlesztéséről szóló pályázat keretében a Major úti kerékpárút további ütemeinek megvalósítására, illetve a Szabadság út melletti kerékpáros sávok kialakítására nyílna lehetőség Budapest irányába és a belső, forgalmas településközpontok felé.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a tervek már részben elkészültek az első ütem kivitelezésekor. A pályázat egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a HÉV-átjáró problémáját átfogóan rendezzék.

A testület egyhangúlag támogatta a pályázaton való indulást.

 

14.) Önkormányzati ingatlan közlekedésbiztonsági és településképi szempontú rendezése

 

Katona Péter jegyző ismertette, hogy az önkormányzati területen található, már nem üzemelő Szöszi presszó tulajdonosát az önkormányzat több ízben felszólította az épület elbontására, amiért a tulajdonos irracionálisan magas összeget kért volna. A jog azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a közterület állapotát visszaállítsák, akár a tulajdonos terhére is. Adott esetben a terület állapotának visszaállítása kiemelt közbiztonsági célt szolgál, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a körforgalom kiszélesítésére a kritikus közlekedési csomóponton.

A képviselők támogatták az ingatlan elbontását, akár hatósági eszközök alkalmazásával.

 

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában     lévő vadászterületek képviseletének megvitatása

 

Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy a jogszabályok alapján dönteni szükséges arról, hogy ki képviselje az önkormányzatot a földtulajdonosi közgyűléseken. A jegyző Berencsi László mezőőrt, valamint Kulich Gábort, a CSÖTESZ ügyvezető-helyettesét javasolta a feladatra.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 

16.) Tájékoztató a KEHOP-2-2-2-15-2015-00005 sz. szennyvíztisztító fejlesztési pályázat együttműködési megállapodásáról

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy konzorciumi megállapodás született a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az önkormányzat között, mely révén az önkormányzat önrésze csökkent és a tervek szerint a későbbiekben a fennmaradó részét is átvállalják.

 

17.) Önkormányzati ingatlan ideiglenes bérbeadása

 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az elmúlt években a falunapok idején mindig volt mini vidámpark a településen, ám idén az erre a célra bérbeadott Árpád utcai ingatlan más hasznosítást nyert.

Jelenleg a leendő egészségház területe alkalmas a célra, ami a bérlő számára is megfelel.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot

 

18.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései

 

Fábri István tájékoztatta a testületet, hogy hamarosan megérkezik a település első említését tartalmazó oklevél, amelyet a díszteremben javasol elhelyezni.

Pásztor Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Széchenyi utcában az úttesten található rács keseríti meg az ott élők életét, és kérte, hogy vizsgálják felül annak szükségességét.

Kadók Ferencné a Kacsóh P.utcai vízelvezető árok szükségességére hívta fel a figyelmet. Fábri István válaszában jelezte, hogy nyáron rendezik a területet.

 

Megszakítás